Morfické polia...

Bewusstsein & Gesundheit:  Vedomie & zdravie

Wie die morphischen Felder dein Leben beeinflussen  

 Ako morfické polia ovplyvňujú tvoj život

Veröffentlicht am April 5, 2018

(von Parvati S. Hörler)

Morfické polia sú ako heslo dobre známe. Čo je to, ako zložité sú a ako môžu byť vy/použité? Parvati S. Hörler vysvetľuje ...

Ten, kto je schopný vidieť múdrosť morfických polí, tomu sa odhalí stvorenie. (Parvati S. Hörler)

Ak chcete pochopiť akým vplyvom podliehame v každom okamihu tak by ste si mali uvedomiť: podliehame vplyvom, ktoré sú  (mnohovrstvové) oveľa zložitejšie ako sa zdá na prvý pohľad.

Pre všetkých sú pochopitelné zjavné vplyvy. Odtlačok z domu, školy, pracoviska a priateľov tvorí základ. Na druhom mieste je to čo vedome zaznamenávame, chápeme, hodnotíme, priraďujeme a nakoniec vnímame ako pravdivé, hodnotné a správne.

Ale práve tak dôležitá úloha a je zrejmé to čo sme cez náš systém zaznamenávali nevedome navyše a natrvalo. Bez prerušenia miliardy tokov informácií. Podľa individuálnej rezonancie tieto informácie posilňujú, tvarujú a menia naše osobné črty. Ako sa to stane a ako sa naučíte zvládnuť to je vzrušujúca cesta k sebe.

Jednému biológovi sa úspešne podaril dôkaz

Čo je s týmito vplyvmi? Môže sa tiež preukázať interakcia informácií medzi vedomým a nevedomým? Priekopníci, ako napríklad biológ Rupert Sheldrake skúmali v 80. rokoch tzv. morfické polia alebo morfogenetické polia. Odkazuje na takzvané formovacie pole. Sheldrake dosiahol jeho prvý dôkaz tým, že sa zameral na svoju oblasť odborných znalostí: biochémia a bunková biológia. Preto skúmal v rastlinnom svete súčasnú mutáciu metrov vysokých papradí, ktoré boli náhle malé na celom svete a pokrývali len lesnú podlahu. Podobne Rupert Sheldrake poskytol dôkaz o zmenách správania vo svete zvierat. Najznámejším príkladom sú vrabci, ktorí začali zobať do vrcholov mliečnych fliaš v Amerike. Toto správanie sa pozorovalo takmer súčasne s vrabcami v Japonsku. Ako môžu byť takéto zmeny súčasne zaznamenané v rôznych častiach sveta? Hľadajúc odpoveď, Sheldrake rozšíril svoje pozorovania na ľudí.

Všetko sa zdá byť takmer paralelné

Sheldrake porovnával historické údaje z čias vzdialených od internetu a telefónu. Na konci 19. storočia Rudolf Diesel vynašiel dieselový motor. Iba o niekoľko hodín neskôr Friedrich August Haselwander uspehol rovnaký vynález. Ale jeho patentová prihláška prišla príliš neskoro a diesel sa stal slávnym. Vynálezy a módy, choroby, lieky alebo liečby, všetko sa zdalo byť takmer vždy paralelné. Ale ak v tom čase nebola možná vedomá a súčasná výmena informácií, ako by mohli informácie prechádzať tisíce kilometrov?

Zdanlivo náhodný moment?

Medializovaní ľudia využívajú možnosť konkrétne prijímať a odosielať informácie. Známe ako telepatia, takmer všetci zažili také zdanlivo náhodné momenty.

Takýto vplyv sa v skutočnosti deje každému z nás v každom okamihu. Každú sekundu sme vystavení miliónom nevedome zaznamenaným informáciám. Pri rýchlosti svetla pretekajú cez nás a za nami. Naša myseľ neustále preberá informácie, ukladá ich a vyhodnocuje ich. Všetko prechádza cez nás samotných len preto, že sme prítomní. Podľa individuálnych rezonancií reaguje osobné magnetické pole a neustále rozhoduje o tom, čo uloží do svojho vlastného systému a čo je vyriešené alebo odmietnuté. Týmto spôsobom prijímame fakty, názory a spoločné predpoklady a často ich nevedome včleňujeme do našej osobnosti. Podobne môžu byť usmernenia pre správanie a sebavyjadrenie prenášané rezonanciami.

