Voľná energia Keshe‚ Maxwell......

Freie Energie: Keshe, Maxwell, Hertz und Schwerkraft

Veröffentlicht am Mai 18, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: lles befindet sich im Äther und der Äther ist überall um uns herum, aber so, wie ein Fisch im Wasser […]

 

Alles befindet sich im Äther und der Äther ist überall um uns herum, aber so, wie ein Fisch im Wasser das Wasser nicht wahrnimmt, so nehmen wir den Äther nicht wahr.

Einführung von Ian Greenhalgh und Gordon Duff

Všetko sa nachádza v éteri a éter je všade okolo nás ale ako ryba vo vode nevníma vodu tak isto my nevnímame éter.

Úvod od Iana Greenhalgha a Gordona Duffa

Duff: prečo by ste tieto riadky mali čítať.

Deje sa vojna, jedna, ktorá má pre osud ľudstva možno väčší význam ako tá krátka vojna, ktorá rozsypáva mŕtvoly na tretine glóbusu.

Čo keby sme mohli dokázať, že elektrina sa nachádza vo vzduchu, nie len tuná na Zemi ale v celom vákuu vesmíru, elektrina, ktorú môžeme stiahnuť a používať?

Duff:  Warum Sie dieses lesen sollten.

Es findet ein Krieg statt, einer, der möglicherweise für das Schicksal der Menschheit von größerer Bedeutung ist, als derjenige Krieg, der gerade Leichen auf einem Drittel des Globus verstreut.

Was wäre, wenn wir beweisen könnten, dass sich Elektrizität in der Luft befindet, nicht nur hier auf der Erde, sondern auch im Vakuum des Weltalls, Elektrizität, die wir anzapfen und benutzen können?

Was ist, wenn dieses Geheimnis, ja, Teslas Geheimnis und nun Keshes Geheimnis, Ihren Haartrockner betreiben oder Ihr elektrisches Auto laden könnte?

Ein Dutzend Regierungen untersuchen diese Technik, um ihre Entwicklungspläne für das nächste Jahrhundert voranzutreiben  und – ganz kontrovers zu Keshes strikter Anti-Kriegseinstellung – ein Dutzend Armeen sehen in der Keshe-Technologie einen Weg, um ihre Superwaffen der nächsten Generation und darüber hinaus zu bauen.

Nun gut, die Pläne sind frei erhältlich und tausende Menschen auf der ganzen Welt arbeiten damit – sie bauen ihre eigenen Magrav-Einheiten und einige Leute sind darüber gar nicht glücklich, wie man sich vorstellen kann. Es geht hier nicht nur darum, dass man [uns] über die Geschichte belogen hat, oder darum, wieviele Engel auf einer Nadelspitze Platz haben.

Čo keď to tajomstvo, áno Teslovo tajomstvo a tajomstvo Keshe môžu poháňať váš fén a nabíjať vaše elektrické auto?

Tucet vlád skúmajú tie techniky aby poháňali vpred ich vývojové plány a – úplne kontroverzné ku Keshe postoj k vojne – aby tucet vojsk v Keshe-technológii vidia výrobu super-zbraní pre budúce generácie a viac. Dobre, tie plány sú voľne dostupné a tisíce ľudí na svete pracujú  - robia vlastné Magrav-jednotky a niektorí ľudia sa z toho netešia, ako si dokážeme predstaviť. Nejde len o to, že nás v dejinách klamali alebo o to koľko anjelov má miesto na špičke.

Fyzik Jeff Smith tvrdí, že od roku 1880 možno nie tak veľké duše odtláčajú tých, ktorých práca možno musí skončiť v odpade. Tí, ktorí rozhodli, že spalovanie uhlia a ropy je jediná cesta k zásobovaniu obyvateľstva elektrinou aj keď k tomu nikdy neexistoval dôvod (ako dnes vieme), čím by Zem jedného dňa vyzerala ako Mars.

Pre tých,, ktorí to ešte nevedia Mehran Keshe je v Oxforde vyštudovaný fyzik a bol bádateľ pre britské Ministerstvo Obrany (nukleár-zbrane)< dnes vedie niečo také ako celosvetový kult.

Der  Physiker Jeff Smith behauptet, dass seit 1880 die vielleicht nicht ganz so großen Geister, deren Arbeit nun unter Umständen auf dem Müllhaufen der Geschichte befördert werden muss, beschlossen haben, dass das Verbrennen von Kohle und Öl der einzige Weg wäre, die Zivilisation mit Energie zu versorgen, obwohl dazu überhaupt kein Grund bestand (wie wir jetzt wissen) und der Planet eines Tages wie der Mars aussehen würde.

Für diejenigen, die noch nichts über die Angelegenheit wissen: Mehran T. Keshe ist ein in Oxford ausgebildeter Physiker und war einmal Forscher (wie unsere Nachforschungen ergaben, arbeitete er an Nuklearwaffen) für das britische Verteidigungsministerium; heute leitet er so etwas wie einem weltweiten Kult. Keshe behauptet, dass seine Physik (welche anderen Gesetzmäßigkeiten folgt, als die heute vertretene Physik) Freie Energie oder sogar Weltraumfahrt , also echte Weltraumfahrt, möglich macht.

Wir sendeten Wissenschaftler zu ihm; einer meinte, Keshe sei verrückt. Das Problem dabei ist, dass seine Geräte tatsächlich funktionieren, sogar wenn sie von Kritikern und Skeptikern getestet werden. Sie werden weltweit hergestellt und ausgeliefert, die Pläne sind verfügbar, die Leute bauen sich ihre eigenen Geräte und alles ist dokumentiert.

Poslali sme k nemu vedcov? Jeden povedal, že Keshe je blázon. Problém v tom je, že tie aparáty fungujú aj keď sú testované skeptikmi. Celosvetovo sa vyrábajú a sú dodávané, tie plány sú voľne dostupné, ľudia si robia vlastné a všetko je zdokumentované.

Keď to je pravda a to je pravda a my to môžeme dokázať tak fyzika, ktorá sa učí v našich školách je klamstvo. Koncom tohto článku sa vyhovoril VT-vedecký redaktor a nukleárny fyzik.... ale vypočujme si čo hovorí Ian Greenhalgh:

Keď tie veci rozumiem správne tak sú moje potuchy správne, totiž, že éter až do Clark-Maxwell-porovnaní patril do mainstream-fyzik: elektrina, gravitácia a magnetizmus boli (vtedy) považované za rôzne aspekty toho istého pola a mocní ľudia nedovolia aby to vyšlo na verejnosť. Koncom 19. storočia – keď ropa bola odhalená ako ziskový obchod tak tí, ktorí z toho majú zisk podnikli kroky k utlačeniu tej vedomosti, že elektrický potenciál existuje okolo nás. Nutné bolo len prísť na to ako to využiť....

