EVENT/UDALOSŤ príde čoskoro...

Udalosť príde čoskoro - na svete sa deje niečo mimoriadne a väčšina ľudí si to ani nevšimla


Predtým než začneme vyjasníme jednu vec. Skutočnosť, že čítate toto, aj keď ste narazili na tento článok "nehodou" (nehody a náhody neexistujú) tak to potvrdzuje, že ste už začali chodiť po ceste prebudenia.

Možno ste si to ešte neuvedomili, ale práve teraz sa vo svete deje niečo mimoriadne. Áno, svet sa mení a poviem vám spôsoby, ktorými sa svet mení:

1. Ľudia už nemôžu pochopiť koncept zamestnania:

Každý si stále viac uvedomuje skutočnosť, že spôsob akým pracuje nie je dobrý. Znamená to, že väčšina z nás si uvedomuje, že nie sme spokojní s prácou, ktorú sme si vybrali a teda sa skutočne snažíme nájsť účel/zmysel našich životov. Áno, ľudia naozaj cítia, že musia pracovať na dosiahnutí účelu, ktorý si stanovili pre seba a to je dôvod prečo už ich zamestnanie nemajú radi.

2. Podnikanie sa mení:

Podnikanie sa mení tak, že čoraz viac ľudí začína svoje vlastné podnikania. Znamená to, že dochádza k nárastu inovatívnych myšlienok a každý chce urobiť niečo nové pre svet. Všetci chcú zanechať dedičstvo a preto začínajú nové podniky a nové modely podnikania.

 

 

3. Zvyšuje sa spolupráca:

Ľudia si uvedomujú, že vplyv, ktorý môže jedna osoba priniesť je oveľa menej než vplyv, ktorý môže priniesť skupina ľudí. Tak sa čoraz viac ľudí stretáva aby robili rôzne veci, ktoré sú pre svet užitočné. Je to určite úžasný fenomén.

4. Učíme sa na internete:

Spočiatku sme boli všetci pohltení internetom. Nevedeli sme ako ho správne používať a nepochopili výhody internetu. Teraz už vieme ako používať internet a stále viac si uvedomujeme dôležitosť internetu. To je určite pre nás dobré.

5. Spotrebiteľstvo je obmedzené:

Uvedomujeme si konzumizmus/spotrebiteľstvo a reklamy, ktoré nás veľmi dlho sprevádzali. Navyše si uvedomujeme, že spotrebiteľstvo nás zasahovalo zlým spôsobom a ovplyvňovalo nás a tiež manipulovalo. Nakoniec sme schopní vidieť mimo obmedzujúce kontúry konzumizmu/spotrebovania a tak si uvedomujeme, že musíme byť skôr lepšími ľuďmi než aby sme sa dostali do záchytov materializmu.

6. Hovoríme o biologickom stravovaní a o zdraví:

Uvedomujeme si tiež, že kvalita jedla nie je príliš pekná a preto sa snažíme jesť zdravé jedlo a robiť dobré životné voľby. Zvyšuje sa povedomie ako aj diskusia o zdraví a kondícii a začína to od myšlienky organického stravovania. Stále viac výrobkov, ktoré sa vyrábajú sú organické a tak sa mení aj spôsob akým premýšľame o zdraví.

7. Duchovnosť sa zvyšuje:

Čím viac odchádzame od materializmu tým viac si uvedomujeme, že je dôležité aby sme boli založení na duchovnosti a dôležitosti duchovnosti v našich životoch. Táto realizácia nám tiež pomáha pochopiť ako musí duchovnosť riadiť naše činy a naše skutky a tým sa stávame lepšími a viac si vedomí našich duchovných koreňov a potrieb.

8. Ľudia nedôverujú vzdelávaciemu systému:

Uvedomujeme si tiež, že indoktrinácia, ktorá sa deje vo vzdelávacom systéme je pre nás veľmi škodlivá. Uvedomujeme si, že vzdelávací systém nás robí viac otrokom voči ostatným systémom spoločnosti a preto je škodlivý pre nás ako celok.

Preto sa vo svete deje niečo výnimočné. Možno si to nevšímáme ale zmena sa musí stať.

Dúfajme to najlepšie pre svet!

 

 

3. Kooperationen nehmen zu:

Die Menschen erkennen, dass der Einfluss den eine einzelne Person ausüben kann weit geringer ist als der Einfluss einer Gruppe von Menschen. So kommen immer mehr Menschen zusammen, um verschiedene Dinge zu tun, die für die Welt nützlich sind. Es ist sicherlich ein erstaunliches Phänomen.

4. Wir lernen das Internet:

Anfangs waren wir alle vom Internet überwältigt. Wir wussten nicht, wie man das Internet richtig nutzt und haben die Vorteile des Internets nicht richtig verstanden. Jetzt wissen wir, wie man das Internet nutzt, und wir erkennen jetzt mehr und mehr die Bedeutung des Internets. Das ist sicher gut für uns.

5. Der Konsum ist begrenzt:

Wir realisieren das Web von Konsumismus und Werbung, das uns schon sehr lange begleitet hat. Darüber hinaus erkennen wir, dass der Konsum uns schlecht beeinflusst und beeinflusst und manipuliert. Wir können endlich über die Grenzen des Konsumismus hinaus sehen und erkennen, dass wir bessere Menschen werden müssen, anstatt in die Schlingen des Materialismus zu verfallen.

6. Über Bio-Essen und Gesundheit wird gesprochen:

Wir merken auch, dass die Qualität des Essens nicht sehr gut ist und wir bewegen uns auf gesunde Ernährung und gute Lebensentscheidungen zu. Es gibt ein zunehmendes Bewusstsein sowie Diskussionen über Gesundheit und Fitness und dies beginnt mit der Idee des organischen Essens. Immer mehr Produkte, die hergestellt werden, sind organischer Natur und somit verändert sich auch unser Denken über Gesundheit.

7. Spiritualität nimmt zu:

Je mehr wir uns vom Materialismus entfernen, desto mehr erkennen wir, wie wichtig es ist, in der Spiritualität verankert zu sein und die Relevanz der Spiritualität in unserem Leben. Diese Erkenntnis hilft uns auch zu verstehen, wie Spiritualität unser Handeln und unsere Taten bestimmen muss, und so werden wir uns unserer spirituellen Wurzeln und Bedürfnisse besser und bewusster.

8. Die Menschen vertrauen dem Bildungssystem nicht.
Wir erkennen auch, dass die Indoktrination, die im Bildungssystem stattfindet, äußerst schädlich für uns ist. Wir erkennen, dass das Bildungssystem uns mehr zu einem Sklaven der anderen Gesellschaftssysteme macht und somit schädlich für uns als Ganzes ist.

Deshalb geschieht etwas Außergewöhnliches in der Welt. Vielleicht bemerken wir es nicht, aber die Veränderung muss passieren.

Hoffen wir auf das Beste für die Welt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19