Existencia univerzálneho poľa rôznych energií a hustoty

Je takmer nemožné kontrolovať to, čo nás skutočne ovplyvňuje a aké voľby a správanie to pohybuje/vytvára. V kvantovej fyzike sa skúmalo a dokázalo, že dochádza k synchronnému prenosu informácií bez materiálových nosičov. Toto sa nazýva spletanie informácií. Na základe diagramov bola reprezentovaná takzvaná teleportácia: Prostredníctvom zdanlivo prázdneho priestoru, ktorý nás obklopuje, prebiehajú neviditeľné svetelné cesty rôznych zakriveností, hustoty a rýchlosti. Sú prepojené, vytvárajú pretínajúce sa čiary a vytvárajú nové spojenia. Prostredníctvom týchto svetelných mriežok cestujú nepretržite tri miliardy informácií. Tieto informácie, tiež poznáme ako fotóny - častice svetla bez hmoty, ktorých energia závisí od frekvencie, s ktorou sa pohybujú vesmírom, sú riadené energiou, ktorá udržuje všetko čo sa pohybuje a žije.

Spôsob pôsobenia morfických polí

Tieto informácie sú čisto mentálne princípy, intelektuálne informácie, presvedčenia a vzorce správania. Na druhej strane ide o odtlačky, ktoré majú tiež bunkový efekt. Podobne ako už opísaný fenomén mutácie Papradína ovplyvňujú ľudský organizmus a začnú ho fyzicky meniť a pretvárať.

Ak sa predpokladá, že určité normy sú cennejšie a viac žiaduce než iné tak bunkový systém reaguje, ukladá a kopíruje. Prebieha jemná bunková remodelácia. Môže to byť zmena pohybových vzorov, gest alebo jazyka. Keď každý člen skupiny hľadá príslušnosť tak proces kopírovania začína v podvedomí. Najsilnejšie a najcennejšie prvky získavajú dôležitú úlohu. Preto sa cyklické celé generácie znova a znova menia. Vonkajšie funkcie sú prispôsobené ďalšími tvarmi tela, novými ideálnymi opatreniami, veľkosťou tela, zmenami v pohlavných charakteristikách a postojoch. Kto napr. prezeral módne časopisy posledných 100 rokov alebo pozeral staré filmy alebo v historických múzeách prehliadal vybavenie a oblečenie tak zistil, že je zrejmé, že rozdiely ďaleko presahujú zmeny módy a dobového vkusu. Vlastnosti tváre, tvary, kosti, výška, pohyb, gestá, jazyk, všetko sa mení.

Nastavenie pola priestor

Ak chcete pochopiť ako sa jednotlivé polia spoja tak môžete sa pustiť do cesty vzrušujúceho, skvelého dobrodružstva. Mnohovrstvosť jednotlivých polí je takmer neobmedzená. Začnime tým, že sa pozrieme na morfické pole, ktoré obklopuje každého jednotlivca: Ako sa neustále mení a prepracováva? Odkiaľ pochádzajú najrôznejšie informácie a prepojenia?

Je zrejmé, že prostredníctvom interakcie s inými ľuďmi preniknú, premenia a znova sa tie polia menia. Navyše nás zmení každá miestnosť, do ktorej vstúpime. Čím dlhšie zostávame v tom priestore  tým viac sa ovplyvňuje naše morfické pole. Morfické polia priestorov sú zasa energeticky tvarované použitím všetkých ľudí a udalostí, ktoré sa v nich vôbec vyskytli. Rovnako ako odtlačok prsta, vytvárajú sa jedinečné energetické odtlačky. Tieto odtlačky sú tiež informované okolím: priamo susednými bytmi, polom celého domu, historickými udalosťami pod domom, ulicou,  susedstvom, miestom, ľuďmi, prírodou.

Účinky globálnej záplavy informácií prostredníctvom médií

Globálne rozšírenie záplavy informácií prostredníctvom médií v mestách, krajinách a kontinentoch má čoraz väčší vplyv na všetko a každého. Nebezpečenstvá, ktoré v tom spočívajú sú cudzie odhodlanie a individualizácia, ktoré vedú k nekritickému, kolektívnemu utváraniu názorov. V súlade s tým sa rozhodujúcim spôsobom formuje politika, ekonomika a spoločenské hodnoty. Protismerná sila je tvorená hodnotami, ktoré tečú súčasne cez paralelné polia. Rovnováhu vytvárajú informácie, ktoré sú formované duchovným, vyšším vedomím, múdrosťou, poznaním, rešpektom a filozofickou myšlienkou.

