CESTA JE OTVORENÁ... 04.10.2015

von erst-kontakt @ 2015-10-04 – 09:08:29

Verbindet Euren Verstand mit dem Herzen und lebt diese Verbindung !!!!

Prepojte váš rozum s vašim srdcom a žite to prepojenie.

Beschreibung: irius

Seid gegrüßt Ihr lieben Erdenhüter. - Zdravím milí ochránci Zeme.

Na našich lodiach sme spolu s vami sprevádzali ten energetický prýliv/nával v posledných dňoch. Obrovské vlny svetelných častíc (fotóny) zaplavili vašu slnečnú sústavu.

Veľká časť rozličných hviezdnych rás upravili pre vás dodatočne tú energiu, aj bytosti z vyšších dimenzií podporovali dodatočne tie kaskády energie a sprevádzali ten posun uvedomenia tuná na Gaii. Táto planéta je vyvolená urobiť tento skok vo vašej galaxii.

CESTA JE VOĽNÁ - OTVORENÁ....


Wir haben den Energieschub der letzten Zeit auf unseren Schiffen mit begleitet. Immense Wogen von Lichtpartikeln (Photonenteilchen) haben dabei Euer Sonnensystem geflutet.
Ein großer Teil verschiedener Sternenrassen haben diese Energie für Euch zusätzlich aufbereitet, auch Wesen aus den höheren Dimensionen haben diese Kaskaden von Energie zusätzlich mit unterstützt, und um hier diese phantastische Bewusstwerdung auf Gaia zu verfolgen.
Dieser Planet ist auserkoren diesen Sprung in Eurer Galaxie zu machen.
Der WEG IST FREI
..

Quelle und weiter als PDF: Channeling vom 30.09.2015

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Rozhovor s Inéliou Benz: hovorí o podmienkach života na Zemi a riešení

 

 

 

 

 

 

Botschaft von Lady Portia: „Die Kunst der Annahme" (02.Oktober 2015)

von erst-kontakt @ 2015-10-05 – 09:47:42

Beschreibung: ady Portia

Príspevok, ktorého pomocou je možné tie energie použiť vo vlastný a prospech všetkých

„Die Kunst der Annahme" – „Umenie prijatia“

Predstavte si vo vašom srdci fialový plameň svetla, ktorý je vyplnený so všetkými farbami dúhy a mnohými inými napínavými farbami. Ten plameň svetla je plný energie, svetla a vedomia, ktoré pre vás držia/nesú múdrosť, vedomie, liečbu, inšpiráciu a premenu, na ktorú ste čakali na vašej osobnej a duševnej úrovni. Ten plameň svetla yžarovaný vašou dušou je priamy dar od stvoriteľa, ktorý obzvlášť prežívate. To isté platí pre energie, ktoré prijímate a aktivujete vo vašej bytosti a realite, každý okamih je dar stvoriteľa dodaný špeciálne pre vás – aby ste to zažili. Pozývam vás pozorovať tie vloženia plameňa svetla do vašej srdcovej čakry, zdraviť ich a milovať. Je to dar pre vás a želá si zakotviť novú perspektívu vo vašom vedomí, pochopení/rozumu a mentálnom tele – lebo stvoriteľ vám neustále dodáva dary. Možno nie je poznatelné, že každý okamžik je žehnanie ale, že aj tie najvyzývavejšie podmienky môžu vyžadovať/sprostredkovať obrovské objasnenie/vysvetlenie. Ja, lady Portia vám chcem sprostredkovať vedomie toho (že rozpoznáte), že ste v priamom kontakte a komunikácii so stvoriteľom, že ste nepretržite prijímačmi energie stvoriteľa a jeho prítomnosti/prezencie vo vašej realite na Zemi. Nemôžete prestať prijímať energiu stvoriteľa, vedomia, múdrosti a vedenia, ale môžete prepásť všimnúť si to.

