Zakotvenie vedomia jednoty 28.09.2015...

von erst-kontakt @ 2015-09-28 – 10:19:00

5D Report: Verankerung des EINheitsbewusstseins (Lauren Gorgo)

5D report: zakotvenie vedomia jednoty

Lauren Gorgo, thinkwithyourheart.com, 24. September 2015

Übersetzung: Roswitha

Finaler Blutmond: Verankerung des Einheitsbewusstseins

Liebe Herzensmenschen, ich wünsche euch allen nachträglich noch ein glückliches Äquinoktium!

MILÍ ĽUDIA-SRDCA DODATOČNE VÁM ŽELÁM ŽELÁM  ŠŤASTLIVÉ ÄQUUINOKTIUM/ZATMENIE!

Wir mögen vielleicht ein weiteres Quartal auf der Etappe des Aufstiegs er- und auch überlebt haben, doch die nun folgende Zeit des Jahres verspricht vollkommen anders zu werden … völlig verschieden zu allem, was es jemals in der Geschichte der Ewigkeit gegeben hat.

Als ich mich hingesetzt habe, um diesen Bericht in Reinschrift zu bringen, waren die ersten Worte, die mir in den Sinn kamen: “Das neue Weltbewusstsein beginnt jetzt.”

Mohli sme za/prežiť ďalší quartál na etape vzostupu, ale nasledujúca doba roku sľubuje byť celkom iná.... úplne iná vo všetkom čo doteraz v dejinách večnosti ešte nikdy nebolo.

Keď som si sadla napísať do čista túto správu, boli tie prvé slová, ktoré mi napadli: „Nové svetové vedomie začína teraz“.

Keď ešte nemôžeš cítiť tú pravdu za tým – tak ju čoskoro stretneš. My všetci máme náš vlastný, dokonalý, jedinečný časový bod... ktorý nás vedie/prinesie do dokonalosti nášho života, našich vzťahov a nášho osobného stvorenia. Všetko je dobre!

A ty, ktrorý/á čítaš tuná už budeš vedieť, že september je VYSOKO-ENERGETICKÝ mesiac veľkých prílivov a odlivov. Na niektorých čaká na horizonte jedna „život meniaca udalosť“, pre iných to bude hlboké volanie k vnútornej pravde, ale pre všetkých .... vedome alebo nevedome ... to bude skutočne absolútna zmena.

Čaká na nás úplne nová frekvencia a je ochotná/pripravená priniesť nás na najvyššie úrovne trvalej kreatívnej duchovnosti/blažnosti.

Wenn du die Wahrheit hinter alledem noch nicht fühlen kannst, dann wird sie dir schon bald genug begegnen. Wir haben alle unseren eigenen, vollkommenen, einzigartigen Zeitpunkt … der uns in die Vollkommenheit unseres Lebens, unserer Beziehungen und unserer persönlichen Schöpfungen bringt. Also, alles ist gut.

Und du, die / der diese Zeilen liest, wirst bereits wissen, dass dieser September ein RIESIGER,hochenergetischer Monat von großen verändernden Gezeiten ist und war. Auf einige wartet ein „alles Leben veränderndes Ereignis am Horizont“, für andere wird es ein tiefer Aufruf zu ihrer inneren Wahrheit sein, aber für ALLE … ob bewusst oder nicht … steht mit einem Mal tatsächlich ein vollkommener Wendepunkt an.

Eine komplett neue Frequenz wartet auf uns und ist bereit uns in die höchsten Ebenen der nachhaltigen kreativen Seligkeit zu bringen. Klicken zum Austausch [Anmerkung der Übersetzerin: Bitte auf die Originalschrift klicken, um dich auszutauschen].

 

Klar gab es einen bunten Mix an Szenarien, was dieser kommende finale Blutvollmond den Menschen bringen würde, doch wie bereits das Jahr 2012 gekommen und gegangen ist, so zeigen sich diese Ereignisse nie auf die Weise, wie wir sie in unseren Köpfen ausmalen und „heraufbeschwören“.

