Operácia Perseus...

Prebieha operácia Perseus. Na tomto bode nemožno povedať o tom nič viac.

Skupina Chimera je naozaj znepokojená a rozširuje svoju obranu v oblasti nízkej zemskej dráhy prostredníctvom svojich zástupcov v USAF: 

https://www.rt.com/usa/409535-us-air-force-weaponize-space/

Znalosť existencie ťažkých kvarkových reakcií, ktoré by mohli potenciálne viesť k vytvoreniu bomby s napätím sa konečne dostáva do mainstram/kontrolovanej vedy:

Program Mohammed bin Salmana je konsolidáciou moci na posilnenie vzťahov s Izraelom a začať regionálnu vojnu medzi šíitmi a sunnitskými moslimami, ktoré by slúžili Rothschildovým záujmom: http://stateofthenation2012.com/?p=88841

http://www.moonofalabama.org/2017/11/the-saudi-tyrants-devilish-plan-sell-out-palestine-for-war-on-iran.html#more

https://www.rt.com/business/409905-saudi-arabia-iran-war-oil/

Irán už vydal varovanie, že táto vojna NIE JE možnosťou:
http://www.whatdoesitmean.com/index2434.htm

Rothschildovci boli tiež dnes viac upozornení:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5093089/Helicopter-plane-crash-mid-air-collision.html

Napriek povestiam v alternatívnych médiách, Jacob de Rothschild je stále nažive a nebol poškodený pri nehode.

Rothschildovci sa tiež boja toho: 
https://www.rt.com/business/407704-china-oil-plans-yuan-contract/

Pozitívne a negatívne frakcie stále bojujú o svoj vplyv na Trumpa.

Jezuiti ovplyvnili voľbu - menovať Jeromeho Powella za nového predsedu Fedu. Možno budete chcieť vedieť, že Powell bol vzdelaný v Georgetown Preparatory School, jediná jezuitska internátna škola v rámci USA:   https://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Powell

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_Preparatory_School

Na druhej strane pozitívne frakcie v rámci NSA a americkej armády tiež ovplyvňujú do určitej miery Trumpa.

QAnon netesnosti pochádzajú z pozitívnej frakcie v rámci NSA a sú približne 70% správne. Trump nie je QAnon.

Hoci
tam ešte nie sme tak už prebieha obrovské vyšetrovanie proti kabalom a to v konečnom dôsledku povedie k masovým zatýkaniamm keď frakcia Chimera vo vzdušných silách už nebude schopná svojimi bombami pokryť kabalom chrbát.
Neobvyklý počet zapečatených obvinení je najviditeľnejším konkrétnym dôkazom tohto masívneho vyšetrovania:  
http://www.ascensionwithearth.com/2017/11/massarrests-understand-context-of-1183.html#more

Mnohí členovia strednej úrovne riadenia Kabalov už spolupracujú a sú ochotní svedčiť proti kabalom výmenou za amnestiu.

Nasledujúca meditácia môže urýchliť tento proces:

1. Uvoľnite svoje telo, emócie a myseľ tým, že sa zameriavate na váš dych alebo iným spôsobom, ktorý vám vyhovuje

2. Vizualizujte vír brilantného bieleho Svetla, ktorý sa z duchovnej hviezdy Chalár všetkých sprostredkovateľov  kabalov dostáva do vlastného energetického poľa a do ich osobnosti, prebúdzajúc ich do reality Svetla a vedie ich k tomu aby odstupili od Kabalov a uznali moc bez tmy

3. Zobrazte všetkých tých sprostredkovateľov Cabalov, ktorí sa pripájajú k planetárnej sieti Svetla, zbavujú sa zbraní, zničenia a podvodu a učia sa spolupracovať a spojajú sa s ľudskou spoločnosťou konštruktívnym spôsobom.

 

 

Operation Perseus is in progress. Nothing more can be said about that at this point.

The Chimera group is getting really worried and they are ramping up their defenses in Low Earth Orbit through their proxies within USAF:

https://www.rt.com/usa/409535-us-air-force-weaponize-space/

Knowledge of existence of heavy quark reactions that could potentially lead to creation of toplet bombs is finally reaching mainstream science:

Mohammed bin Salman's agenda is consolidation of power to increase ties with Israel and begin regional war between Shia and Sunni Muslims that would serve Rothschild interests:

http://stateofthenation2012.com/?p=88841

http://www.moonofalabama.org/2017/11/the-saudi-tyrants-devilish-plan-sell-out-palestine-for-war-on-iran.html#more

https://www.rt.com/business/409905-saudi-arabia-iran-war-oil/

Iran has already issued a warning that this war is NOT an option:

http://www.whatdoesitmean.com/index2434.htm

The Rothschilds have also been warned more directly today:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5093089/Helicopter-plane-crash-mid-air-collision.html

Despite rumors in the alternative media, Jacob de Rothschild is still alive and was NOT harmed in the accident.

The Rothschilds are also afraid of this:

https://www.rt.com/business/407704-china-oil-plans-yuan-contract/

Positive and negative factions are still fighting for their influence over Trump.

The Jesuits have influenced his choice to appoint Jerome Powell as the new Fed chairman. You might want to know that Powell was educated at Georgetown Preparatory School, the only Jesuit boarding school within US:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Powell

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_Preparatory_School

On the other hand, positive factions within NSA and US Military also influence Trump to a certain degree.

QAnon leaks originate from the positive faction within NSA and are about 70% correct. Trump is NOT QAnon.

Although we are not there yet, there is a massive investigation against the Cabal taking place and it will ultimately lead to the mass arrests when the Chimera faction within the Air Force will not be able to cover the Cabal's back with their toplet bombs anymore.

Unusual number of sealed indictments is the most visible concrete proof of this massive investigation:

http://www.ascensionwithearth.com/2017/11/massarrests-understand-context-of-1183.html#more

Many members of the mid-level management of the Cabal are already cooperating and are willing to testify against the Cabal in exchange for amnesty.

The following meditation can help speed up this process:

1. Relax your body, emotions and mind by focusing on your breath or in any other way that works for you

2. Visualize a vortex of brilliant white Light descending from the Soul star chakra of all Cabal middlemen into their energy field and their personality, awakening them to the reality of Light, guiding them to step away from the Cabal, giving them power to set themselves free from darkness

3. Visualize all those Cabal middlemen joining the planetary network of Light, putting down their weapons of destruction and deceit, learning to cooperate and joining the human society in a constructive way.

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19