Pôsobivý listTrumpovi ...

Pôsobivý listTrumpovi  od titulárneho arcibiskupa Carla Maria Viganò

Preklad listu, ktorý zaslal prezident Donald Trump, titulárny arcibiskup Carlo Maria Viganò, bývalý vatikánsky apoštolský nuncio do Spojených štátov, 7. júna-2020.

________________________________________

7. júna 2020

Nedeľa Svätej Trojice

Pán prezident,

V posledných mesiacoch sme boli svedkami formovania dvoch protikladných strán, ktoré by som nazval biblické: deti svetla a deti temnoty. Svetelné deti tvoria najvýraznejšiu časť ľudstva, zatiaľ čo deti temnoty predstavujú absolútnu menšinu. A tí prví sú však vystavení určitej diskriminácii, ktorá ich stavia do morálnej podradenosti voči ich protivníkom, ktorí často zastávajú strategické pozície vo vláde, politike, ekonomike a médiách. Zjavne nevysvetliteľným spôsobom boli dobrí braní za rukojemníkov bezbožnými a tými, ktorí im pomáhajú, buď zo súkromného záujmu alebo zo strachu.

Tieto dve strany, ktoré majú biblickú povahu, sledujú jasné oddelenie medzi zostupom ženy a zostupu hada. Na jednej strane existujú ľudia, ktorí, hoci majú tisíc defektov a slabých stránok, sú motivovaní túžbou robiť dobro, byť úprimní, vychovávať rodinu, pracovať, prosperovať svojej vlasti, pomáhať ľuďom v núdzi a poslušnosťou, podľa zákona Božieho si zaslúžia nebeské kráľovstvo. Na druhej strane sú tu tí, ktorí slúžia sebe, ktorí nemajú nič z morálnych princípov, ktorí chcú zbúrať rodinu a národ, vykorisťujú pracovníkov aby sa stali nadmerne bohatými, podporovali vnútorné rozdelenie a vojny a akumulovali moc a peniaze: Falošná ilúzia dočasného blahobytu im jedného dňa, ak nebudú činiť pokánie, prinesie hrozný osud, ktorý ich čaká, ďaleko od Boha, do večného zatratenia.

V spoločnosti, pán predseda, tieto dve opačné skutočnosti koexistujú ako veční nepriatelia, rovnako ako Boh a Satan sú veční nepriatelia. A zdá sa, že deti temnoty, s ktorými sa môžeme ľahko ztotožniť s hlbokým štátom, proti ktorým ste sa múdro postavili, a ktoré v súčasnosti vedie proti vám tvrdú vojnu - sa rozhodli takpovediac ukázať svoje karty Jeho plány. Zdá sa, že sú takí istí, že majú všetko pod kontrolou, že odložili túto obchádzku, že doteraz museli aspoň čiastočne skrývať svoje skutočné úmysly. Vyšetrovania, ktoré už prebiehajú, odhalia skutočnú zodpovednosť tých, ktorí riešili Covid núdzu nielen v oblasti zdravotnej starostlivosti, ale aj v politike, ekonomike a médiách. Pravdepodobne zistíme, že v tomto kolosálnom procese sociálneho inžinierstva sú ľudia, ktorí sa rozhodli pre osud ľudstva, čím si priznávajú právo konať proti vôli občanov a ich zástupcov vo vládach národov.

Objavíme tiež, že nepokoje v týchto dňoch boli spôsobené tými, ktorí, keď videli, že vírus nevyhnutne mizne a že sociálny alarm pandémie sa zmenšuje, museli nevyhnutne vyvolať občianske nepokoje, pretože by za nimi nasledovali zásahy, ktoré by i napriek tomu nasledovali legitímne a to možno odsúdiť ako neoprávnenú agresiu voči obyvateľstvu. To isté sa deje aj v Európe, v dokonalej synchronizácii. Je úplne zrejmé, že používanie pouličných protestov je pre účely tých, ktorí chcú vidieť niekoho zvoleného v budúcich prezidentských voľbách, ktorí stelesňujú ciele Deep State/hlbokého štátu a ktorí tieto ciele vyjadrujú verne a presvedčivo, je ich ústredným cieľom. Nebolo by prekvapujúce ak by sme sa za pár mesiacov znovu dozvedeli, že za tými činmi vandalizmu a násilia sa skrývajú tí, ktorí dúfajú, že využijú rozpustenie sociálneho poriadku na vybudovanie sveta bez slobody: Solve et Coagula, ako hovorí učenie masonic.