Das soll bestimmt nicht heißen, dass uns keine erstaunlichen, unbeschreiblichen Geschenke der Güte und des Wohlwollens erwarten … denn tatsächlich ist das einigen bereits widerfahren … es soll nur aussagen, dass diese Wellen der Energie nicht auf jeden zur selben Zeit und auf dieselbe Weise einwirken.

Jasne existoval pestrý scénár o tom čo prinesie ľuďom krvavý-spln mesiaca, ale predsa tak ako v roku 2012 prišiel a odišiel – tie udalosti sa neukažu tým spôsobom ako sme si to v našich hlavách vymaľovali a „privolali“.

To ale neznamená, že nás neočakávajú žiadne dary dobra a blaha... lebo v skutočnosti sa toho už mnoho udialo ... a má to vypovedať, že tie vlny energie nepôsobia na každého tým istým spôsobom.

Vo svete kauzality (príčina-následok) je stupnica hraná polarizovaným spôsobom nahor a nadol a je interpretovaná ... šírka rozsahu sa pohybuje na jednej strane od „nadšenia masy“ k starému známemu koncu-sveta-scenára až k teórii súdneho dňa na druhej strane.

To je typický spôsob pozorovania v dualite, v ktorej mienky majú sklon k extrémom .... ale my to vieme lepšie. Vieme, že v jednote je pravda niekde v strede a je závislá od vlastného JA každého... od toho koľko lásky je v našom srdci – a koľko svetla dokážeme do našich buniek vstrebať a udržať.

In der Welt der Kausalität wird die gesamte Tonleiter auf die übliche, polarisierende Weise rauf und runter gespielt und interpretiert … die Bandbreite erstreckt sich vom allgemeinen „Massenentzücken“ auf der einen Seite, zum altbekannten Endzeitszenario und den Theorien des Jüngsten Gerichts auf der anderen Seite.

Das ist die typische Betrachtungsweise in der Dualität, in der die Meinungen dazu neigen, von Extremen angezogen zu werden … aber wir wissen es besser. Wir wissen, dass in der Einheit die Wahrheit immer irgendwo in der Mitte liegt und von jedem SELBST abhängig ist … davon, wie viel Liebe wir in unseren Herzen haben – und halten können, und wie viel Licht wir in unseren Zellen aufnehmen können.

Wir wissen auch, dass diese beiden Komponenten in 5D massgeblich dafür sind, wie wir etwas erleben und erfahren.

Tiež vieme, že tie dva komponenty v 5D rozhodujú ako my niečo zažijeme a precítime.

Áno, my prijímame všetky tie energie ... a nie, nie každý je ochotný spracovať ich. Áno, tieto energie zmenia grandióznym spôsobom veci vo svete a okolo nás ... a nie, to nebude hneď. Je to totiž tak, že naše zjednotené srdce-vedomie je nevinné v tom „čo sa tam vonku deje“ lebo vie, že svety vznikajú z nášho vnútra. (A áno, to obsahuje veci ako napríklad svetové hospodárstvo). Tí, ktorí ten koncept zvnútornili a ovládajú ho a všeobecne ho používajú sú tí, ktorí teraz majú okamžitý úžitok/zisk z tých neustálych zvýšení energie zdroja.

Ja, wir empfangen alle diese Energien … und nein, nicht jeder ist bereit, sie zu verwerten. Ja, diese Energie wird Dinge in der Welt in und um uns auf grandiose Weisen verändern … und nein, es wird nicht unmittelbar sein. Es ist nämlich so, dass unser verEINter Herz-Verstand unbedarft darin ist „was da draußen vor sich geht“, weil es weiß, dass Welten aus unserem Inneren heraus entstehen. (Und ja, das schließt Dinge ein wie: die globale Weltwirtschaft.) Diejenigen, die dieses Konzept verINNERlicht haben und beherrschen, und es durchweg und ausnahmslos anwenden, sind diejenigen, die sofortigen Nutzen aus der steten Energieerhöhung der Quelle ziehen.