Tí, ktorí zostali ostražití a schopní kritiky môžu sa vedomým zaobchádzaním vplyvu morfických polí učiť ako vyjasniť/rozžiariť ich osobné morphické pole znovu a znovu a tiež boli chránení proti zneužívaniu vplyvu Morphic polí. Zvýšená citlivosť uľahčuje rozlíšenie pravdy od lží a rozpoznanie rozdielu medzi manipulačnými a faktickými informáciami.

Ako to zvládneme?

Každý inteligentný systém natrvalo ukladá všetky informácie - dokonca aj podvedome zaznamenané -, vyhodnocuje, posiela ďalej, porovnáva a hlási nekonzistentnosti. Inteligentná masa by určite zastavila, zabránila a ovplyvnila veľa vecí. Ale práve preto, že tejto vysokej citlivosti Morphic polí a ich enormnej mnohovrstvosti sa môže vytvárať strach, nenávisť, choroby, kríza vojnových intríg.

Keďže všetky bezdrôtové pripojenia, inteligentné telefóny, internet, tyčové antény alebo satelity tvoria vlastné polia plné informácií, ktoré teraz prechádzajú aj cez prirodzené polia, tým všetko môže byť špecificky ovplyvnené. Preto je rozumné posielať pozitívne, konštruktívne a duchovne vysoko vibrujúce informácie do umelo vytvorených polí znova a znova ...

 

Zdroj a ďalšie: https://www.sein.de/wie-die-morphischen-felder-dein-leben-beeinflussen/

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Bewusstsein & Gesundheit: Wie die morphischen Felder dein Leben beeinflussen (von Parvati S. Hörler)

Veröffentlicht am April 5, 2018von erstkontakt blog

Bild: S. Hörler

Die morphischen Felder sind als Schlagwort weithin bekannt. Worum es dabei geht, wie komplex sie sind und wie man sie nutzen kann, erläutert Parvati S. Hörler…

Wer die Weisheit der morphischen Felder zu schauen vermag, dem offenbart sich die Schöpfung. (Parvati S. Hörler)

Wer verstehen will, welchen Einflüssen er in jedem Augenblick unterliegt, der sollte sich etwas bewusstmachen: Wir unterliegen Einflüssen, die weitaus vielschichtiger sind, als es auf den ersten Blick scheint.

Für jeden einleuchtend sind die offensichtlichen Einflüsse. Prägungen durch das Elternhaus, die Schule, den Arbeitsplatz und die Freunde bilden das Fundament. An zweiter Stelle steht das, was wir bewusst aufnehmen, verstehen, auswerten, zuordnen und schließlich als wahr, wertvoll und richtig empfinden.

Eine genauso große Rolle wie das Offensichtliche spielt aber das, was wir zusätzlich und permanent unbewusst aufnehmen. Ohne Unterlass fließen Milliarden von Informationen durch unser System. Entsprechend der individuellen Resonanz verstärken, formen und verändern diese Informationen unsere Persönlichkeitsmerkmale. Wie das geschieht und wie du lernen kannst damit umzugehen, ist eine spannende Reise zu dir selbst .

Einem Biologen gelingt der Nachweis

Was hat es mit diesen Einflüssen auf sich? Und lässt sich das Zusammenspiel der Informationen zwischen bewusst und unbewusst auch belegen? Pioniere wie der Biologe Rupert Sheldrake erforschten in den 80er Jahren die sogenannten morphischen Felder oder morphogenetischen Felder. Damit bezeichnet er die sogenannten formgebenden Felder. Sheldrake gelang der erste Nachweis, indem er sich auf sein Fachgebiet konzentrierte: die Biochemie und Zellbiologie. So erforschte er in der Pflanzenwelt die gleichzeitige Mutation von meterhohen Farnen, die plötzlich weltweit kleinwüchsig wurden und nur noch den Waldboden bedeckten. Ebenso erbrachte Rupert Sheldrake Nachweise über Verhaltensänderungen in der Tierwelt. Das berühmteste Beispiel sind Spatzen, die in Amerika begonnen haben, die Deckel von Milchflaschen aufzupicken. Diese Verhaltensweise wurde beinahe zeitgleich bei Spatzen in Japan beobachtet. Wie kann es sein, dass solche Veränderungen gleichzeitig an verschiedenen Orten der Welt auftauchen? Auf der Suche nach einer Antwort weitete Sheldrake seine Beobachtungen auf den Menschen aus.