Aj keď sa to môže zdať zarážajúce, opačné zarovnania, ktoré som opísal, sa nachádzajú aj v náboženských kruhoch. Existujú verní pastieri, ktorí sa starajú o Kristovo stádo, ale existujú aj neverní žoldnieri, ktorí sa snažia rozprášiť stádo a vydajú ovce, aby boli zhltení hladnými vlkmi. Niet divu, že títo žoldnieri sú spojencami detí temnoty a nenávidia deti svetla: rovnako ako je tu hlboký štát, existuje aj hlboká cirkev, ktorá zradí svoje povinnosti a vzdá sa svojich náležitých záväzkov voči Bohu. Neviditeľnému nepriateľovi, proti ktorému dobrí vládcovia bojujú vo verejných veciach, tak čelia aj dobrí pastieri v cirkevnej sfére. Je to duchovný boj, o ktorom som hovoril vo svojom nedávnom odvolaní, ktoré bolo uverejnené 8. mája.

Spojené štáty majú po prvýkrát prezidenta, ktorý odvážne bráni právo na život, ktorý sa nemusí hanbiť za to, že odsúdil prenasledovanie kresťanov z celého sveta, ktorý hovorí o Ježišovi Kristovi a o práve občanov na slobodu uctievania. Vaša účasť v marci za život a novšie vaše vyhlásenie z apríla za Národný mesiac prevencie zneužívania detí sú kroky, ktoré potvrdzujú, na ktorej strane chcete pokračovať v boji. A odvážim sa veriť, že sme v tejto bitke obaja na rovnakej strane, aj keď s rôznymi zbraňami.

Z tohto dôvodu sa domnievam, že útok, ktorému ste boli vystavení po vašej návšteve Národnej svätyne svätého Jána Pavla II., je súčasťou organizovaného príbehu médií, ktoré sa nesnažia bojovať proti rasizmu a nevyzývajú spoločenský poriadok, ale zhoršujú ustanovenia; nejde o spravodlivosť, ale o legitimizáciu násilia a zločinu; nie slúžiť pravde, ale uprednostňovať politickú frakciu. A je zarážajúce, že existujú biskupi, ako tí, ktorých som nedávno odsúdil - ktorí podľa ich slov dokazujú, že sú zrovnaní s opačnou stranou. Podriaďujú sa hlbokému štátu, globalizmu, vyrovnanému mysleniu, novému svetovému poriadku, ktorý vyhlasujú čoraz častejšie v mene univerzálneho bratstva, ktoré nemá kresťana, ale skôr evokuje slobodomurárske ideály tých, ktorí chcú ovládnuť svet, vylúčiť Boha zo súdov, zo škôl, z rodín a možno aj mimo kostolov.

Američania sú dospelí a teraz pochopili, do akej miery médiá hlavného prúdu nechcú šíriť pravdu, ale snažia sa ju umlčať a skresliť, šíriac lož, ktorá je užitočná pre účely ich učiteľov. Je však dôležité aby tí dobrí, ktorí sú väčšina, prebudili svoju pomalosť a neakceptovali aby ich klamala menšina nečestných ľudí na nepoznateľné účely. Je potrebné, aby sa tí dobrí, deti svetla, zjednotili a vypočuli ich hlasy. Aký efektívnejší spôsob je, pán predseda, než v modlitbe, keď žiada Pána, aby vás chránil, Spojené štáty a celé ľudstvo pred týmto obrovským útokom nepriateľa? Tvárou v tvár modlitbe sa zrúti klamstvo detí temnoty, odhalia sa ich zápletky, ukáže sa ich zrada, ich desivá moc neskončí v ničom, vynesená na svetlo a vystavená tomu, čo to je: pekelný klam.

Vážený pán predsedajúci, moja modlitba je neustále adresovaná milovanému americkému národu, kde som mal tú česť a česť, že ma poslal pápež Benedikt XVI. Ako apoštolské nuncio. V tejto dramatickej a rozhodujúcej hodine za celé ľudstvo sa modlím za vás a tiež za všetkých, ktorí sú po vašej strane vo vláde Spojených štátov. Verím, že Američania budú so mnou zjednotení a budú sa modliť k Všemohúcemu Bohu.