Stellt euch innerhalb eures Herzens eine violette Flamme des Lichts vor, die gefüllt ist mit allen Farben des Regenbogens und vielen anderen spannenden und prächtigen Farben. Diese Flamme des Lichts ist voll von Energie, Licht und Bewusstsein, die für euch Weisheit, Bewusstsein Heilung, Inspiration, Manifestation und Umwandlung halten, auf die ihr auf einer persönlichen und Seelen-Ebene gewartet habt. Diese Flamme des Lichts, von eurer Seele manifestiert, ist ein direktes und persönliches Geschenk vom Kern des Schöpfers, das ihr besonders erlebt. Das gleiche gilt für die Energien, die ihr empfangt und innerhalb eures Wesens und Realität aktiviert, jeder Moment ist ein Geschenk des Schöpfers, geliefert speziell für euch, um es zu erleben. Ich möchte euch einlagen, die Flamme des Lichts innerhalb eures Herz-Chakras zu beobachten, sie zu begrüßen und zu lieben. Es ist ein Geschenk für euch und wünscht, euch eine neue Perspektive in eurem Bewusstsein, Verstand und mentalen Körper zu verankern, denn der Schöpfer liefert ständig Geschenke an euch. Es ist vielleicht nicht zu erkennen, dass jeder Moment ein Segen ist, aber sogar die herausforderndsten Umstände können gewaltige Aufklärung fördern. Ich, Lady Portia möchte euch erkennen lassen, dass ihr in direktem Kontakt und Kommunikation mit dem Schöpfer seid, ihr seid die beständigen Empfänger der Schöpfer-Energie und Präsenz in eurer Realität auf der Erde. Ihr könnt nicht aufhören die Energie des Schöpfers, Bewusstsein, Weisheit und Führung zu empfangen, aber ihr könnt versäumen es zu bemerken.

Öffnet euch für das Verständnis, dass ihr ein beständiger Empfänger des Schöpfers seid und programmiert euren Verstand wieder, damit ihr dies wisst, verkörpert und vollständig erfahrt. Wenn ihr annehmt, dass ihr ständig den Schöpfer empfangt, dann seid ihr verpflichtet die Schwingung oder Frequenz zu empfangen, die ihr gewählt habt und ihren Einfluss auf eure Realität beobachten. Eure Wahl der Frequenz und Schwingung wird durch eure Überzeugungen über euch selbst, andere und dem Leben bestimmt. Wenn diese Überzeugungen auf Begrenzungen konzentriert sind, euch eurem Selbst-Wert widersetzen und eure Göttlichkeit zu bestreiten, wird die Energie, die ihr vom Schöpfer empfangt benutzt werden, um eine durch diese Überzeugungen geborene Realität zu stärken. Wenn ihr an eure Göttlichkeit, euren Selbst-Wert glaubt, euch selbst liebt, mitfühlend usw. seid, dann werdet ihr automatisch die Energie verwenden, die ihr vom Schöpfer empfangt, um eure Überzeugungen und somit ähnliche Erfahrungen in eurer Realität zu stärken. Um in vollem Umfang von eurer natürlichen Existenz als Empfänger des Schöpfers auf der Erde zu profitieren, ist es notwendig, eure Überzeugungen, Gedanken und Perspektive in eine höhere Schwingung zu bringen. Schafft Gedanken der Liebe von eurem Herz-Chakra, die die Wahrheit und Liebe des Schöpfers reflektieren und stärkt sie mit dieser Energie. Eure Gedanken zu reflektieren zu lassen, bedeutet die Energie des Schöpfers, dass euer ganzes Sein in einer schnellen Licht-Geschwindigkeit ausgerichtet wird ~ als hohe und reine Schwingung in Harmonie mit dem Schöpfer. Wenn ihr meditiert, euch konzentriert über die Liebe, den Schöpfer Licht oder Göttliche Schwingungen nachdenkt, erlaubt es euch in eurem ganzen Sein, besonders eurem Verstand und Mental-Körper, mit dem Schöpfer zu identifizieren. In Wahrheit richtet ihr die Schwingung aus und seid in Resonanz mit dem Schöpfer. Wenn dies geschieht, könnt ihr einen Zustand oder eine Begegnung des Friedens erleben, was den Verstand und Mental-Körper erweckt, stärkt und unterstützt.