Wenn das wahr ist, und es ist wahr und wir können das beweisen, dann ist die Physik, die in unseren Schulen gelehrt wird, eine Lüge. Gegen Ende des Artikels wird VT-Wissenschaftsredakteur und Nuklearphysiker Jeff Smith, Archivar und Forscher für das US-Energieministerium, versuchen, unter Einsatz seiner Erfahrungen, seines Humors und der größten Wissenschaftsbibliothek der Welt, sich aus dieser Ecke herauszureden….. Aber lassen Sie uns erst anhören, was Ian Greenhalgh zu sagen hat:

Wenn ich die Dinge richtig verstehe, dann sind meine Vermutungen richtig,  nämlich dass der Äther bis zum Auftauchen der Clark-Maxwell-Gleichungen zur Mainstream-Physik gehörte: Elektrizität, Gravitation und Magnetismus wurden [damals] als verschiedene Aspekte desselben Feldes betrachtet und mächtige Leute wollten dieses Wissen nicht an die Öffentlichkeit gelangen lassen.

Zu dieser Zeit am Ende des 19. Jahrhunderts, als die Ausbeutung des Öls als profitables Geschäft erkannt wurde, unternahmen die Profiteure Schritte zur Unterdrückung des Wissens, dass elektrisches Potential überall um uns herum vorhanden ist. Man hätte nur [noch] herausfinden müssen, wie man es nutzt….

Tesla hat es herausgefunden………….. wurde aber an der Erstellung eines funktionierenden Systems gehindert. Und so haben wir das Öl-Zeitalter anstelle des elektrischen Zeitalters betreten, welches unserem Planeten, unserer Umwelt, unserer Umwelt unermesslichen Schaden zugefügt hat. Am schlimmsten aber ist, dass dies uns am Verständnis des physikalischen Universums, in dem wir leben, gehindert hat.
Wir leben in einem elektrischen Universum und der Schlüssel zur Kontrolle der Schwerkraft ist auch der Schlüssel für die Extraktion nutzbarer Energie aus dem Äther. Das ist das Wissen, das die Elite vor uns verbergen will, denn es hat das Potential, die Öl-basierte Ökonomie zu zerschlagen, auf der ihr Reichtum und ihre Macht gebaut ist. Weiterhin öffnet uns dieses Wissen das Tor zum Weltraum – wir können unseren kleinen Planeten verlassen, ohne auf einem gigantischen Feuerwerk zu reiten, das jeden Moment explodieren kann und unsere Asche auf den halben Globus zerstreut.

Tesla to vynaliezol... bol ale na výrobe funknčného systému bojkotovaný. A tak sme vstúpili do ropného miesto elektrického obdobia, ktoré poškodilo planéte, životnému prostrediu. Najhoršie ale je, že nám to zabránilo pochopeniu fyzikálneho vesmíru, v ktorom žijeme. Žijeme v elektrickom vesmíre a kľúč ku kontrole príťažlivosti je aj kľúč k ťažbe použitelnej energie z éteru. To je vedomosť, ktorú elita pred nami chcela schovávať lebo má potenciál/silu rozbiť na rope založené hospodárstvo, na ktorom je založená ich moc a bohatstvo. Tá vedomosť nám naďalej otvára brány k vesmíru – my môžeme našu malú planétu opustiť bez toho, že by sme jazdili na gigantickom ohňostroji, ktorý každú chvíľu môže explodovať a rozsypať náš popoľ cez polovicu glóbusu.

Anti-príťažlivosť-pohony a UFO

Čo nás privedie k esoterickej téme o anti-príťažlivosť-pohonu a UFO. Vieme od britskej a americkej vzdušnej armády, ktorá operovala nad Európou v roku 1944  a 1945 na popol zbombardovala nemecké dediny a mestá o takzvaných „foo fighters“, ktoré dnes nazývame UFO. Predpokladalo sa, že za tým fanoménom sú mimozemské letecké plavidlá.

Odhliadnuc od toho či existujú mimozemšťania a či navštevujú Zem tak ja som vždy mal pocit, že pohonným faktorom pre masívne utajovanie UFO od roku 1945 je zaclonenie technológií, ktoré boli vyvinuté ľuďmi tuná na Zemi; že všetky tie divné plavidlá, ktoré sa dajú pozorovať nie sú mimozemského pôvodu ale, že sú to objekty, ktoré boli vyvinuté ľuďmi utajovanými technológiami.

Anti-Schwerkraft-Antriebe und Ufos

Was uns zu dem esoterischen Thema von Anti-Schwerkraft-Antrieben und Ufos bringt. Wir wissen von der britischen und amerikanischen Luftwaffe, die 1944 und 1945 über Europa operierte und dabei deutsche Dörfer und Städte in Schutt und Asche bombte, über das häufige Auftauchen von sogenannten ‘foo fighters’, die wir heute als UFOs bezeichnen würden. Man vermutete hinter diesem Phänomen außerirdische Fluggeräte.

Nun, abgesehen davon, ob Außerirdische existieren und ob sie uns hier auf Erden besuchen, hatte ich schon immer das Gefühl, dass der treibende Motivationsfaktor hinter der massiven UFO-Vertuschung seit 1945 die Verschleierung von Technologien ist, die hier auf Erden von Menschen entwickelt wurden; dass beinahe all die seltsamen Fluggeräte, die man am Himmel beobachten kann, nicht außerirdischen Ursprungs sind, sondern Objekte, die unter Einsatz von geheimgehaltener Technologien von Menschen hergestellt wurden.

Das bringt uns zur Operation “Paperclip” und der Kaperung von so vielen deutschen Ingenieuren, Wissenschaftlern und Technologien, wie nur möglich und ihren Transport in die USA, wo sie für Uncle Sam arbeiteten. Ich denke, es ist tausendmal wahrscheinlicher, dass die US-Luftwaffe ihre anti-Schwerkraft-Antriebstechnologie nicht von etwas Außerirdischem bekam, das auf einer Ranch in Neu-Mexiko abstürzte, sondern von deutschen Wissenschaftlern und Ingenieuren, welche die Technologie nach dem Studium der Arbeiten von Hertz und Maxwell entwickelten.

Und das führt uns auch zu dem unangenehmen Verdacht, dass die NASA mit all ihren fetzigen Feuerwerken nichts anderes ist, als ein ausgeklügeltes Multi-Milliarden-Vertuschungsunternehmen, um das tatsächliche Weltraumprogramm zu verbergen, das – anstelle des Einsatzes von Metallröhren mit Rauch- und Flammenauswurf – Anti-Schwerkraft-Technologie einsetzt, um den Orbit zu erreichen. Siehe Gary McKinnonand Solar Warden.

To nás vedie k operácii „Paperclip“ a k únosom veľa nemeckých inžinierov, vedcov a technológií a k ich transportu do USA, kde pracovali pre Uncle Sam. Myslím, že je tisíckrát pravdepodobnejšie, že USA-vzdušná armáda nedostala ich anti-príťažlivosť-pohonnú technolģiu od mimozemšťanov , ktorí stroskotali na jednom ranči v New Mexiko ale od nemeckých vedcov a inžinierov, ktorí ju vyvinuli po preskúmaní prác Hertza a Maxwella.

A to nás vedie k nepríjemnému podozreniu, že NASA so všetkými ohňostrojmy nie je nič iné ako multi-zakrývacie-podnikanie aby tým utajili ich skutočný vesmírny program.