Spojený proti neviditeľnému nepriateľovi všetkého ľudstva, žehnám vám a prvej dáme, milovanému americkému národu a všetkým mužom a ženám dobrej vôle.

+ Carlo Maria Viganò

Titulárny arcibiskup Ulpiana

Bývalý apoštolský nuncio Spojených štátov amerických

Zdroj: https://s3.amazonaws.com/lifesite/Open_Letter_President_Donald_Trump.pdf

 

 

 

 

Impresionante Carta a Trump del Arzobispo Titular Carlo Maria Viganò

Traducción de la carta enviada al Presidente Donald Trump, por el Arzobispo Titular Carlo Maria Viganò, ex Nuncio Apostólico del Vaticano para Estados Unidos, con fecha 7-JUN-2020.


7 de junio de 2020
Domingo de la Santísima Trinidad

Señor Presidente,

En los últimos meses hemos sido testigos de la formación de dos lados opuestos que yo llamaría Bíblicos: los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los hijos de la luz constituyen la parte más conspicua de la humanidad, mientras que los hijos de la oscuridad representan una minoría absoluta. Y Sin embargo, los primeros son objeto de una especie de discriminación que los coloca en un situación de inferioridad moral con respecto a sus adversarios, quienes a menudo sostienen posiciones estratégicas en el gobierno, en la política, en la economía y en los medios. De una manera aparentemente inexplicable, los buenos han sido tomados como rehenes por los malvados y por aquellos que los ayudan, ya sea por interés propio o por miedo.

Estos dos lados, que tienen una naturaleza Bíblica, siguen la clara separación entre la descendencia de la Mujer y la descendencia de la Serpiente. Por un lado están aquellos que, aunque tienen mil defectos y debilidades, están motivados por el deseo de hacer el bien, ser honestos, formar una familia, por trabajar, por dar prosperidad a su tierra natal, para ayudar a necesitados y, en obediencia a la Ley de Dios, merecer el Reino de los Cielos. Por otro lado, hay quienes se sirven a sí mismos, que no tienen nada de principios morales, que quieren demoler la familia y la nación, explotan a los trabajadores para hacerse excesivamente ricos, fomentan divisiones internas y guerras, y acumulan poder y dinero: para ellos la ilusión falaz de el bienestar temporal algún día, si no se arrepienten, cederá ante el terrible destino que les espera, lejos de Dios, en condenación eterna.

En la sociedad, señor presidente, estas dos realidades opuestas coexisten como enemigos eternos , así como Dios y Satanás son enemigos eternos. Y parece que los hijos de la oscuridad, a quienes podemos identificar fácilmente con el Estado Profundo al cual usted se ha opuesto sabiamente y que está librando una guerra feroz contra usted en estos días – han decidido mostrar sus cartas, por así decirlo, revelando ahora sus planes. Ellos parecen estar tan seguros de tener todo bajo control que han dejado de lado esa circunspección que hasta ahora tenían al menos parcialmente de ocultar sus verdaderas intenciones. Las investigaciones ya en curso revelarán la verdadera responsabilidad de quienes manejaron la emergencia de Covid no solo en el área de la atención médica, sino también en política, economía y medios de comunicación. Probablemente descubriremos que en esta colosal operación de ingeniería social hay personas que han decidido el destino de la humanidad, apropiandose del derecho a actuar contra la voluntad de los ciudadanos y sus representantes en los gobiernos de las naciones.

También descubriremos que los disturbios en estos días fueron provocados por aquellos quienes, al ver que el virus se desvanece inevitablemente y que la alarma social de la pandemia está disminuyendo, necesariamente han tenido que provocar disturbios civiles, porque serían seguidos por una represión que, aunque legítima, podría ser condenada como una agresión injustificada contra la población. Lo mismo también está sucediendo en Europa, en perfecta sincronía. Está bastante claro que el el uso de protestas callejeras es fundamental para los propósitos de aquellos que desean ver a alguien elegido en las próximas elecciones presidenciales quien encarne los objetivos del Estado Profundo y que exprese esos objetivos fielmente y con convicción. No sorprendería si, en unos pocos meses, nos enteramos una vez más que escondidos detrás de esos actos de vandalismo y violencia hay quienes esperan sacar provecho de la disolución del orden social para construir un mundo sin libertad: Solve et Coagula, como enseña el adagio Masónico.