Otvorte sa pochopeniu, že ste neustály prijímač Stvoriteľa a prispôsobte, znovu-upravte váš rozum tak aby ste to vedeli/uvedomili si, stelesnili a zažili. Keď príjmete to, že ste neustále pripojený na Stvoriteľa tak prevezmete zodpovednosť prijímať tú energiu alebo frekvenciu, pre ktorú ste sa rozhodli a môžete pozorovať jej vplyv na vašu realitu. Vaša voľba frekvencie a vibrácie je určovaná vašimi presvedčeniami o vás, o iných a o živote. Keď tie presvedčenia sú sústredené/usmernené na obmedzenia a nedostatok a sú v protiklade s vašou vlastnou hodnotou a popierajú vašu božskosť tak potom bude tá energia, ktorú dostávate od Stvoriteľa používaná na posilnenie reality zrodenej pomocou toho presvedčenia. Keď veríte vo vašu božskosť, vo vašu vlastnú hodnotu a milujete sa a máte súcit... tak automaticky použijete a vnášate energiu (ktorú dostávate od stvoriteľa) do vašej, vašimi presvedčeniami vytvorenej prítomnosti a budete mať  skúsenosti vašich presvedčení. Aby ste v plnom rozsahu mohli profitovať z vašej prirodzenosti ako prijímač stvoriteľa na Zemi, tak je nutné priniesť do vyššej vibrácie vaše presvedčenia, myšlienky a perspektívy. Vytvorte vo vašom srdci myšlienky lásky, ktoré odzrkadlujú a posilňujú pravdu a lásku stvoriteľa a zosiľňujte ich tou energiou. Odzrkadlovať vaše myšlienky znamená, že usmerníte energiu Stvoriteľa  tak, že vaše celé Bytie bude v rýchlejšej svetlo-rýchlosti – ako vysoká a čistá vibrácia v harmónii so Stvoriteľom. Keď meditujete, rozmýšľate sústredene o láske, o svetle stvoriteľa alebo o božskej vibrácii a  podobne, tak si dovolíte stotožňovať sa  so Stvoriteľom vo vašom celom Bytí a to obzvlášť vašim rozumom a mentálnym telom. V skutočnosti usmerňujete tým tú vibráciu a ste v rezonancii/súlade so stvoriteľom. Keď sa to stane môžete zažiť stretnutie/dotyk mieru, ktoré prebudí, posilní a podporuje váš rozum a mentálne telo.

Tým stavom prídu z/od vás inšpirované myšlienky a zvýraznia vašu osobnosť a dušu, ktoré tým sú zladené a vyjadrujú/vyžarujú tie vyššie vibrácie cez váš rozum a mentálne telo. V tom okamihu odzrkadlujete Stvoriteľa, ktorý vašim myšlienkam dovolí byť čistejšou frekvenciou. Vaše myšlienky môžu ešte držať/zadržiavať svetské problémy v súvislosti s aspekmi fyzického života a predsa máte už nové, otvorené a rozširujúce sa energie, ktoré vedú k väčšej slobode a spojitosti so stvoriteľom. Z toho stavu existencie ste schopní prijímať stabilnú energiu stvoriteľa, ktorý ju automaticky projektuje/vysiela aby z vás vytvoril láskyplného stvoriteľa a aby inšpiroval realitu, ktorú zažívate na Zemi. Zmeniť vaše presvedčenia a energiu bude posiľňovať tú novú vieru, ktorá sa javí vo vašej skutočnosti a vám dáva nový pohon a radosť. S tým pochopením môžete potom ten fialový plameň svetla – dar stvoriteľa - používať na prejav/odhalenie vášho najvyššieho potenciálu. Energia v plameni svetla je podobná batérii, ktorá čaká na príležitosť posilniť vaše želanie čohokoľvek. To je dôvod prečo to popisujem ako držanie (v sebe) čohokoľvek – čo vy si želáte zažiť spirituálne a fyzicky. Vezmite si prosím čas na preskúmanie toho plameňa, na preskúmanie toho čo si vedome alebo nevedome želáte, toho čo vo vás držíte, aby vám bolo sprítomnené a možné zažiť, pozorovať a rozumieť to čo by vám dalo odvahu na odhalenie pravdy. Pozývam vás pozorovať či/ako tie želania sa splnia. Tým, že to robíte prepojíte vaše vedomie, identitu a stvorenie s vyššími aspektmi vašej duše a stvoriteľa a dovolíte odísť aspektom, ktoré už nie sú nutné/potrebné. V tomto procese spoznáte tiež akt neutrality a budete pozvaní rozlúčiť sa od energií, splnení a vibrácie stvoriteľa znova a znova až sa budete nachádzať v mieste/na bode čistého a vyjasneného vedomia. Umenie pozorovania je kľúčom toho cviku. Ja, lady Portia sa delím teraz s vami o tú múdrosť, pokiaľ vy naďalej stúpate vyššie a nachádzate sa v čase, v ktorom musia staré energie a perspektívy o vzostupe odpadnúť aby mohla byť podporovaná dynamika prebudenia.

