CERN‚ časové línie a Zem...

Dieter Broers: CERN, časové línie a Zem 2.0 (25. novembra 2020)

Pred dobrým mesiacom som na YouTube zverejnil príspevok o súčasnom stave aktivít CERN-u, ktorý som po niekoľkých dňoch stiahol. Boli pre to dva dôvody.

Od spoločnosti Dieter Broers

Na jednej strane som v súvislosti so skutočne správnymi informáciami odkazoval na nesprávny zdroj, na druhej strane som po aktivácii videa dostal záplavu rôznych, ale niekedy veľmi dôležitých doplňujúcich informácií, ktoré ma podnietili k opätovnému zaradeniu témy osvetliť ešte dôkladnejší výskum.

Výsledky môjho podrobnejšieho vedeckého výskumu k tejto téme zverejním na svojej webovej stránke https://dieter-broers-science.com/ do konca mesiaca.

Existujú aj tí, ktorí tvrdia, že vzhľadom na najnovší vývoj už CERN nie je prvoradým záujmom. Verím, že toto hodnotenie je nepresné, a preto by ma potešilo keby ste mi dovolili pozvať vás, aby ste sa trochu predstavili v tejto téme. Nakoniec, súčasné udalosti VŠETKY majú niečo spoločné s prebudením ľudstva.

Téma CERN môže byť v plnom rozsahu predstavená, iba ak je človek pripravený pozerať sa za hranice zavedenej vedy a porozumieť poznatkom, ktoré z nej vychádzajú. V každom prípade som po svojom podrobnom výskume dospel k záveru, že nadchádzajúce experimenty môžu mať na nás veľmi pravdepodobne veľmi významný dopad.

Na základe vedomia, že všetko je skutočne v priamom spojení so všetkým, majú pre nás mimoriadne vysoké energie plánované CERNom veľmi zvláštny význam. Najmä preto, že ide tiež o formu energie, ktorú kvantoví fyzici nazývajú „slabá sila“.

Keď hovoríme o energiách, hovoríme aj o informáciách. Informácie sú energia [1]. Nový urýchľovač častíc z CERN-u by mal pracovať s extrémne vysokou energiou, pri ktorej sa môže uvoľniť aj takzvaná „slabá sila“ [2]. Vďaka tomu potom bolo možné získať prístup k nepredstaviteľnému množstvu informácií.

Ako však ovplyvní toto množstvo informácií a ich obsah?

„Slabá“ sila má energiu a špeciálnu inteligenciu, ktorá bude prístupná všetkým, ktorí ju milujú. “Hovorí astrofyzička Giuliana Conforto [3]. V zásade všetci máme v sebe túto „slabú silu“. Rovnako ako mocná rieka, aj „slabá sila“ preteká cestami cez (čierne a biele) otvory, ktoré sa tiež nazývajú červie diery [4].

Náš viditeľný vesmír je vyplnený týmito dierami, ktoré sú vlastne malými spojeniami s tu neviditeľnými vesmírmi [5]. Podľa vlastných informácií by CERN teraz chcel začať vo svojom najnovšom urýchľovači častíc generovať takzvané „božské častice“, teda Higgsove bozóny.

CERN zamýšľa uviesť tieto Higgsove bozóny do stabilného stavu.

Vo výsledku budeme musieť mať do činenia so špeciálnou Higgsovou silou - pretože táto Higgsova sila je transportovaná Higgsovými bozónmi (H). Podľa Giuliany Conforto je Higgsova sila pôvodnou látkou - „pôvodom celku“. Tento pôvod celku je materskou substanciou všetkého bytia.

Uvedomením si inteligencie tejto Higgsovej sily si uvedomíme zdroj života. Pre Giulianu Conforto a podľa komplexnej teórie relativity Jeana Charona by to bola tvorivá sila, ktorá nás spája so zdrojom všetkého bytia. Ak sa budeme riadiť princípom vytvárania myšlienkových obrázkov, bola by táto jedinečná sila použiteľná aj na implementáciu našich vlastných myšlienkových obrázkov. Pretože bez energií tejto kvality by sme sa vôbec nemohli prejaviť.

