Strážci stvorenia... 16.04.2015

von erst-kontakt @ 2015-04-16 – 10:47:12

Hüter der Schöpfung: Der indianische Weg zur Heilung der Erde und des Menschen

Strážci stvorenia: indiánska cesta k liečbe Zeme a človeka

Beschreibung: eilung-indianer-menschen

“You are our communicator” – “Durch dich sprechen wir”: Mit diesem Satz aus dem Munde von Medizinmann Archie Fire Lame Deer wurde der Autor vor etwa einem Vierteljahrhundert dazu bestimmt, die Botschaft der nordamerikanischen Lakota-Indianer in die Welt hinauszutragen. Diese Botschaft lautet schlicht: “Berichte, was du selbst erlebt hast, wie dieses Erleben dich verändert hat – und wie du und wir alle damit die Welt verändern können!”

Cez teba hovoríme“: Tou vetou z úst šamana Archie Fire Lame Deer bol asi pred štvrťstoročím autor určený vyniesť do sveta správu severoameických Lakota-indiánov. Tá správa zneje: „Hovor čo si zažil, ako tá skúsenosť ťa zmenila – a ako ty a my všetci môžeme zmeniť svet“.

Tá úloha má vážne pozadie – nad ľudstvom visí damoklov meč. Bezohľadný konzum a nemilosrdné vyťažovanie prírodných zásob a bezstarostné znečisťovanie nášho životného prostredia sú reálne nebezpečenstvo pre planétu. Súčasne sa človek stále viac vzďaluje od jeho prirodzenosti. Je najvyšší čas obrátiť sa.

Der Auftrag hat einen ernsten Hintergrund – denn über der gesamten Menschheit hängt ein Damoklesschwert. Rücksichtsloser Konsum, die gnadenlose Ausbeutung der Ressourcen und die gedankenlose Verschmutzung unserer Umwelt sind eine reale Gefahr für unseren Planeten; gleichzeitig entfernt sich der Mensch durch eine nicht artgerechte Lebensweise immer mehr von seiner angestammten Natur. Es ist allerhöchste Zeit, das Ruder herumzureißen.

Die Lakota-Indianer leben nicht von, sondern mit der Natur, fühlen sich im Einklang mit dem Universum und haben daraus eine tiefe Weisheit entwickelt; dafür ist dieses indianische Volk geradezu legendär. Doch diese Einsichten und Lebensweisen sind nicht eine ferne Legende, sie bestehen fort bis in die Gegenwart, werden gelebt und geteilt.

Lakota-indiáni nežijú z prírody ale s ňou, cítia sa v súlade s vesmírom a vytvorili z toho múdrosť. Tým je tento indiánsky národ doslova legendárny. Ale tie názory a spôsob života nie sú vzdialená legenda, existujú až do súčasnosti, sú žité a delené.

V duchu Crazy Horse, posledného náčelníka lakotov sa tento národ nevzdáva do dnes ich svätých rituálov a nárokov na kultúru a krajinu ich predkov. Sú ešte stále úzko prepojení obzvláštnym spôsobom s prírodou a jej fenoménmi.

Im Geiste von Crazy Horse, des letzten Häuptlings der Lakota, gibt dieses Volk bis heute die heiligen Rituale und auch die Ansprüche auf Kultur und Land seiner Ahnen nicht auf. Es steht noch immer in besonderer Weise mit der Natur und ihren Phänomenen in Verbindung.

V tejto knihe ukladá/vysvetluje  marketing expert a eko-pionier Stefan Götze prečo sa vidí v tej tradícii náčelníka indiánov Crazy Horse. Píše o histórii lakota, ich legende a rituáloch. Nie len, že sa s nami delí o jeho názory ale ukazuje nám ako môžeme raziť novou cestou prostredníctvom/pomocou rituálov svätých fajek, pomocou potiacej komory/chatrče a slnečného tanca, ale tiež nám ukazuje ako pomocou spirituálnych síl môžeme smeriť novou cestou plnou šance/príležitostí.

In diesem Buch legt der renommierte Marketingexperte und Öko-Pionier Stephan Götze dar, warum er sich in der Tradition des berühmten Indianerhäuptlings Crazy Horse sieht. Er schreibt über die Geschichte der Lakota, ihre Überlieferungen und Rituale. Er lässt uns nicht nur teilhaben an seinen Einsichten über die Riten der heiligen Pfeifen, der Schwitzhütte und des Sonnentanzes, sondern zeigt uns, wie wir mit Hilfe der spirituellen Kräfte der Lakota einen neuen, chancenreichen Weg einschlagen können.