Die Schlacht um Berlin – Boj o Berlín

Vieme, že  Stalin v máji 1945 poveli Maršalovi Šukowu podniknúť všetko aby obsadil Berlín ešte predtým než prídu spojenci.

Wir wissen alle, dass Stalin im Mai 1945 dem Marschall Schukow befahl, alles daran zu setzen, Berlin so schnell wie möglich noch vor den Alliierten einzunehmen. Aus diesem Grunde startete Schukow einen Frontalangriff auf den Seelower Höhen ……………………………..

Wir wissen seit langem, dass für Stalin keine politische Notwendigkeit bestand, Berlin einzunehmen – Ostdeutschland und Berlin waren ihm von den Alliierten bereits in Jalta zugesprochen worden; was also verursachte seine übergroße Eile, die Stadt zu besetzen?

Už dlho vieme, že Stalin nemal k obsadeniu Berlína žiadnu politickú nutnosť – východné Nemecko a Berlín už mu boli sľúbené v Jalte; čo teda spôsobilo tú obrovskú náhlivosť v obsadeni toho mesta?

Už dlho mám pocit, že ten skutočný dôvod k tomu bol Kaiser-Wilhelm-Institut, lebo tam bol uskladnený vysoko-obohatený uránerz, ktorý bol z Belgického Konga a bol skonfiškovaný pri nemeckom útoku na Belgicko v roku 1940. Stalinova motivácia k tomu rýchlemu útoku na Berlín bola tá skutočnosť, že chcel ten urán s nukleárnym výskumom a tými vedcami, ktorí pracovali na atómovom projekte. Keď ale sa berie ohľad na informácie Jeffa o Hertz-záznamoch na Kaiser-Wilhelm-institute a tie prelomové práce W. Brauna a Dornbergera, ktoré sú založené na tých záznamoch tak musím brať do úvahy úplne novú motiváciu k obsadeniu Berlína v roku 1945. Možno vysvetlí dosah na Kaiser-Wilhem-Institut a tie tamojšie výsledky bádania to ako a prečo sa rusom podarilo byť vpredu vo vesmírnom preteku?

Ich habe seit langem das Gefühl, dass der wirkliche Grund dafür in den südwestlichen Vororten beim Kaiser-Wilhelm-Institut lag, weil hier ein großer Teil des hoch angereicherten Uranerzes lagerte, das in Belgisch-Kongo gefördert worden war und beim deutschen Überfall auf Belgien 1940 beschlagnahmt wurde.

Die Motivation hinter Stalins ungewöhnlicher Eile, Berlin einzunehmen, lag aus meiner Sicht an diesem Uranbestand zusammen mit der Nuklearforschung und den Wissenschaftlern , die am Atomprojekt arbeiteten. Wenn man jedoch Jeffs Informationen über die Hertz-Aufzeichnungen am Kaiser-Wilhelm-Institut und die bahnbrechenden Arbeiten von W. v. Braun und Dornberger  berücksichtigt, welche auf diesen Aufzeichnungen beruhen, muss ich eine völlig neue Motivation für die Einnahme Berlins im Mai 1945 in Betracht ziehen. Vielleicht erklärt der Zugriff auf das Kaiser-Wilhelm-Institut und auf die dortigen Forschungsergebnisse das Wie und Warum der frühen russischen Führungsposition im Weltraumrennen?
Wieder einmal muss ich mir in Erinnerung rufen, dass nicht nur die Geschichte von den Siegern geschrieben wird; die Wissenschaft und das Verständnis der physikalischen Welt wird auf ähnliche Weise von denen kontrolliert, die an der Spitze der Machtstruktur der Welt sitzen.__________

…von  Jeff Smith

xxx

Znova si musím pripomenúť, že dejiny sú písané víťazmi; veda porozumenie fyzického sveta je podobným spôsobom kontrolované tými na špičke mocných štruktúr sveta...     od Josefa Smitha

Zapracoval som sa do laboratórnych záznamov o gravitáci Heinricha Hertza. Je to veľmi zaujímavé. Očividne dostal jeho dáta od Helmholtza, ktorý ich mal od baróna Rayleigh a ten od Maxwella o jeho bádaní o svetle a gravitácii.

Vyzerá to tak, že tie prvé porovnania Maxwella popisujú čo je príťažlivosť a tie druho dve formule popisujú svetlo a transverzálne rádiové vlny. Tá výpoveď pochádza od vlastných záznamov Hertza!!!

Potvrdzuje sa J.J.Thompsonom a T.T. Brownom v práci o elektronike.

Ich habe mich lange in die Laboraufzeichnungen von Heinrich Hertz über die Gravitation (ca. 1880) eingearbeitet. Die Lektüre ist sehr interessant. Offensichtlich bekam er seine Daten von Helmholtz, der sie von  Baron Rayleigh bekam und letzterer wiederum von Maxwells ursprünglichen Forschungen über Licht und Gravitation.

Es scheint, dass die ersten zwei Gleichungen von Maxwell beschreiben, was Schwerkraft ist und die beiden anderen Formeln beschreiben Licht und transversale Radiowellen. Diese Aussage stammt von den eigenen Notizen von Hertz!!!

Wird auch bestätigt von J.J. Thompson und T.T. Browns Arbeit über Elektrostatik.

Man muss verstehen, dass die Theorien über magnetische und elektrostatische Felder zur Zeit Maxwells bereits entwickelt waren und gut verstanden wurden, aber das war noch lange vor der Stromkreistheorie und der Entdeckung des Elektrons…….

Der Teil [der Gleichungen] über die Schwerkraft wurde von Rayleigh fallengelassen, der den Lehrstuhl von Maxwell in Cambridge 1885 übernahm. Dann kamen die Aufzeichnungen von Maxwell in die Hände von Helmholtz, der sie an Hertz weiterreichte. Es scheint, dass niemand am Schwerkraft-Teil der Gleichungen interessiert war, so dass sie nicht beachtet wurden. Herz arbeitete einige Zeit daran, verlegte sich dann aber auf die Theorie der Transversalwellen, nachdem er von Helmholtz und Faraday darin bestärkt wurde, mit dem Schwerkraft-Teil aufzuhören und sich auf die wichtigeren Transversalwellen zu konzentrieren.

Und so verschwand der Schwerkraft-Teil der Maxwell-Theorie und die eigenen Arbeit von Hertz über Schwerkraft bis zum 2. Weltkrieg in den Bücherregalen des Kaiser-Willhem-Instituts, wo sie von Wernher von BraunDornberger und Kollegen entstaubt wurden…..

Jedna časť tých porovnaaní o príťažlivosti bola odmietnutá Rayleighom, ktorý prevzal po Maxwellovi miesto v Cambridgi v roku 1885. Potom sa dostali Maxwellove záznamy do rúk Helmhotza a ten ich dal Hertzovi. Vyzerá, že nikto nemal záujem na záznamoch o príťažlivosti. Herz nejaký čas na tom pracoval ale preniesol sa na výskum teórie transverzálnych vĺn. Helmholz a Farraday ho presvedčili, že výskum transverzálnych vĺn je dôležitejší a tak zostali v poličke dokedy ich neodprášil von Braun, Dornberger a kolegovia....