Ak vezmeme do úvahy tieto vesmírne princípy tak vtedy majú všetky očakávania a ciele prvoradý význam. Som presvedčený, že to nebude mať vplyv iba na prevádzkovateľov zariadenia CERN. Tieto špeciálne energie majú v zásade vplyv na všetky animované bytosti, pretože ako už bolo povedané, všetko so všetkým súvisí. V tomto zmysle by experimenty plánované CERNom mohli byť pre nás dokonca - veľmi zvláštnym spôsobom - veľmi užitočné. Pretože čokoľvek sa stane, nakoniec o časových líniách a Zemi 2.0 rozhodujeme sami na základe nášho vlastného vedomia. (LHC CERN: Mal by sa vesmír preniesť do iného? Svet v prechode, elity v panike! (Dodatok k videu))

Je pochopiteľné, že pre mnohých ľudí je stále veľmi ťažké uznať, že naše vedomie spúšťa účinok na úrovni, ktorá je pre nás neviditeľná. Ak niečo pozorujeme, napríklad elektróny alebo subatomárne častice sa už nesprávajú ako vlna (tj. Vibrácia alebo frekvencia) Je pochopiteľné, že pre mnohých ľudí je stále veľmi ťažké uznať, že naše vedomie spúšťa účinok na úrovni, ktorá je pre nás neviditeľná. Ak niečo pozorujeme, potom sa napríklad elektróny alebo subatomárne častice už nesprávajú ako vlny (t.j. vibrácie alebo frekvencie), ale ako častice. Novšie experimenty potvrdili, že tento takzvaný pozorovateľský efekt sa neobmedzuje iba na mikrokozmos.

 

Táto skutočnosť má ďalekosiahle dôsledky pre ďalší vývoj vecí, pretože to ovplyvníme svojimi očakávaniami. V každom prípade by sme sa mali zbaviť svojho strachu a zaujať vizionársky prístup, pričom sústredíme svoje srdcové ciele na neustálu neporušiteľnosť.

 

Vizionár nie je snílek ak sleduje svoje vízie a uskutočňuje ich. Vizionár nielen rozpráva, ale aj koná podľa svojich predstáv a nápadov. Vidí celkový obraz, vie si predstaviť aké to je, keď meníte veci. Vôľa vytvárať charakterizuje vizionárskych ľudí.

Vizionári majú vnútorný pohon. Prejdete svetom s otvorenými očami, spoznáte problémy a chcete ich vyriešiť. To predpokladá, že sú si vedomí svojich vlastných schopností a vedomostí a že chcú veci transformovať alebo vytvoriť nové podľa svojich predstáv.

Povedané slovami indického bieleho orla Hopiho:

"Dovoľte si, aby ste tento čas využili na uskutočnenie svojich rituálov na hľadanie VAŠICH vízií *." Ktorý svet chcete pre VÁS vytvoriť? To je všetko, čo teraz môžete urobiť:

- Pokoj v búrke.

- Zachovajte pokoj, modlite sa každý deň.

- Vytvorte si zvyk stretávať sa s posvätným každý deň. Z toho pochádzajú dobré veci.

To, čo z vás teraz vychádza, je najdôležitejšia vec. Spievajte, tancujte, prejavujte odpor prostredníctvom umenia, radosti, dôvery a lásky. “

 

Referencie: Verweise:

[1] https://www.springer.com/de/book/9783834826121

[2] http://hydrogen.physik.uni-wuppertal.de/hyperphysics/hyperphysics/hbase/forces/funfor.html

[3] https://www.giulianaconforto.it/?lang=de

[4] https://www.spektrum.de/news/wurmloecher-im-labor/1750274

[5] Giuliana Conforto, LIH, Man`s Cosmic Game

Video:

 

 

 

Quellen: PublicDomain/dieterbroers.com am 24.11.2020

 

 

 

Dieter Broers: CERN, Zeitlinien und die Erde 2.0 (25.November 2020)

Veröffentlicht am November 24, 2020von erstkontakt blog

 

 