Mit diesem Zustand kommen inspirierte Gedanken von euch, eurer Persönlichkeit und Seele, die damit ausgerichtet werden und durch euren Verstand und Mental-Körper die höheren Schwingungen ausdrücken. In diesem Moment reflektiert ihr den Schöpfer, der euren Gedanken erlaubt von reinerer Frequenz zu sein. Eure Gedanken können möglicherweise noch weltliche Probleme hinsichtlich der Aspekte eures physischen Lebens halten, und dennoch habt ihr neue offene und sich ausdehnende Energie, die zu größerer Freiheit und Gemeinschaft mit dem Schöpfer führen kann. Aus diesem Zustand der Existenz seid ihr fähig, die konstante Energie des Schöpfers zu empfangen, der sie automatisch projiziert, um einen liebevollen Schöpfer zu schaffen und die Realität inspiriert, die ihr auf der Erde erfahrt. Eure Überzeugungen zu verändern und die Energie, die ihr vom Schöpfer empfangt, wird diesen neuen Glauben stärken, der sich für euch in eurer Wirklichkeit manifestiert, der euch neuen Antrieb und Freude gibt. Mit diesem Verständnis könnt ihr dann die violette Flamme des Lichts benutzen, die ein Geschenk vom Schöpfer ist, um euer höchstes Potential zu manifestieren. Die Energie innerhalb der Flamme des Lichts ist einer Batterie verwandt, die wartet, um euren Wunsch, was auch immer ihr wollt, zu stärken. Das ist der Grund, warum ich es als Halten beschreibe, was auch immer ihr spirituell und physisch zu erfahren wünscht. Bitte nehmt euch Zeit, um die Flamme zu erforschen, was ihr bewusst und unbewusst wünscht, was ihr haltet, damit es für euch präsent sein wird, um es zu erleben, zu betrachten und zu verstehen, euch ermutigend euch und die Wahrheit vollständiger zu entdecken. Ich lade euch auch ein zu betrachten, ob die Manifestation dieser Wünsche Erfüllung schaffen wird. Indem ihr dies tut, vereinigt ihr euer Bewusstsein, Identität und Schöpfung mit den höheren Aspekten eurer Seele und dem Schöpfer, und lasst jene Aspekte von euch gehen, die nicht mehr benötigt werden. In diesem Prozess werdet ihr auch den Akt der Neutralität erkennen, während ihr dazu eingeladen werdet euch von Energien zu trennen, von Erfüllung und auch die Schwingung des Schöpfers, immer wieder, bis ihr euch in einem Raum reinen und aufgeklärten Bewusstseins befindet. Die Kunst der Beobachtung ist der Schlüssel in dieser Übung. Ich, Lady Portia, teile jetzt diese Weisheit mit euch, während ihr weiter aufsteigt und eine Zeit habt, in der alte Energien und Perspektiven über den Aufstieg wegfallen müssen, um die Dynamik zu fördern.