Alles scheint beinahe parallel zu laufen

Sheldrake verglich historische Daten, die aus Zeiten fernab von Internet und Telefon stammten. Ende des 19. Jahrhunderts erfand Rudolf Diesel den Dieselmotor. Nur wenige Stunden später gelang Friedrich August Haselwander die gleiche Erfindung. Doch sein Patentantrag kam zu spät und Diesel wurde berühmt. Erfindungen und Modeerscheinungen, Krankheiten, Medikamente oder Behandlungsmethoden, alles schien beinahe immer parallel entstanden zu sein. Wenn aber ein bewusster und zeitgleicher Informationsaustausch damals nicht möglich gewesen ist, wie konnten die Informationen dann tausende Kilometer zurücklegen?

Ein scheinbar zufälliger Moment?

Medial veranlagte Menschen setzen die Möglichkeit zum Empfangen und Senden von Informationen gezielt ein. Bekannt als Telepathie, hat beinahe jeder solche scheinbar zufälligen Momente schon einmal erlebt.

Tatsächlich ist es so, dass diese Art von Einfluss mit jedem von uns in jedem Augenblick geschieht. In jeder Sekunde unterliegen wir Millionen von unbewusst aufgenommenen Informationen. Mit Lichtgeschwindigkeit rasen sie durch uns durch und an uns vorbei. Unser Geist nimmt ununterbrochen Informationen auf, speichert sie ab und wertet sie aus. Alles durchläuft uns schon allein dadurch, dass wir anwesend sind. Entsprechend individueller Resonanzen reagiert das persönliche Magnetfeld und trifft unentwegt Entscheidungen über das, was im eigenen System abgespeichert und was aussortiert wird. Auf diese Weise nehmen wir Darlegungen von Fakten, Meinungen und verbreitete Grundannahmen auf und integrieren sie oft unbewusst in unserer Persönlichkeit. Ebenso können Vorgaben für Verhaltensweisen und Selbstausdruck durch Resonanzen übertragen werden.

Die Existenz eines universellen Feldes unterschiedlichster Energien und Dichte

Es ist nahezu unmöglich zu kontrollieren, was uns wirklich beeinflusst und zu welchen Entscheidungen und Verhaltensweisen bewegt. In der Quantenphysik wurde erforscht, dass es eine synchrone Übertragung von Informationen gibt ohne materiellen Träger. Man spricht hier von Verschränkung von Informationen. Anhand von Diagrammen wurde die sogenannte Teleportation dargestellt: Durch den scheinbar leeren Raum, der uns umgibt, laufen unsichtbare Lichtbahnen unterschiedlichster rümmungen, Dichte und Geschwindigkeiten. Sie liegen ineinander verwoben, bilden Kreuzungslinien und stellen neue Verknüpfungen her. Durch diese Lichtgitternetze reisen ohne Unterlass Billionen von Informationen. Diese Informationen, die auch als Photonen bezeichnet werden – Lichtteilchen ohne Masse, deren Energie von der Frequenz abhängt, mit der sie sich durch den Raum bewegen – werden von der Energie gelenkt, die alles in Bewegung und am Leben hält.

Die Wirkungsweise morphischer Felder

Diese Informationen sind zum einen rein geistige Prinzipien, intellektuelle Informationen, Glaubenssätze und Verhaltensmuster. Zum anderen sind es Prägungen, die sich auch zellulär auswirken. Ähnlich dem bereits beschriebenen Phänomen der Mutation von Farnen wirken sie sich auf den menschlichen Organismus aus und beginnen diesen physisch zu verändern und umzuformen.