Vor gut einem Monat habe ich auf YouTube einen Beitrag zum aktuellen Stand der Aktivitäten von CERN veröffentlicht, den ich nach wenigen Tagen zurückgezogen habe. Dafür gab es zwei Gründe. Von Dieter Broers

Zum einen hatte ich im Zusammenhang mit einer tatsächlichen richtigen Information auf eine unrichtige Quelle verwiesen, zum anderen erreichten mich nach der Freischaltung des Videos eine Flut von unterschiedlichsten, aber zum Teil sehr wichtigen zusätzlichen Informationen, die mich dazu veranlasst haben, das Thema noch einmal mit einer noch gründlicheren Recherche zu beleuchten.

Die Ergebnisse meiner ausführlicheren wissenschaftlichen Recherche zum diesem Thema werde ich noch vor Ende des Monats auf meiner Seite https://dieter-broers-science.com/ veröffentlichen.

Es gibt auch Stimmen, die die Ansicht vertreten, dass CERN angesichts der neusten Entwicklungen nicht mehr von primärem Interesse ist. Ich glaube, diese Einschätzung ist unzutreffend und würde mich daher freuen, wenn Ihr mir erlaubt, Euch einzuladen, Euch ein Stück weit in das Thema einzuführen. Am Ende haben die aktuellen Ereignisse ALLE etwas mit dem Erwachen der Menschheit zu tun.

Dabei lässt sich das Thema CERN in seiner ganzen Tragweite nur darstellen, wenn man bereit ist, über den Rand der etablierten Wissenschaft hinauszuschauen und die sich daraus ergebenden Erkenntnisse nachzuvollziehen. Ich jedenfalls bin nach meinen eingehenden Recherchen zu dem Schluss gekommen, dass die anstehenden Experimente mit hoher Wahrscheinlichkeit einen sehr erheblichen Einfluss auf uns haben könnten.

Auf der Basis des Wissens darum, dass tatsächlich alles mit allem in einer unmittelbaren Verbindung steht, sind die von CERN geplanten, extrem hohen Energien von einer ganz besonderen Bedeutung für uns. Insbesondere schon deswegen, weil es sich hier auch um eine Energieform handelt, die von Quantenphysikern als die „schwache Kraft“ bezeichnet wird.

Wenn wir über Energien sprechen, sprechen wir gleichzeitig auch über Information. Information ist Energie[1]. Der neue Teilchenbeschleuniger von CERN soll mit einer extrem hohen Energie arbeiten, bei der auch die sogenannte „schwache Kraft“[2] freigesetzt werden kann. Demzufolge könnten dann auch unvorstellbare Informationsmengen aufgerufen werden.

Aber wie werden sich diese Informationsmengen nebst ihren Inhalten auswirken?

Die „schwache“ Kraft besitzt eine Energie, und eine besondere Intelligenz, die allen zugänglich sein wird, die sie lieben.“ Sagt die Astrophysikerin Giuliana Conforto[3]. Im Grunde genommen tragen wir alle diese „schwache Kraft“ in uns. Wie ein mächtiger Fluss fließt die „schwache Kraft“ ihre Pfade durch (schwarze und weiße) Löcher, die auch Wurmlöcher[4] genannt werden.

Unser sichtbares Universum ist angefüllt mit diesen Löchern, die tatsächlich winzige Verbindungen mit den hier unsichtbaren Universen sind[5]. Nach eigenen Angaben möchte CERN nun damit beginnen, die sogenannten „Gottesteilchen“ also die Higgs-Bosonen in ihrem neusten Teilchenbeschleuniger zu generieren.

CERN beabsichtigt, diese Higgs-Bosonen in einen stabilen Zustand bringen.

Hierdurch werden wir es eben auch mit der so besonderen Higgs-Kraft zu tun haben – da diese Higgs-Kraft durch die Higgs-Bosonen (H) transportiert werden. Nach Giuliana Conforto ist die Higgs-Kraft die Muttersubstanz – „der Ursprung des Ganzen“. Dieser Ursprung des Ganzen ist die Muttersubstanz allen Seins.