Während wir gerade davon sprechen, und während diese zweite Eklipsen / Blutsupermondkombination immer näher rückt, und mit jedem Wort, das ich hier schreibe, steuern wir auf eine vollkommen neue, noch nie dagewesene Frequenz zu. Diese Schwingung bringt einen „unglaublichen“ Schwung der Schöpfungsenergie auf diesen Planeten. Sie pulsiert seit der Sonneneklipse durch uns, und wie mir erzählt wird, taktet sie den Rest des Jahres – und darüber hinaus – weiter … am meisten fühlbar vom (September) Äquinoktium bis zum (März) Äquinoktium in 2016 … doch wir sind im Augenblick mittendrin und steuern auf den höchsten Punkt dieser Dynamik zu.

Pokiaľ my práve teraz o tom hovoríme a tá eklipsa sa blíži a každým slovom, ktoré píšem smerujeme k dokonalej, úplne novej ešte nikdy predtým existujúcej frekvencii. Tá vibrácia prinesie na túto planétu „neuveritelný“ pohon stvoritelskej energie. Už pulzuje cez nás od zatmenia Slnka a ako mi bolo povedané dáva do taktu zbytok roka – a okrem toho – ešte ďalej ... najviac cítitelné od (september) zatmenia až do marca 2016 .... a predsa sme už v strede toho a smerujeme k najvyššiemu bodu tej dynamiky.

A keď tuná píšem tak tie energie nám budú „dodávané/posielané“, potom mi pripomenú tí hviezdno-zrodedení – , že pokiaľ zdanlivo tie energetické vlny prichádzajú zo zdroja k nám (napríklad z galaktického stredu) – že my máme udržať tú holografickú, moc-dávajúcu perspektívu a že v skutočnosti tie energie vy/prichádzajú Z NÁS a nie K NÁM, v zmysle toho, že my sami ... tiež známi ako zdroj v nás ... to oznámime/odzvoníme.

Und wenn ich hier schreibe, die Energien werden uns „geliefert/gesendet“, dann erinnern mich die Sterngeborenen – während diese Energiewellen von einer Quelle außerhalb von uns zu kommen scheinen (zum Beispiel aus dem galaktischen Zentrum) – daran, dass wir die holografische und ermächtigende Perspektive aufrecht erhalten sollen, dass diese Frequenzen tatsächlich AUS UNS kommen, und nicht ZU UNS, im Sinne dessen, dass wir selbst … auch bekannt als die Quelle in uns … diese ankündigen / einläuten.

Aus dem Winkel der (3D) Außenperspektive betrachtet sieht es so aus – und fühlt sich auch so an -, als würden diese Energien in unser Herz strömen, doch faktisch … aus der (5D) von innen-nach-außen Perspektive (Zukunftsaussicht) … ist es unser erwachtes Herz, das diese Energien hervorbringt.

Einfacher Perspektivenwechsel und dennoch ein profunder Unterschied … und doch ist es die Sichtweise, die wir – um in der EINheit zu erschaffen – aufrecht erhalten müssen, denn dort gibt es keine Trennung zwischen dem Selbst und der Quelle.

Pozorované z vonkajšej perspektívy (3D) to vyzerá a cíti tak ako keby tie energie vtekali do nás/nášho srdca, ale fakticky ... pozorované z vnútra-von-5D-perspektívy (výhľad budúcnosti) ... je to naše prebudené srdce, ktoré tie energie vytvára.

Jednoduchá zmena perspektívy a predsa hlboký rozdiel ... a predsa to je spôsob pohľadu, ktorý musíme udržať aby sme mohli vytvoriť v JEDNOTE, lebo tam neexistuje rozdelenie medzi vlastným JA a zdrojom.

Tá zosilnená, vibrujúca frekvencia prinesie mnohé známe a neznáme veci ... a predsa tá najdôležitejšia, podľa našich hviezdnych súrodecov je náš návrat k stvoriteľ-Boh-štátusu. Preto to zvláštne sústredenie na to v tomto príspevku.