Wird suggeriert, dass bestimmte Normen wertvoller und erstrebenswerter sind als andere, reagiert das Zellsystem, speichert ab und kopiert. Ein subtiler Zellumbau beginnt. Das können zuerst Veränderungen von Bewegungsmustern, Gesten oder Sprache sein. Da jedes Mitglied einer Gruppe nach Zugehörigkeit strebt, beginnt im Unterbewusstsein ein Kopierprozess. Die stärksten und als besonders wertvoll gewerteten Merkmale setzen sich durch. Dementsprechend verändern sich immer wieder zyklisch ganze Generationen. Äußere Merkmale werden durch andere Körperformen, neue Idealmaße, Körpergrößen, Veränderungen von Geschlechtsmerkmalen und Körperhaltungen angepasst. Wer z.B. Modezeitschriften der letzten 100 Jahre durchblättert, alte Filme anschaut oder in historischen Museen Einrichtung und Kleidung betrachtet, wird erkennen, dass die Veränerungen weit über die Wandlung der Mode und des Zeitgeschmacks hinausgehen. Gesichtszüge, Formen, Knochenbau, Körpergröße, Bewegung, Gestik, Sprache, alles ist verändert.

Prägung durch das Raumfeld

Wer verstehen will, wie sich die einzelnen Felder zusammensetzen, begibt sich auf eine Reise in ein spannendes, großes Abenteuer. Die Vielschichtigkeit der einzelnen Felder ist beinahe grenzenlos. Beginnen wir mit der Betrachtung bei dem morphischen Feld, das jeden Einzelnen umgibt: Wodurch wird es unentwegt verändert und neu gestaltet? Woher kommen die unterschiedlichsten, ineinandergreifenden Informationen?

Naheliegend ist es, dass sich durch die Interaktion mit anderen Menschen die Felder durchdringen, austauschen und verändert wieder trennen. Zusätzlich verändert uns jeder Raum, den wir betreten. Je länger wir uns darin aufhalten, desto mehr Einfluss nimmt das morphische Feld des Raums auf uns. Die moprhischen Felder von Räumen werden wiederum durch die Nutzung aller Menschen und Ereignisse, die je in ihm stattgefunden haben, energetisch geprägt. Wie ein Fingerabdruck entstehen einzigartige Energieabdrücke. Diese Fingerprints werden zusätzlich durch die Umgebung informiert: durch die direkt angrenzenden Nachbarwohnungen, das komplette Hausfeld, die historischen Ereignisse unter dem Haus, die Straße, das Stadtviertel, den Ort, die Menschen, die Natur.

Auswirkungen der globalen Informationsflut durch Medien

Die globale Ausweitung der Informationsflut über die Medien innerhalb von Städten, Ländern und Kontinenten nimmt zunehmend enormen Einfluss – und zwar auf alles und jeden. Die Gefahren, die darin liegen, sind Fremdbestimmtheit und Endindividualisierung, die zu einer unkritischen, kollektiven Meinungsbildung führen. Entsprechend werden Politik, Wirtschaft und gesellschaftliche Werte maßgebend geprägt. Eine Gegenkraft bilden die Werte, die zeitgleich durch parallel verlaufende Felder fließen. Informationen, die durch ein spirituelles, höheres Bewusstsein, Weisheit, Wissen, Respekt und philosophisches Gedankengut geprägt sind, bilden einen Ausgleich.

Wer wachsam und kritikfähig bleibt, kann durch einen bewussten Umgang mit dem Einfluss der morphischen Felder lernen, sich und sein persönliches morphisches Feld immer wieder zu klären und auch zu schützen. Durch die erhöhte Sensibilität fällt es leichter, Wahrheiten von Lügen zu unterscheiden und den Unterschied zwischen manipulativer und sachlicher Information zu erkennen.

Wie können wir damit umgehen?

Das intelligente System eines jeden speichert permanent alle Informationen – auch die unterbewusst aufgenommenen – ab, wertet sie aus, leitet sie weiter, gleicht ab und meldet Unstimmigkeiten. Eine intelligente Masse könnte durchaus vieles aufhalten, verhindern und bewirken. Doch gerade aufgrund dieser hohen Sensibilität der morphischen Felder und deren enormen Vielschichtigkeit können auch Angst, Hass, Krankheiten, Krisen bis hin zu Kriegstreibereien provoziert werden.

Da alle drahtlosen Verbindungen, Smartphones, Internet, Stabantennen oder Satelliten ihre eigenen Felder voller Informationen bilden, die nun zusätzlich durch die naturgegebenen Felder fließen, kann damit alles gezielt beeinflusst werden. Deshalb ist es sinnvoll, auch in die künstlich entstandenen Felder immer wieder bewusst positive, konstruktive und spirituell hochschwingende Information zu senden…

Quelle und weiter: https://www.sein.de/wie-die-morphischen-felder-dein-leben-beeinflussen/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58