Dornberger dal tie záznamy po vojne Larry Bellovi čo viedlo k zmenšeniu váhy programu NASA pre Apollo- raketu.... tie dáta sa zhodujú s tým čo som sa dozvedel o práci Dornbergera a Bellsa v 50-tich rokoch. Gravitácia nie je vírová/nerobí víry to je decká časť toho výskumu. Nemá vlastný dodávací impuls a žiadnu rotáciu; preto to v žiadnom prípade nie je vlna. Len transverzálne vlny rotujú, spôsobujú špirálny pohyb. Svetlo má vlastný otočný impuls. Gravitácia je statická a nemá vlastný impuls otáčania, žiadnu rotáciu a nevytvára víry, za druhé gravitácia vytvára vlastné statické vektor-pole. Vezmime tok elektriny z oblohy smerom k Zemi. Dá sa to tiež nazvať potenciáldiferencia alebo odpad napätia. Preto je statická a tečie/prúdi len jedným smerom. Nie je skalárna a nemá otočný impuls, žiadnu rotáciu a nevytvára víry. Preto pôsobí vždy Zem-príťažlujúc a nikdy neodstrká.(len priťahuje). Gravitácia nie je skalárna ale vytvára akýsi druh skalárneho pola. To pole sa vo vesmíre mení z 0 na 100 v morskej výške ale nemá konstatnú vektor-amplitúdu a smer. Jeho intenzita pola ukazuje vždy a všade ten istý smer. Podľa J.J. Thomasa a T.T. Browna je to elekrostatická levitácia vo forme anti-gravitácie lebo používa „Over gravient“ čím vypne gravitáciu tým, že odpudí efekty gravitácie tým, že odpudí magnetické línie sily a tak vytvára akýsi druh magnetického pohonu.

Dornberger gab die Unterlagen nach dem Krieg an Larry Bell, was zum Gewichtsverminderungsprogramm der NASA für die Apollo-Rakete führte…..Die Daten stimmen mit dem überein, was ich über Dornbergers und Bells Arbeit in den 1950er Jahren habe. Hier der simple wissenschaftliche/mathematische Teil:1. Gravitation ist wirbelfrei. Sie hat keinen Eigendrehimpuls und keine Rotation; deswegen handelt es sich um keine Welle in irgendeiner Form. Nur Transversalwellen rotieren bzw. vollführen eine Spiralbewegung. Licht hat einen Eigendrehimpuls. Gravitation ist statisch und hat keine Eigendrehimpuls, weil sie nur ein Vektorfeld darstellt. Vektorfelder haben keinen Drehimpuls, keine Rotation und bilden keine Wirbel.2. Gravitation bildet eine statisches Vektorfeld. Nehmen wir einen Stromfluss vom Himmel Richtung Erdzentrum.  Man kann dies auch als eine Potentialdifferenz bezeichnen oder als einen Spannungsabfall. Deswegen ist sie statisch und fließt nur in eine Richtung. Sie ist nicht-skalar und hat keinen Drehimpuls, keine Rotation und bildet keinen Wirbel. Deswegen wirkt die Gravitation immer erdanziehend und niemals erdabstoßend.3. Gravitation ist nicht-skalar [d. h. nicht richtungsunabhängig], allerdings bildet sie einen Typus eines Skalar-feldes. Das Feld variiert von 0 im Weltraum und geht auf 100% in Meereshöhe, aber das Feld verfügt über eine konstante Vektoramplitude und Richtung. Ihre Feldintensität zeigt immer und überall in dieselbe Richtung….5. Laut J.J. Thomas und T.T. Brown ist elektrostatische Levitation eine Form von Anti-Gravitation, weil sie einen elektrischen “Over-Gradient” benutzt, um die Gravitationseffekte auszuschalten, indem sie die magnetischen Kraftlinien verdrängt und so eine Form von magnetischen Auftrieb erzeugt.

6. J.J. Thompson führt auch aus, dass die Anwesenheit von Luft um ein Masseobjekt  die Fähigkeit einer elektrostatischen Ladung behindert, das [Masseobjekt] abzulenken. Der Effekt wurde ausgiebig an Vakuumröhren, Röntgenstrahlen und Kathodenstrahlröhren in den späten 1890er Jahren untersucht, aber jedermann vernachlässigte den gravitativen Teil ……….bis die Deutschen den Effekt im 2. Weltkrieg wiederentdeckten.

Es gibt mehr zu der Theorie; das bis jetzt gesagte dient nur als allgemeine Information. Nach Überprüfung eines Teils von Keshes Mathematik stellt sich heraus, woher diese stammt – von Maxwells und Hertz’s Originalaufzeichnungen über Gravitation.

Keshe beschreibt den Äther und elektrostatische Feldkräfte und keine Photonen. Seine sogenannten “Mag-Grav”-Geräte kombinieren die ersten beiden Formeln [der Maxwell-Gleichungen] in einer neuen wissenschaftlichen Einheit. Tatsächlich beschreibt er ein nicht rotierendes Vektor-Gradienten-Kraftfeld. Das ist es, was die Gravitation wirklich ist – eine einfache Spannungsdifferenz zwischen zwei Masseobjekten, die immer anziehend wirkt. Durch die simple Verdrängung der magnetischen Kraftlinien zwischen den zwei Objekten ergibt sich eine positive Form von Auftrieb, was “over-gradient” genannt wird……

Keshe popisuje éter a elektrostatické polia sily a žiadne fotóny, jeho takzvané „Mag-Grav prístroje kombinujú obe formule (Maxwellových porovnaní) v jednej vedeckej jednote.

V skutočnosti nepopisuje rotujúci vektor-Gradienta-silové pole. To je to čo gravitá skutočne je – jedna jednoduchá diferencia napätia medzi dvomi objektmi, ktorá vždy priťahuje. Tým jednoduchým odpudením magnetických línií sily medzi dvomi objektmi pochádza z pozitívneho druhu pohonu, čo sa nazýva „over-gradient“...

.............. Myslím, že to je to čo Keshe učil keď pracoval vo Veľkej Británii. Jeho rotačné sklenené guľe sú plnené jednoducho sírou, ktorá vytvára mimo tej guľe pozitívny náboj keď začne rotovať a pritom zmení „over-gradient“ Lorenzovej sily.. keď ten náboj jedného objektu sa zmení na pozitívny tak účinkuje proti magnetickému polu a ide nahor – nie nadol.  Ten problém je jednoduchý; vzduch má vysoký elektrický odpor a potrebuje na prekonanie gravitačného efektu extrémne vysokú diferenciu napätia. Ako pri bleskoch. Preto je vákuum vo vesmíre alebo na Mesiaci vysokým vodičom
…………………………….. Ich glaube, das war es, was Keshe lernte, als er in Großbritannien arbeitete. Seine “rotierenden Glaskugeln” sind ganz einfach mit Schwefel gefüllt, der, wenn er in Drehung versetzt wird, eine starke positive  Ladung außerhalb der Glaskugel erzeugt und dabei einen “over-gradient”, der die Lorenzkraft umkehrt……. Wenn man die Ladung eines Masseobjekts ins Positive verkehrt, wirkt sie dem lokalen Magnetfeld entgegen und geht nach oben und nicht nach unten.