V júli tohto roku oznámili Plejáďania, že pokiaľ vstupujeme do augusta (cez bránu leva) mali by sme sa prepojiť s našimi magickými schopnosťami a používať ich keď dozreli a že mohli byť/budeme „schopní“ vložiť ich do našich konaní. Čo nespomenuli (pravdepodobne úmyselne) je, že našim stvoritelským potenciálom sa pri tej transformácii a hlbokej kolektívnej očiste  vynoria tie staré energie.

Diese verstärkte, sprudelnde Frequenz bringt viele bekannte und unbekannte Dinge mit sich … doch die Dringlichste, gemäß unserer Sternengeschwister – und deshalb auch der besondere Fokus darauf in diesem Beitrag – ist die Rückkehr zum Schöpfergottstatus.

Im Juli Bericht diesen Jahres erwähnten die Plejader, dass wir uns, während wir in den Monat August (durch das Tor des Löwen) gehen, wieder mit unseren magischen Fähigkeiten verbinden würden (werden)… und diese soweit ausreifen würden (werden), dass wir wirklich „fähig“ sein würden (werden), sie einzusetzen … etwas damit zu TUN. Was sie hierbei jedoch nicht (und wahrscheinlich absichtlich) nicht erwähnt haben, war die alte Energie, die bei der tiefen Klärung der Menschenmassen, bei unserer kollektiven Transformations- und Traumaarbeit – durch unser Schöpferpotenzial – zum Ausbruch kam.

Beschreibung: https://i1.wp.com/s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f633.png

Also, kurz nach dem 8-8-8 Tor könntest du definitiv an einer Staubwolke – die sich aus alten, noch ungelösten / ungeLIEBtEn Gefühlen, rund um deine Schöpfermacht / Ohnmacht und dem Sinn hinter alledem geformt hat – erstickt sein …das heißt, du hast dich in deinem Ansinnen GOTT zu sein,  und in Bezug auf die Befehlsgewalt in deinem Leben, völlig allein gelassen (und restlos überfordert) gefühlt. Diese Gefühle waren vielleicht gekoppelt mit Armuts- und Mangelgedanken (rückblickend), oder du hast eine Analyse darüber erstellt, wo du gerade stehst – in Bezug auf deinen Mangel / deinen Wohlstand.

ABER, neben all’ diesen alten Geschichten und dem Ausmaß dessen, was du gehen lassen möchtest, kannst und willst … gibt es einen gleichmäßigen Fluss der (EINheits) Erschaffung, der diejenigen von uns, die dafür bereit sind, zu den Höhen der dauerhaften kreativen Seligkeit trägt.

Teda krátko povedané sa definitívne krátko po 8-8-8 bráne okolo teba vytvoril mrak z prachu – zo starých, ešte nevyriešených/nemilovaných pocitov, okolo tvojej tvoritelskej moci  sa vytvorilo bezvedomie, ktoré hrozilo zadusiť ťa... to znamená, že si sa cítil sám v tvojom pocite byť Bohom a rozhodovacou silou v tvojom živote a si sa zrazu cítil opustený (úplne prekonaný). Tie pocity boli možno prepojené s pocitom chudoby- a nedostaku-myšlienok alebo si robil analýzu o tom kde práve stojíš – v súvislosti s nedostatkom/bohatstvom.

ALE, vedľa tých príhod a rozmeru toho čo chceš, môžeš, máš pustiť ... existuje tiež rovnomerný tok stvorenia (jednoty), ktorý tých ochotných z nás nesie k výškam trvalej kreatívnej blažnosti.