Aunque pueda parecer desconcertante, las alineaciones opuestas que he descrito también se encuentran en círculos religiosos. Hay Pastores fieles que cuidan el rebaño de Cristo, pero también hay mercenarios infieles que buscan esparcir el rebaño y entregar las ovejas para que sean devoradas por lobos hambrientos. No es sorprendente que esos mercenarios sean aliados de los hijos de la oscuridad y odien a los hijos de la luz: así como hay un Estado Profundo, también hay una iglesia profunda que traiciona sus deberes y renuncia a sus compromisos apropiados ante Dios. Así el Enemigo Invisible, contra quien los buenos gobernantes luchan en los asuntos públicos, también es contrarrestado por buenos pastores en la esfera eclesiástica. Es una batalla espiritual, de la que hablé en mi reciente Apelación que se publicó el 8 de mayo.

Por primera vez, Estados Unidos tiene en usted un presidente que defiende valientemente el derecho a la vida, a quien no le da vergüenza denunciar la persecución de cristianos en todo el mundo, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad de culto. Su participación en la Marcha Por La Vida, y más recientemente su proclamación del mes de abril como el Mes de Prevención de Abuso Infantil Nacional, son acciones que confirman de qué lado usted desea seguir luchando. Y me atrevo a creer que los dos estamos del mismo lado en esta batalla, aunque con diferentes armas.

Por esta razón, creo que el ataque al cual usted fue sometido después de su visita al Santuario Nacional de San Juan Pablo II forma parte de la narrativa orquestada de los medios que no busca luchar contra el racismo y llamar al orden social, sino agravar las disposiciones; no es para traer justicia, sino para legitimar la violencia y el crimen; no para servir a la verdad, sino para favorecer a una facción política. Y es desconcertante que haya obispos, como quellos a quienes recientemente he denunciado – quienes, por sus palabras, prueban que están alineados con el lado opuesto. Están subordinados al estado profundo, al globalismo, al pensamiento alineado, al Nuevo Orden Mundial que invocan cada vez con más frecuencia en nombre de una hermandad universal que no tiene nada de cristiano, sino que evoca los ideales Masónicos de aquellos que quieren dominar el mundo expulsando a Dios de los tribunales, de las escuelas, de las familias, y tal vez incluso fuera de las iglesias.

El pueblo estadounidense es maduro y ahora ha entendido cuánto los principales medios de comunicación no quieren difundir la verdad sino buscan silenciarla y distorsionarla, difundiendo la mentira que es útil para los propósitos de sus maestros. Sin embargo, es importante que los buenos, que son la mayoría, se despierten de su lentitud y no acepten ser engañados por una minoría de personas deshonestas con propósitos no reconocibles. Es necesario que los buenos, los hijos de la luz, se unan y hagan oír sus voces. ¿Qué manera más efectiva hay para hacer esto, señor presidente, que en oración, pidiéndole al Señor que lo proteja a usted, a los Estados Unidos y a toda la humanidad de este enorme ataque del enemigo? Ante el poder de la oración, los engaños de los hijos de las tinieblas colapsarán, sus complots serán revelados, se mostrará su traición, su poder aterrador terminará en nada, sacado a la luz y expuesto por lo que es: un engaño infernal.

Sr. Presidente, mi oración se dirige constantemente la amada nación estadounidense, donde tuve el privilegio y el honor de ser enviado por el Papa Benedicto XVI como nuncio apostólico. En esta hora dramática y decisiva para toda la humanidad, yo estoy orando por usted y también por todos los que están a su lado en el gobierno de los Estados Unidos. Confío en que el pueblo estadounidense esté unido conmigo y en oración al Dios Todopoderoso.

Unidos contra el Enemigo Invisible de toda la humanidad, los bendigo a ustedes y a la Primera Dama, a la amada nación estadounidense, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

+ Carlo Maria Viganò
Arzobispo Titular de Ulpiana
Ex nuncio apostólico a los Estados Unidos de América

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19