Das Problem ist einfach; Luft hat einen hohen elektrischen Widerstand und man benötigt eine extrem hohe Spannungsdifferenz, um den Gravitationseffekt zu überwinden. Wie bei Blitzen. Dagegen ist das Vakuum wegen seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit im Weltall oder auf dem Mond kein Problem.

Sogar im Vakuum des freien Weltraums gibt es 600 Millionen elektrisch aktiver Teilchen aller Art pro Kubikzentimeter, die in der Lage sind, Elektrizität zu transportieren. Deswegen ist der Weltraum nicht leer und den Äther gibt es wirklich. Maxwells Gleichungen funktionieren nicht ohne den ÄtherEinstein lag falsch, der Weltraum ist nicht leer. Er ist elektrisch sehr leitfähig.

…………………………………………………….

Dokonca vo vákuu voľného vesmíru existuje pro kubikcentimeter 600 miliónov elektricky aktívnych častíc všetkých druhov, ktoré sú v stave prenášať elektrinu. Preto nie je vesmír prázdny a éter skutočne existuje. Maxwellove porovnania nefungujú bez éteru. Einstein sa mýlil, vesmír nie je prázdny. Je elektrický vodič.

V budúcnosti tak budeme cestovať na Mars a späť. Tým spôsobom budeme cestovať medzi hviezdami a  ten dopravný lúč z filmu „Star Trek alebo ako US-vláda kradne kravy s čienym helikoptérom na testovanie radioaktívnych dažďov....

Pokračuje.... Jeff

In der Zukunft werden wir solchermaßen auf dem Mars landen und zurückkehren. Auf diese Weise werden wir zwischen den Sternen reisen und das ist der Transportstrahl aus ten Star Trek oder wie die US-Regierung Kühe mit schwarzen Helikoptern stiehlt, um heimlich radioaktiven Niederschlag zu testen…..Fortsetzung folgt, Jeff.

Quellehttp://www.veteranstoday.com/2016/05/14/keshe-maxwell-hertz-and-the-key-to-gravity-electromagnetism-and-physics/

Übersetzung: politaia.org

Quelle deutsch: http://www.politaia.org/freie-energie-2/keshe-maxwell-hertz-gravitation/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

 

 

 

Alles befindet sich im Äther und der Äther ist überall um uns herum, aber so, wie ein Fisch im Wasser das Wasser nicht wahrnimmt, so nehmen wir den Äther nicht wahr.

Einführung von Ian Greenhalgh und Gordon Duff

Všetko sa nachádza v éteri a éter je všade okolo nás ale ako ryba vo vode nevníma vodu tak isto my nevnímame éter.

Úvod od Iana Greenhalgha a Gordona Duffa

Duff: prečo by ste tieto riadky mali čítať.

Deja sa vojna, jedna, ktorá má pre osud ľudstva možno väčší význam ako tá krátka vojna, ktorá rozsypáva mŕtvoly na tretine glóbusu.

Čo keby sme mohli dokázať, že elektrina sa nychádza vo vzduchu, nie len tuná na Zemi ale v celom vákuu vesmíru, elektrina, ktorú môžeme stiahnuť a používať?

Duff:  Warum Sie dieses lesen sollten.

Es findet ein Krieg statt, einer, der möglicherweise für das Schicksal der Menschheit von größerer Bedeutung ist, als derjenige Krieg, der gerade Leichen auf einem Drittel des Globus verstreut.

Was wäre, wenn wir beweisen könnten, dass sich Elektrizität in der Luft befindet, nicht nur hier auf der Erde, sondern auch im Vakuum des Weltalls, Elektrizität, die wir anzapfen und benutzen können?

Was ist, wenn dieses Geheimnis, ja, Teslas Geheimnis und nun Keshes Geheimnis, Ihren Haartrockner betreiben oder Ihr elektrisches Auto laden könnte?

Ein Dutzend Regierungen untersuchen diese Technik, um ihre Entwicklungspläne für das nächste Jahrhundert voranzutreiben  und – ganz kontrovers zu Keshes strikter Anti-Kriegseinstellung – ein Dutzend Armeen sehen in der Keshe-Technologie einen Weg, um ihre Superwaffen der nächsten Generation und darüber hinaus zu bauen.

Nun gut, die Pläne sind frei erhältlich und tausende Menschen auf der ganzen Welt arbeiten damit – sie bauen ihre eigenen Magrav-Einheiten und einige Leute sind darüber gar nicht glücklich, wie man sich vorstellen kann. Es geht hier nicht nur darum, dass man [uns] über die Geschichte belogen hat, oder darum, wieviele Engel auf einer Nadelspitze Platz haben.

Čo keď to tajomstvo, áno Teslovo tajomstvo a tajomstvo Keshe môžu poháňať váš fén a nabíjať vaše elektrické auto?

Tucet vlád skúmajú tie techniky aby poháňali vpred ich vývojové plány a – úplne kontroverzné ku Keshe postoj k vojne – by tucet vojsk v Keshe-technológii videli výrobu super-zbraní pre budúce generácie a viac. Dobre, tie plány sú voľne dostupné a tisíce ľudí na svete pracujú  - robia vlastné Magrav-jednotky a niektorí ľudia sa z toho netešia, ako si dokážeme predstaviť. Nejde len o to, že nás v dejinách klamali alebo o to koľko anjelov má miesto na špičke.

Fazik Jeff Smith tvrdí, že od roku 1880 možno nie tak veľké duše, ktorých práca možno musí skončiť v odpade, tí, ktorí rozhodli, že spalovanie uhlia a ropy je jediná cesta k zásobovaniu obyvateľstva elektrinou - aj keď k tomu nikdy neexistoval dôvod (ako dnes vieme), čím by Zem jedného dňa vyzerala ako Mars.

Pre tých, ktorí to ešte nevedia Mehran Keshe je v Oxforde vyštudovaný fyzik a bol bádateľ pre britské Ministerstvo Obrany (nukleár-zbrane)< dnes vedie niečo také ako celosvetový kult.

Der  Physiker Jeff Smith behauptet, dass seit 1880 die vielleicht nicht ganz so großen Geister, deren Arbeit nun unter Umständen auf dem Müllhaufen der Geschichte befördert werden muss, beschlossen haben, dass das Verbrennen von Kohle und Öl der einzige Weg wäre, die Zivilisation mit Energie zu versorgen, obwohl dazu überhaupt kein Grund bestand (wie wir jetzt wissen) und der Planet eines Tages wie der Mars aussehen würde.

Für diejenigen, die noch nichts über die Angelegenheit wissen: Mehran T. Keshe ist ein in Oxford ausgebildeter Physiker und war einmal Forscher (wie unsere Nachforschungen ergaben, arbeitete er an Nuklearwaffen) für das britische Verteidigungsministerium; heute leitet er so etwas wie einem weltweiten Kult. Keshe behauptet, dass seine Physik (welche anderen Gesetzmäßigkeiten folgt, als die heute vertretene Physik) Freie Energie oder sogar Weltraumfahrt , also echte Weltraumfahrt, möglich macht.