Môže docela byť, že už začínaš cítiť ten oheň v tebe, spôsobom ako si to od roku 2012 nepocítil... lebo v príprave na uloženie tvojej duše si sa sústredil na kolosálnu a neodvratitelnú úlohu: očistiť a vyjasniť sa od nízko-frekvenčných telesných systémov. Tá najlepšia časť toho je ... podľa toho ako je tvoje vozidlo vyčistené... aký je švih vytvorenia a pokračovania tej kreatívnej vlny ... pokiaľ my všetci rozširujeme naše sily a schopnosti  ... aby sme túto LÁSKU viedli ďalej a roztiahli cez (svetelnú) sieť. Keď tá sieť pulzuje v koncentrovanej frekvencii zdroja, vtedy sa umožní viacerím ľuďom prebudiť sa, vstať  a prijať nové kreatívne impulzy/úlohy a tým priniesť k novej Zemi vzrušujúce a na účel usmernené uskutočnenia.

Es kann durchaus sein, dass du bereits beginnst dieses Feuer in dir auf eine Weise brennen zu fühlen, wie du es seit dem Jahr 2012 nicht mehr gespürt hast … weil dein gesamter Fokus auf die kolossale und unversöhnliche Aufgabe gerichtet war, deine niedriger schwingenden Körpersysteme – in Vorbereitung auf deine Seeleneinbettung – zu reinigen und zu klären. Der beste Teil daran ist … je nachdem wie gereinigt und geklärt dein Gefährt ist … wie der Schwung dieser kreativen Woge dabei ist sich aufzubauen und fortzusetzen … während wir alle individuell unsere Kräfte und Fähigkeiten ausbauen … um diese LIEBE in unserem Maschennetz (Lichtgitter) weiterzuleiten und auszudehnen. Wenn dieses Flechtwerk in dieser konzentrierten Quellfrequenz pulsiert (denke an den 100sten Affen), dann ermöglicht dies immer mehr Menschen zu erwachen, aufzustehen und neue kreative (erschaffende / schöpfende) Aufgaben und Impulse (Downloads aus unserer spirituellen Blaupause) zu empfangen und damit neue, aufregende, zweckgerichtete Umsetzungen auf die neue Erde zu bringen.

Noch einmal: wenn du die (Vor)Freude über die genannten Schwingungen noch nicht spüren kannst, dann sorge dich nicht. Der Dreh- und Angelpunkt ist – wie immer – dass diese Energien hier und jetzt für jeden EINzelnen und für ALLE verfügbar sind – die bewusst alles tun, was getan werden muss, um diese Frequenzen zu verankern und zu verkörpern. Es besteht keine Eile, und dies ist auch kein Wettlauf. Wir haben eine sehr lange und aufregende Straße vor uns, also entspanne dich.

Wir wissen ganz genau was es bedeutet, diesen Weg der Reinigung-zur-Verkörperung zu gehen und es bedarf keiner Hetze, keines Drängelns und keiner Beschleunigung … oder irgendeines anderen Versuches, diesen Weg abzukürzen.

Es ist so, wie die Sieben Schwestern der Plejaden einst sagten: „Der entscheidende Punkt ist nicht, wo du auf deiner Reise gerade bist, sondern dass du überhaupt auf deinem Weg bist.”

Presne vieme čo to znamená ísť tou cestou očisty-k-stelesneniu a to nevyžaduje zhon, žiaden tlak a žiadne zrýchlenie ... alebo akýkoľvek iný pokus o skrátenie tej cesty.

Je to tak ako povedali tých sedem sestier z Plejád: „ten rozhodujúci bod nie je, kde práve si na tej ceste ale, že na tej ceste vôbec si“.

Vyjadrené kozmicky je to výlučne jedna vzrušujúca doba.... je to niečo čo my ešte nedokážeme našim rozumom pochopiť ale buďte uistení, že to obsahuje všetko prečo my sme sem prišli a je to všetko na čo sme celý život pracovali/smernili a deje sa teraz...

Kosmisch ausgedrückt ist dies ausnahmslos eine sehr aufregende Zeit … es ist etwas, was wir bis jetzt noch nicht mit unserem Verstand erfassen können, aber sei versichert, es beinhaltet alles, wofür wir hierher gekommen sind, und alles, worauf wir (ein) Leben lang hingearbeitet haben, geschieht jetzt...

Quelle und weiter: https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2015/09/26/verankerung-des-einheitsbewusstseins-lauren-gorgo-5d-report/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19