Uraltes Wissen als Weg aus der Sackgasse – Prastaré vedomosti ako smer zo slepej uličky

Lakota indiáni sú u nás známi ako Sioux. Ich stanmi, tipis a ich ozdobou hlavy z peria sa nám zaznamenal/vril do pamäti o nich obraz ako o žiadnej inej kultúre. Ako jediní udržali svoje rítuály a speritualitu až do dnes – do modernej doby závislej od techniky. To nefascinuje len nás – niekoľko ľudí ale medzičasom milióny na celom svete.

Die Lakota sind bei uns unter dem Namen Sioux bekannt. Mit ihren Zelten, den Tipis, und ihrem Federschmuck haben sie unser Bild von den Indianern geprägt wie keine andere indianische Nation. Als Einzige haben sie ihre Riten und ihre Spiritualität weitgehend erhalten und bis in unsere moderne und von der Technik so abhängige Zeit bewahrt. Das fasziniert nicht nur uns; es beeindruckt nicht nur ein paar wenige Menschen, sondern mittlerweile viele Millionen auf der ganzen Welt.

Auch andere Stämme der nordamerikanischen Indianer, die im Zuge der Unterdrückung und zahlenmäßigen Minimierung ihre Überlieferungen und Gebräuche verloren haben, schlossen sich in den letzten Jahren der Religion der Lakota an.

Aj iné kmene severoamerických indiánov sa k nim pripojili, - ktoré boli utláčaním na počte minimilozované a tým stratili aj ich zvyky a rituály.

Keď sa teda chceme viac dozvedieť o súvislosti medzi človekom a prírodou – keď chceme vedieť viac o prepojení ducha s hmotou o viere mágie – keď sa cítime viac prepojení (znova) s časom v hodine a dni, nie len v minútovom takte – tak vtedy sú Lakota tá správna adresa.

Wenn wir also etwas über den Zusammenhang zwischen Mensch und Natur erfahren wollen; wenn wir mehr wissen wollen über die Verbindung von Geist und Materie, von Glauben und Magie; wenn wir uns einer Zeit (wieder) verbunden fühlen möchten, in der Stunde und Tag nicht im Minutentakt mit Uhren gemessen werden und sich die Menschen noch eins mit der Natur fühlen – dann sind die Lakota eine erste Adresse.

Dass mittlerweile andere Nationen und Kontinente wie Asien und Indien, Südamerika, ja selbst
Afrika unseren Lebensstil mit Autos und Flugzeugen, Kühlschrank, TV und Handy als erstrebenswert erachten und ihn im kleinen und großen Stil kopieren, ändert nichts daran, dass – historisch betrachtet – zunächst die Europäer, später dann die Amerikaner den Weg zur Umweltzerstörung ebneten.

Medzičasom sa presadilo ako cieľahodné aj u iných národov a kontinentoch ako Ázia, India, Južná Amerika a dokonca v Afrike, že náš životný štíl, život s autami a lietadlami, chladničkou, TV a mobilom. Je to vo veľkom a malom kopírované a nič sa nemení na tom, že – historicky pozorované – cesta k ničeniu životného prostredia začala najprv v Európe, neskôr v Amerike

Dem gegenüber steht die Weisheit der Indianer.

Tomu oproti stojí múdrosť indiánov.

Vedeli už pred 150 rokmi čo sa nám blíži? „Vtedy, keď bude sťatý posledný strom a chytená posledná ryba – si uvedomíme, že peniaze sa nedajú jesť.“ To všeobecne známe porekadlo pochádza od jedného Cree-indiána a nie od Lakota. V každom prípade môžeme dúfať, že to tak ďaleko nezájde. Keď pozorujeme ekologické problémy na planéte – myslím predovšetkým na ničenie životného prostredia a vykrádanie zásob – tak myslím, že by sme sa mali učiť od tých, ktorí sa najlepšie vyznajú v prírode a v jej kolobehu a od vždy žijú s ňou v súlade. Tie základné indiánske vedomosti sú pre každého napodobitelné, môžu byť vložené do každého svetového pohľadu a pomáhajú liečiť našu planétu.