Damit ihr weiterhin ausgeglichen und bereit bleibt die Wahrheit des Schöpfers anzunehmen und zu erkennen und mit dem göttlichen Bewusstsein des Schöpfers dort verbindet, gibt es die Notwendigkeit für euch die Energie des Schöpfers zu empfangen mit der Möglichkeit, auf das höchste Bewusstsein, auf die Energie der Gedanken und Perspektiven zuzugreifen, die auf der Erde für die neue Ära der Liebe und den erweiterten Aufstiegs-Prozess notwendig sind. Die einfachste Erklärung hierfür ist, sich darauf zu konzentrieren, wahrheitsgemäß in jedem ständigen Moment den Schöpfer zu empfangen und die Energie des Schöpfers zu benutzen, um in jedem konstanten Moment die Wahrheit zu stärken. Ihr müsst nicht zwangsläufig die Wahrheit des Schöpfers verstehen, die einfache Absicht ist mächtig genug. Ich, Lady Portia, bitte euch, die Flamme des Lichts mit einem neuen Bewusstsein zu beobachten und zu verstehen, da diese einfache Flamme einen mächtigen Prozess des Wachstums und der Umwandlung in eurem Wesen schafft. Als konstante Empfänger des Schöpfers werden euch immer wieder die Bausteine für Liebe, Friedens- und spirituelle Entwicklung auf der Erde geliefert. Es ist vergleichbar mit dem Empfang ständiger Aktualisierungen durch den Schöpfer, um die Umwandlung innerhalb eures Wesens und der Erde zu unterstützen. Diese Aktualisierungen geben euch nicht nur die Energie ein Fundament zu schaffen, sie teilen auch die Möglichkeiten der Seele in Existenz in einem menschlichen Körper auf der Erde in dieser Ära des Aufstiegs mit euch. Aufklärung, Wissen und Weisheit werden ständig an euch geliefert, die Werkzeuge, um euren Aufstieg zu unterstützen, und auch das Erwachen der anderen wird euch laufend geliefert, es ist einfach notwendig, dass ihr euch jetzt erlaubt mit Leichtigkeit und Vollendung zu empfangen.

Aby ste naďalej zostali vyrovnaní/v rovnováhe a ochotní prijať pravdu stvoriteľa a rozpoznali ju a prepojili sa tam s božským vedomím stvoriteľa. Teraz je pre vás nutné prijať energiu stvoriteľa, ktorá vám dá možnosť prístupu k najvyššiemu vedomiu, k energii myšlienok a perspektív, ktoré na Zemi sú nepostrádatelné pre novú dobu lásky a rozsiahlejší proces vzostupu. Najjednoduchšie vysvetlenie je: sústrediť sa pravdivo na príjem stvoriteľa v každom okamihu a používať ju na posilnenie  pravdy.  Nemusíte nutne rozumieť pravdu stvoriteľa, najjednoduchší úmysel (predsavzatie) je dostatočne mocný. Ja, lady Portia vás prosím pozorovať ten plameň svetla s novým vedomím a porozumieť, že ten plameň spôsobuje vo vás mocný proces rastu a zmeny. Ako trvalí prijímači stvoriteľa vám neustále budú dodávané stavebné prvky pre vytváranie lásky, mieru a spirituálny vývoj na Zemi. Je to porovnatelné s príjmom neustáleho aktualizovania stvoriteľom na podporu tej zmeny vo vašej bytosti a Zeme. Tie aktualizácie vám nedajú len energiu na vytvorenie podkladu, ale tiež sa podielajú s vami o možnosti duše vo vašej existencii, v ľudskom tele na Zemi v tejto dobe. Objasnenie, vedomosti, a múdrosť sú vám neustále dodávané, sú to nástroje na podporu vášho vzostupu a prebudenia iných, je to jednoducho nutné preto aby ste si teraz dovolili prijímať tie enrgie s ľahkosťou a dokonalosťou.

