Test COVID 19...

 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/ene-covid/faqs.htm

Na otázku 5 odpovedá Ministerstvo zdravotníctva občanovi, že testy COVID-19, nie sú zatiaľ veľmi spoľahlivé, pretože to je nová choroba….

 

Dáte mi výsledok testu písomne?

Áno, výsledok rýchleho testu protilátok vám poskytneme písomne. Je však dôležité, aby ste vedeli, že tento test nemôže diagnostikovať či máte COVID-19.

Tento test nediagnostikuje chorobu. Kontakt s koronavírusom neznamená, že ste chorý.

Tiež nám to nehovorí, či ste nákazliví alebo nie, to znamená, že s týmto výsledkom nevieme, či môžete vírus preniesť na iných ľudí.

Výsledok (pozitívny alebo negatívny) bude užitočný, ak sa v následnej štatistickej analýze skombinuje s výsledkami ostatných účastníkov s cieľom získať údaje o stupni kontaktu španielskej populácie s vírusom.

Preto je dôležité, aby ste sa riadili všeobecnými odporúčaniami ministerstva zdravotníctva a vašej autonómnej komunity, aby ste sa chránili a vyhli sa prenosu vírusu.

Nakoniec, ak máte alebo ste mali príznaky, mali by ste o tom informovať svojho rodinného lekára podľa pokynov autonómnej komunity a je dôležité, aby ste sa riadili radami svojho lekára.

 

 ¿Me va a dar el resultado de la prueba por escrito?

Sí, le daremos el resultado del test rápido de anticuerpos por escrito. Sin embargo, es importante que sepa que este test no permite diagnosticar si usted tiene COVID-19.

Este test no diagnostica la enfermedad. Haber tenido contacto con el coronavirus no significa estar enfermo.

Tampoco nos dice si usted es contagioso o no, es decir, con este resultado no sabemos si usted puede trasmitir o no el virus a otras personas.

Su resultado (positivo o negativo) será útil cuando, en un análisis estadístico posterior, se combine con el de otros participantes para tener datos sobre el grado de contacto de la población española con el virus.

Por ello, es importante que siga las recomendaciones generales del Ministerio de Sanidad y de su Comunidad Autónoma, para protegerse usted y evitar la trasmisión del virus.

Finalmente, si usted tiene o ha tenido síntomas debe comunicarlo al médico de cabecera siguiendo las instrucciones de su Comunidad Autónoma y es importante que siga los consejos de su médico. 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19