Wussten sie schon vor beinahe 150 Jahren, was da womöglich auf uns zukommt? „Erst wenn der letzte Baumgerodet und der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“ Dieser allseits bekannte Spruch stammt zwar von einem Cree und nicht von einem Lakota. Wir können jedenfalls nur hoffen, dass es nie so weit kommt. Angesichts der ökologischen Probleme auf unserem Planeten – ich denke da vor allem an die Umweltzerstörung und die Ressourcenplünderung – sollten wir von denen lernen, die sich am besten mit der Natur und ihren Kreisläufen auskennen und seit jeher im Einklang mit ihr leben. Das indianische Basiswissen ist für jeden sofort nachvollziehbar, kann in jedes Weltbild integriert werden und helfen, unseren Planeten zu heilen.

Man muss lediglich ein paar Grundsteine der indianischen Weltanschauung übernehmen, beispielsweise dass das ganze Universum ein Organismus ist und keine toten Steine, die zufällig in Ellipsen umeinander fliegen. Wir sprechen den Indianern oft und berechtigterweise die Kompetenz zu, sich mit der Natur auf ihre Weise bestens auszukennen. Sie haben keine Öko-Katastrophe heraufbeschworen – wohl aber wir, trotz unserer exorbitanten Errungenschaften in Wissenschaft und Technik.

Nutné je len prebrať niekoľko základných kameňov indiánskeho pohľadu na svet, napríklad, že celý vesmír je organizmus a nie mŕtve kamene, ktoré náhodou lietajú v eklipsách. Indiánom priradzujeme kompetenciu, že sa ich spôsobom v prírode najlepšie vyznajú.  Nevyvolali žiadnu eko-katastrófu - ale my napriek dosiahnutým úspechom vo vede a technike.

Keď vychádzame z toho, že Lakota lepšie ako my rozumia najhlbšieho ducha prírody a to celkom iným spôsobom ako my vo všetkých detailoch, ktoré my s celou našou High-technológiou sme v stave vytvárať/vyrábať – tak potom zdá sa je nutné pozrieť si vedomosti a konania tohto národu. Sprevádzajte ma na tej ceste!

Wenn wir davon ausgehen, dass die Lakota den tiefsten Geist der Natur besser verstehen als wir, auf ganz andere Weise als wir mit den vielen Details, die wir mit unseren High-Tech-Geräten zu konstruieren in der Lage sind –dann, ja dann scheint es geboten, sich das Wissen und Handeln dieses Volkes genau anzuschauen. Begleiten Sie mich auf diesem Weg!

Das Weltbild der Lakota – Svetový pohľad Lakota-indiánov

My poznáme učenie o štyroch elementoch z antiky alebo od alchimistov stredoveku. Pri indiánskych ceremóniách sú oheň, vzduch, zem a voda veľmi dôležité a vždy „prítomné“. Lakota hovoria: tak ako prvé bolo vo svete slovo, tak prenesú od Boha alebo zo sveta duchov tie prastaré piesne do vibrácie tie štyri elementy a tak sa stanú realitou. Štyri je z toho dôvodu sväté číslo v náboženstve lakotov, nachádza sa v špičkách medizínskeho kola. Ten okrúhly tvar toho symbolu má tiež centrálny význam: podľa indiánskej predstavy sa všetko deje v kolobehu – v tých štyroch svetových smeroch, v štyroch ročných obdobiach...

Wir kennen die Lehre von den vier Elementen aus der Antike oder von den Alchimisten des Mittelalters. Bei indianischen Zeremonien sind Feuer, Luft, Erde und Wasser ebenfalls wichtig und immer „anwesend“. Bei den Lakota sagt man: So wie das Erste auf der Welt das Wort war, versetzen die uralten Gesänge, von Gott oder der Geistwelt gebracht, die vier Elemente in Schwingung, und so werden sie zur Realität. Die Vier ist deshalb die heilige Zahl in der Religion der Lakota, sie findet sich in den vier Speichen des Medizinrades wieder. Die Kreisform dieses Symbols hat ebenfalls zentrale Bedeutung: Nach indianischer Vorstellung vollzieht sich alles in Kreisläufen – in den vier Himmelsrichtungen, den vier Jahreszeiten…

Literatur:

Hüter der Schöpfung. Der indianische Weg zur Heilung der Erde und des Menschenvon Stephan Götze

Indianische Heilkunst. Pflanzen, Rituale und Heilungsbilder nordamerikanischer Schamanen von Prof. Dr. Rudolf Kaiser

Das Medizinrad: Eine Astrologie der Erde von Sun Bear, Wabun

Quellen: PRAVDA TV/PublicDomain/mankau-verlag.de vom 15.04.2015

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Peace, Love & Unity....die EK-Redaktion

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58