Tá schopnosť vedieť prijímať vám je dodaná od stvoriteľa, pozývajte tú schopnosť a všetky možnosti, ktoré stvoriteľ vám dáva aby ste ich teraz zakotvili vo vašej bytosti. “Som prijímač stvoriteľa, pozývam všetko čo mi je od stvoriteľa dodávané aby som to zakotvil v mojej bytosti, aby sväté vedomie mojej duše, ktoré je vložené do môjho rozumu, mentálneho tela a viery, mi dali nový pohon“. Tým úmyslom objavíte, že s veľmi málo námahou automaticky vytvoríte živiace a vás napĺňajúce úmysly a presvedčenia. Tiež zistíte, že nemôžete spraviť chybu, lebo každé stvorenie je božsky perfektné a že podporuje váš spirituálny vývoj. Vy ste prijímače energie stvoriteľa, môžete voliť či tú energiu použijete a v tom okamihu to už robíte. Neexistuje žiaden nedostatok vo vašej skutočnosti/realite lebo energia stvoriteľa je bohato k dispozícii pre všetkých, tak ako keby ste boli stvoriteľom živení z vesmíru. Nič nie je mimo vášho dosahu alebo mimo vašich schopností, všetko je dosiahnutelné/ k dispozícii, dávajúc vám odvahu skúsiť bezhraničnú, rozširujúcu sa a spájajúcu prirodzenosť/prírodu vašej bytosti. Podporujem a vyzývam vás k tomu aby ste rozšírili ten plameň svetla vo vašej srdcovej čakre a mohli ho rozšíriť okolo vás/vašej bytosti, uvoľnite sa a zažite jednoducho všetko o čo som sa s vami podelila a zažite energiu toho plameňa s vedomosťou, že v každom okamihu prijímate stvoriteľa. Sme jeden, ja som pre vás neustály zdroj podpory.  Lady Portia                                                                                                                                                                                                                                                           

Die Fähigkeit zu empfangen, wird euch auch vom Schöpfer geliefert, ladet diese Fähigkeit und alle Möglichkeiten ein, die euch vom Schöpfer geliefert werden, um sie jetzt in eurem Wesen zu verankern. "Ich bin ein Empfänger des Schöpfers, ich lade alles ein, was der Schöpfer an mich liefert, um es in meinem Wesen zu verankern, um dem heiligen Bewusstsein meiner Seele, das innerhalb meines Verstandes, mentalen Körpers und Glauben eingebettet ist, neuen Antrieb zu geben." Während die Energie-Wellen vom Schöpfer, dem Universum und den inneren Ebenen eure Bitte und Absicht zu erden und zu verankern intensiviert, wird alles was ihr vom Schöpfer empfangt, sehr wichtig. Erinnert euch daran, dass die Energie des Schöpfers wie eine Batterie ist, bereit zu stärken, auf was auch immer ihr euch bewusst und unbewusst konzentriert. Dies ist eine wunderbare Gelegenheit sich darauf zu konzentrieren, einen schönen neuen Glauben und Absicht zu schaffen: "Ich konzentriere mich jetzt darauf die Absicht zu halten und zu nähren, die die Wahrheit meiner Liebe reflektiert und meine Existenz auf der Erde unterstützt." Mit dieser Absicht werdet ihr entdecken, dass ihr euch automatisch nährende und erfüllende Absichten und Überzeugungen mit sehr wenig Anstrengung schafft. Ihr werdet auch erkennen, dass ihr keinen Fehler machen könnt, weil jede Schöpfung göttlich perfekt ist und eure spirituelle Entwicklung unterstützt. Ihr seid ein Empfänger der Energie des Schöpfers, ihr könnt wählen diese Energie zu benutzen, und ihr macht dies bereits. Es gibt keinen Mangel in eurer Wirklichkeit, weil die Energie des Schöpfers immer reichlich für euch bereitgestellt wird, als ob ihr vom Universum des Schöpfers genährt werdet. Nichts ist aus eurer Reichweite oder jenseits eurer Fähigkeiten, alles ist für euch verfügbar, euch dazu ermutigend, die grenzenlose, sich ausdehnende und vereinigte Natur eures Wesens zu erfahren. Ich ermutige euch dazu, die Flamme des Lichts innerhalb eures Herz-Chakras auszudehnen, um euer ganzes Wesen zu umgeben, lasst alles los, was ich mit euch geteilt habe und erlebt einfach die Energie der Flamme in dem Wissen, dass ihr in jenem Moment den Schöpfer empfangt. Wir sind Eins, ich bin eine ständige Quelle der Unterstützung für euch. Lady Portia

Lady Portia durch Natalie Glasson, 02.10.2015, http://www.wisdomofthelight.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1015/0natalie.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

PREMÁVKA OKOLO NÁŠHO SLNKA V TÝCHTO DŇOCH:

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52