Wir sendeten Wissenschaftler zu ihm; einer meinte, Keshe sei verrückt. Das Problem dabei ist, dass seine Geräte tatsächlich funktionieren, sogar wenn sie von Kritikern und Skeptikern getestet werden. Sie werden weltweit hergestellt und ausgeliefert, die Pläne sind verfügbar, die Leute bauen sich ihre eigenen Geräte und alles ist dokumentiert.

Poslali sme k nemu vedcov. Jeden povedal, že Keshe je blázon. Problém v tom je, že tie aparáty fungujú aj keď sú testované skeptikmi. Celosvetovo sa vyrábajú a sú dodávané, tie plány sú voľne dostupné, ľudia si robia vlastné a všetko je zdokumentované.

Keď to je pravda a to je pravda a my to môžeme dokázať tak fyzika, ktorá sa učí v našich školách je klamstvo. Koncom tohoto článku sa VT-vedecký redaktor a nukleárny fyzik vyhovoril.... ale vypočujme si čo hovorí Ian Greenhalgh:

Keď tie veci rozumiem správne tak sú moje potuchy správne, totiž, že éter až do Clark-Maxwell-porovnaní patril do mainstream-fyzik: elektrina, gravitácia a magnetizmus boli (vtedy) považované za rôzne aspekty toho istého pola a mocní ľudia nedovolia aby to vyšlo na verejnosť. Koncom 19. storočia – keď ropa bola odhalená ako ziskový obchod tak tí, ktorí z toho majú zisk podnikli kroky k utlačeniu tej vedomosti, že elektrický potenciál existuje okolo nás. Nutné bolo len prísť na to ako to využiť....

Wenn das wahr ist, und es ist wahr und wir können das beweisen, dann ist die Physik, die in unseren Schulen gelehrt wird, eine Lüge. Gegen Ende des Artikels wird VT-Wissenschaftsredakteur und Nuklearphysiker Jeff Smith, Archivar und Forscher für das US-Energieministerium, versuchen, unter Einsatz seiner Erfahrungen, seines Humors und der größten Wissenschaftsbibliothek der Welt, sich aus dieser Ecke herauszureden….. Aber lassen Sie uns erst anhören, was Ian Greenhalgh zu sagen hat:

Wenn ich die Dinge richtig verstehe, dann sind meine Vermutungen richtig,  nämlich dass der Äther bis zum Auftauchen der Clark-Maxwell-Gleichungen zur Mainstream-Physik gehörte: Elektrizität, Gravitation und Magnetismus wurden [damals] als verschiedene Aspekte desselben Feldes betrachtet und mächtige Leute wollten dieses Wissen nicht an die Öffentlichkeit gelangen lassen.

Zu dieser Zeit am Ende des 19. Jahrhunderts, als die Ausbeutung des Öls als profitables Geschäft erkannt wurde, unternahmen die Profiteure Schritte zur Unterdrückung des Wissens, dass elektrisches Potential überall um uns herum vorhanden ist. Man hätte nur [noch] herausfinden müssen, wie man es nutzt….

Tesla hat es herausgefunden………….. wurde aber an der Erstellung eines funktionierenden Systems gehindert. Und so haben wir das Öl-Zeitalter anstelle des elektrischen Zeitalters betreten, welches unserem Planeten, unserer Umwelt, unserer Umwelt unermesslichen Schaden zugefügt hat. Am schlimmsten aber ist, dass dies uns am Verständnis des physikalischen Universums, in dem wir leben, gehindert hat.
Wir leben in einem elektrischen Universum und der Schlüssel zur Kontrolle der Schwerkraft ist auch der Schlüssel für die Extraktion nutzbarer Energie aus dem Äther. Das ist das Wissen, das die Elite vor uns verbergen will, denn es hat das Potential, die Öl-basierte Ökonomie zu zerschlagen, auf der ihr Reichtum und ihre Macht gebaut ist. Weiterhin öffnet uns dieses Wissen das Tor zum Weltraum – wir können unseren kleinen Planeten verlassen, ohne auf einem gigantischen Feuerwerk zu reiten, das jeden Moment explodieren kann und unsere Asche auf den halben Globus zerstreut.

Tesla to vynaliezol... bol ale na výrobe funknčného systému bojkotovaný. A tak sme vstúpili do ropného - miesto elektrického obdobia, ktoré poškodilo planéte, životnému prostrediu. Najhoršie ale je, že nám to zabránilo pochopeniu fyzikálneho vesmíru, v ktorom žijeme. Žijeme v elektrickom vesmíre a kľúč ku kontrole príťažlivosti je aj kľúč k ťažbe použitelnej energie z éteru. To je vedomosť, ktorú elita pred nami chcela schovávať lebo má potenciál/silu rozbiť na rope založené hospodárstvo, na ktorom je založená ich moc a bohatstvo. Tá vedomosť nám naďalej otvára brány k vesmíru – my môžeme našu malú planétu opustiť bez toho, že by sme jazdili na gigantickom ohňostroji, ktorý každú chvíľu môže explodovať a rozsypať náš popoľ cez polovicu glóbusu.

Anti-príťažlivosť-pohony a UFO

Čo nás privedie k esoterickej téme o anti-príťažlivosť-pohonu a UFO. Vieme od britskej a americke vzdušnej armády, ktorá operovala nad Európou v roku 1944  a 1945, na popol zbombardovala nemecké dediny a mestá a o takzvaných „foo fighters“, ktoré dnes nazývame UFO. Predpokladalo sa, že za tým fanoménom sú mimozemské letecké plavidlaá.

Odhliadnuc od toho či existujú mimozemšťania a či navštevujú Zem tak ja som vždy mal pocit, že pohonným faktorom pre masívne utajovanie UFO od roku 1945 je prekrytie technológií, ktoré boli vyvinuté ľuďmi tuná na Zemi; že všetky tie divné plavidlá, ktoré sa dajú pozorovať nie sú mimozemského pôvodu ale, že sú to objekty, ktoré boli vyvinuté ľuďmi utajovanými technológiami.

Anti-Schwerkraft-Antriebe und Ufos

Was uns zu dem esoterischen Thema von Anti-Schwerkraft-Antrieben und Ufos bringt. Wir wissen von der britischen und amerikanischen Luftwaffe, die 1944 und 1945 über Europa operierte und dabei deutsche Dörfer und Städte in Schutt und Asche bombte, über das häufige Auftauchen von sogenannten ‘foo fighters’, die wir heute als UFOs bezeichnen würden. Man vermutete hinter diesem Phänomen außerirdische Fluggeräte.

Nun, abgesehen davon, ob Außerirdische existieren und ob sie uns hier auf Erden besuchen, hatte ich schon immer das Gefühl, dass der treibende Motivationsfaktor hinter der massiven UFO-Vertuschung seit 1945 die Verschleierung von Technologien ist, die hier auf Erden von Menschen entwickelt wurden; dass beinahe all die seltsamen Fluggeräte, die man am Himmel beobachten kann, nicht außerirdischen Ursprungs sind, sondern Objekte, die unter Einsatz von geheimgehaltener Technologien von Menschen hergestellt wurden.