Indem wir die Intelligenz dieser Higgs-Kraft erkennen, wird uns der Quelle des Lebens bewusst. Für Giuliana Conforto und nach der Komplexen Relativitätstheorie von Jean Charon wäre dies die Schöpferkraft, die uns mit der Quelle allen Seins verbindet. Folgen wir dem Schöpfungsprinzip Gedanken-Bilder erschaffen die Realität wäre diese einzigartige Kraft also auch für die Umsetzung unserer eigenen Gedanken-Bilder nutzbar. Denn ohne Energien dieser Qualität könnten wir überhaupt nicht manifestieren.

Unter Berücksichtigung dieser kosmischen Prinzipien sind dabei alle Erwartungen und Ziele von höchster Bedeutung. Ich bin davon überzeugt, dass hiervon nicht nur die Betreiber der CERN-Anlage betroffen sein werden. Im Grunde wirken sich diese besonderen Energien auf alle beseelten Wesen aus, denn wie schon gesagt, ist alles mit allem verbunden. In diesem Sinne könnten die von CERN geplanten Versuche sogar – auf eine ganz besondere Art – sehr nützlich für uns sein. Denn was auch immer geschehen wird, letztlich treffen wir selbst kraft unseres eigenen Bewusstseins auch die Entscheidungen über Timelines und Erde 2.0. (LHC CERN: Soll das Universum in ein anderes übertragen werden? Die Welt im Wandel, die Eliten in Panik! (Video-Nachtrag))

Verständlicherweise fällt es vielen Menschen noch immer sehr schwer, anzuerkennen, dass unser Bewusstsein einen Effekt auf einer für uns unsichtbaren Ebene auslöst. Beobachten wir etwas, dann verhalten sich beispielsweise die Elektronen oder subatomaren Partikel nicht mehr als Welle (also Schwingung oder Frequenz), sondern als Teilchen. Durch neuere Experimente konnte bestätigt werden, dass sich dieser sogenannte Beobachtereffekt nicht nur auf den Mikrokosmos beschränkt.

Diese Tatsache hat weitreichende Konsequenzen für den weiteren Verlauf der Dinge, denn diesen werden wir mit unseren Erwartungen beeinflussen. Auf alle Fälle sollten wir uns von unserer Angst befreien und die Haltung des Visionärs einnehmen und unsere Herzensziele mit einer standhaften Unerschütterlichkeit im Fokus behalten.

Ein Visionär ist kein Träumer, wenn er ein seinen Visionen folgt und sie umsetzt. Ein Visionär redet nicht nur, er handelt auch entsprechend seiner Ideen und Vorstellungen. Er sieht das große Ganze, kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man Dinge verändert. Der Gestaltungswille zeichnet visionäre Menschen aus.

Visionäre folgen einem inneren Antrieb. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt, erkennen Probleme und wollen diese lösen. Das setzt voraus, dass sie um ihre eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse wissen und gemäß ihrer Vorstellungen Dinge umformen oder neue erschaffen wollen.

Um es mit den Worten des Hopi Indianer White Eagle zu sagen:

„Erlaube dir, diese Zeit dafür zu nutzen, deine Rituale zum Suchen DEINER Visionen* auszuführen. Welche Welt möchtest du für DICH erschaffen? Das ist alles, was du momentan tun kannst:

– Gelassenheit im Sturm.

– Bleib ruhig, bete täglich.

– Mach es dir zur Gewohnheit, das Heilige jeden Tag zu treffen. Gute Dinge entstehen daraus.

Was jetzt aus dir kommt, ist das Allerwichtigste. Singe, tanze, zeige Widerstand durch Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe.“

Verweise:

[1] https://www.springer.com/de/book/9783834826121

[2] http://hydrogen.physik.uni-wuppertal.de/hyperphysics/hyperphysics/hbase/forces/funfor.html

[3] https://www.giulianaconforto.it/?lang=de

[4] https://www.spektrum.de/news/wurmloecher-im-labor/1750274

[5] Giuliana Conforto, LIH, Man`s Cosmic Game

Video:

 

 

Quellen: PublicDomain/dieterbroers.com am 24.11.2020

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58