Das bringt uns zur Operation “Paperclip” und der Kaperung von so vielen deutschen Ingenieuren, Wissenschaftlern und Technologien, wie nur möglich und ihren Transport in die USA, wo sie für Uncle Sam arbeiteten. Ich denke, es ist tausendmal wahrscheinlicher, dass die US-Luftwaffe ihre anti-Schwerkraft-Antriebstechnologie nicht von etwas Außerirdischem bekam, das auf einer Ranch in Neu-Mexiko abstürzte, sondern von deutschen Wissenschaftlern und Ingenieuren, welche die Technologie nach dem Studium der Arbeiten von Hertz und Maxwell entwickelten.

Und das führt uns auch zu dem unangenehmen Verdacht, dass die NASA mit all ihren fetzigen Feuerwerken nichts anderes ist, als ein ausgeklügeltes Multi-Milliarden-Vertuschungsunternehmen, um das tatsächliche Weltraumprogramm zu verbergen, das – anstelle des Einsatzes von Metallröhren mit Rauch- und Flammenauswurf – Anti-Schwerkraft-Technologie einsetzt, um den Orbit zu erreichen. Siehe Gary McKinnonand Solar Warden.

To nás vedie k operácii „Paperclip“ a k únosom veľa nemeckých inžinierov, vedcov a technológií a k ich transportu do USA, kde pracovali pre Uncle Sam. Myslím, že je tisíckrát pravdepodobnejšie, že USA-vzdušná armáda nedostala ich anti-príťažlivosť-pohonnú technolģiu od mimozemšťanov , ktorí stroskotali na jednom ranči v New Mexiko ale od nemeckých vedcov a inžinierov, ktorí ju vyvinuli po preskúmaní prác Hertza a Maxwella.

A to nás vedie k nepríjemnému podozreniu, že NASA so všetkými ohňostrojmy nie je nič iné ako multi-zakrývacie-podnikanie aby tým utajili ich skutočný vesmírny program.

Die Schlacht um Berlin – Boj o Berlín

Vieme, že  Stalin v máji 1945 povelil Maršalovi Šukowu podniknúť všetko aby obsadil Berlín ešte predtým než prídu spojenci.

Wir wissen alle, dass Stalin im Mai 1945 dem Marschall Schukow befahl, alles daran zu setzen, Berlin so schnell wie möglich noch vor den Alliierten einzunehmen. Aus diesem Grunde startete Schukow einen Frontalangriff auf den Seelower Höhen ……………………………..

Wir wissen seit langem, dass für Stalin keine politische Notwendigkeit bestand, Berlin einzunehmen – Ostdeutschland und Berlin waren ihm von den Alliierten bereits in Jalta zugesprochen worden; was also verursachte seine übergroße Eile, die Stadt zu besetzen?

Už dlho vieme, že Stalin nemal k obsadeniu Berlína žiadnu politickú nutnosť – východné Nemecko a Berlín už mu boli sľúbené v Jalte; čo teda spôsobilo tú obrovskú náhlivosť v obsadeni toho mesta?

Už dlho mám pocit, že ten skutočný dôvod k tomu bol Kaiser-Wilhelm-Institut, lebo tam bol uskladnený vysoko-obohatený urán-erz, ktorý bol z Belgického Konga a bol skonfiškovaný pri nemeckom útoku na Belgicko v roku 1940. Stalinova motivácia k tomu rýchlemu útoku na Berlín bola tá skutočnosť, že chcel ten urán s nukleárnym výskumom a tými vedcami, ktorí pracovali na atómovom projekte. Keď ale sa berie ohľad na informácie Jeffa o Hertz-záznamoch na Kaiser-Wilhelm-institute a tie prelomové práce W. Brauna a Dornbergera, ktoré sú založené na tých záznamoch tak musím brať do úvahy úplne novú motiváciu k obsadeniu Berlína v roku 1945. Možno vysvetlí dosah na Kaiser-Wilhem-Institut a tie tamojšie výsledky bádania to ako a prečo sa rusom podarilo byť vpredu vo vesmírnom preteku?

Ich habe seit langem das Gefühl, dass der wirkliche Grund dafür in den südwestlichen Vororten beim Kaiser-Wilhelm-Institut lag, weil hier ein großer Teil des hoch angereicherten Uranerzes lagerte, das in Belgisch-Kongo gefördert worden war und beim deutschen Überfall auf Belgien 1940 beschlagnahmt wurde.

Die Motivation hinter Stalins ungewöhnlicher Eile, Berlin einzunehmen, lag aus meiner Sicht an diesem Uranbestand zusammen mit der Nuklearforschung und den Wissenschaftlern , die am Atomprojekt arbeiteten. Wenn man jedoch Jeffs Informationen über die Hertz-Aufzeichnungen am Kaiser-Wilhelm-Institut und die bahnbrechenden Arbeiten von W. v. Braun und Dornberger  berücksichtigt, welche auf diesen Aufzeichnungen beruhen, muss ich eine völlig neue Motivation für die Einnahme Berlins im Mai 1945 in Betracht ziehen. Vielleicht erklärt der Zugriff auf das Kaiser-Wilhelm-Institut und auf die dortigen Forschungsergebnisse das Wie und Warum der frühen russischen Führungsposition im Weltraumrennen?
Wieder einmal muss ich mir in Erinnerung rufen, dass nicht nur die Geschichte von den Siegern geschrieben wird; die Wissenschaft und das Verständnis der physikalischen Welt wird auf ähnliche Weise von denen kontrolliert, die an der Spitze der Machtstruktur der Welt sitzen.__________

…von  Jeff Smith

Znova si musím pripomenúť, že dejiny sú písané víťazmi; veda-porozumenie fyzického sveta je podobným spôsobom kontrolované tými na špičke mocných štruktúr sveta...     od Josefa Smitha

zapracoval som sa do laboratórnych záznamov o gravitáci Heinricha Hertza. Je to veľmi zaujímavé. Očividne dostal jeho dáta od Helmholtza, ktorý ich mal od baróna Rayleigh a ten od Maxwella o jeho bádaní o svetle a gravitácii.

Vyzerá to tak, že tie prvé porovnania Maxwella popisujú čo je príťažlivosť a tie druhé dve formule popisujú svetlo a transverzálne rádiové vlny. Tá výpoveď pochádza od vlastných záznamov Hertza!!!

Potvrdzuje sa J.J.Thompsonom a T.T. Brownom v práci o elektronike.

Ich habe mich lange in die Laboraufzeichnungen von Heinrich Hertz über die Gravitation (ca. 1880) eingearbeitet. Die Lektüre ist sehr interessant. Offensichtlich bekam er seine Daten von Helmholtz, der sie von  Baron Rayleigh bekam und letzterer wiederum von Maxwells ursprünglichen Forschungen über Licht und Gravitation.

Es scheint, dass die ersten zwei Gleichungen von Maxwell beschreiben, was Schwerkraft ist und die beiden anderen Formeln beschreiben Licht und transversale Radiowellen. Diese Aussage stammt von den eigenen Notizen von Hertz!!!

Wird auch bestätigt von J.J. Thompson und T.T. Browns Arbeit über Elektrostatik.

Man muss verstehen, dass die Theorien über magnetische und elektrostatische Felder zur Zeit Maxwells bereits entwickelt waren und gut verstanden wurden, aber das war noch lange vor der Stromkreistheorie und der Entdeckung des Elektrons…….

Der Teil [der Gleichungen] über die Schwerkraft wurde von Rayleigh fallengelassen, der den Lehrstuhl von Maxwell in Cambridge 1885 übernahm. Dann kamen die Aufzeichnungen von Maxwell in die Hände von Helmholtz, der sie an Hertz weiterreichte. Es scheint, dass niemand am Schwerkraft-Teil der Gleichungen interessiert war, so dass sie nicht beachtet wurden. Herz arbeitete einige Zeit daran, verlegte sich dann aber auf die Theorie der Transversalwellen, nachdem er von Helmholtz und Faraday darin bestärkt wurde, mit dem Schwerkraft-Teil aufzuhören und sich auf die wichtigeren Transversalwellen zu konzentrieren.

Und so verschwand der Schwerkraft-Teil der Maxwell-Theorie und die eigenen Arbeit von Hertz über Schwerkraft bis zum 2. Weltkrieg in den Bücherregalen des Kaiser-Willhem-Instituts, wo sie von Wernher von BraunDornberger und Kollegen entstaubt wurden…..

Jedna časť tých porovnaní o príťažlivosti bola odmietnutá Rayleighom, ktorý prevzal po Maxwellovi miesto v Cambridgi v roku 1885. Potom sa dostali Maxwellove záznamy do rúk Helmhotza a ten ich dal Hertzovi. Vyzerá, že nikto nemal záujem na záznamoch o príťažlivosti. Hertz nejaký čas na tom pracoval ale preniesol sa na výskum teórie transverzálnych vĺn. Helmholz a Farraday ho presvedčili, že výskum transverzálnych vĺn je dôležitejší a tak zostali v poličke dokedy ich neodprášil von Braun, Dornberger a kolegovia....

Dornberger dal tie záznamy po vojne Larry Bellovi čo viedlo k zmenšeniu váhy  v programe NASA pre Apollo- raketu.... tie dáta sa zhodujú s tým čo som sa dozvedel o práci Dornbergera a Bellsa  v 50-tich rokoch. Gravitácia nie je vírová/nerobí víry to je vedecká časť toho výskumu. Nemá vlastný dodávací impuls a žiadnu rotáciu; preto to v žiadnom prípade nie je vlna. Len transverzálne vlny rotujú, spôsobujú špirálny pohyb. Svetlo má vlastný otočný impuls. Gravitácia je statická a nemá vlastný impuls otáčania, žiadnu rotáciu a nevytvára víry, za druhé gravitácia vytvára vlastné statické vektor-pole. Vezmime tok elektriny z oblohy smerom k Zemi. Dá sa to tiež nazvať potenciál-diferencia alebo odpad napätia. Preto je statická a tečie len jedným smerom. Nie je skalárna a nemá otočný impuls, žiadnu rotáciu a nevytvára víry. Preto pôsobí vždy Zem-príťažlujúc a nikdy neodstrká.(len priťahuje). Gravitácia nie je skalárna ale vytvára akýsi druh skalárneho pola. To pole sa vo vesmíre mení z 0 na 100 v morskej výške ale nemá konstatnú vektor-amplitúdu a smer. Jeho intenzita pola ukazuje vždy a všade ten istý smer. Podľa J.J. Thomasa a T.T. Browna je to elekrostatická levitácia vo forme anti-gravitácie lebo používa „Over gravient“ čím vypne gravitáciu tým, že odpudí efekty gravitácie tým, že odpudí magnetické línie sily a tak vytvára akýsi druh magnetického pohonu.

Dornberger gab die Unterlagen nach dem Krieg an Larry Bell, was zum Gewichtsverminderungsprogramm der NASA für die Apollo-Rakete führte…..Die Daten stimmen mit dem überein, was ich über Dornbergers und Bells Arbeit in den 1950er Jahren habe. Hier der simple wissenschaftliche/mathematische Teil:1. Gravitation ist wirbelfrei. Sie hat keinen Eigendrehimpuls und keine Rotation; deswegen handelt es sich um keine Welle in irgendeiner Form. Nur Transversalwellen rotieren bzw. vollführen eine Spiralbewegung. Licht hat einen Eigendrehimpuls. Gravitation ist statisch und hat keine Eigendrehimpuls, weil sie nur ein Vektorfeld darstellt. Vektorfelder haben keinen Drehimpuls, keine Rotation und bilden keine Wirbel.2. Gravitation bildet eine statisches Vektorfeld. Nehmen wir einen Stromfluss vom Himmel Richtung Erdzentrum.  Man kann dies auch als eine Potentialdifferenz bezeichnen oder als einen Spannungsabfall. Deswegen ist sie statisch und fließt nur in eine Richtung. Sie ist nicht-skalar und hat keinen Drehimpuls, keine Rotation und bildet keinen Wirbel. Deswegen wirkt die Gravitation immer erdanziehend und niemals erdabstoßend.3. Gravitation ist nicht-skalar [d. h. nicht richtungsunabhängig], allerdings bildet sie einen Typus eines Skalar-feldes. Das Feld variiert von 0 im Weltraum und geht auf 100% in Meereshöhe, aber das Feld verfügt über eine konstante Vektoramplitude und Richtung. Ihre Feldintensität zeigt immer und überall in dieselbe Richtung….5. Laut J.J. Thomas und T.T. Brown ist elektrostatische Levitation eine Form von Anti-Gravitation, weil sie einen elektrischen “Over-Gradient” benutzt, um die Gravitationseffekte auszuschalten, indem sie die magnetischen Kraftlinien verdrängt und so eine Form von magnetischen Auftrieb erzeugt.

6. J.J. Thompson führt auch aus, dass die Anwesenheit von Luft um ein Masseobjekt  die Fähigkeit einer elektrostatischen Ladung behindert, das [Masseobjekt] abzulenken. Der Effekt wurde ausgiebig an Vakuumröhren, Röntgenstrahlen und Kathodenstrahlröhren in den späten 1890er Jahren untersucht, aber jedermann vernachlässigte den gravitativen Teil ……….bis die Deutschen den Effekt im 2. Weltkrieg wiederentdeckten.

Es gibt mehr zu der Theorie; das bis jetzt gesagte dient nur als allgemeine Information. Nach Überprüfung eines Teils von Keshes Mathematik stellt sich heraus, woher diese stammt – von Maxwells und Hertz’s Originalaufzeichnungen über Gravitation.

Keshe beschreibt den Äther und elektrostatische Feldkräfte und keine Photonen. Seine sogenannten “Mag-Grav”-Geräte kombinieren die ersten beiden Formeln [der Maxwell-Gleichungen] in einer neuen wissenschaftlichen Einheit. Tatsächlich beschreibt er ein nicht rotierendes Vektor-Gradienten-Kraftfeld. Das ist es, was die Gravitation wirklich ist – eine einfache Spannungsdifferenz zwischen zwei Masseobjekten, die immer anziehend wirkt. Durch die simple Verdrängung der magnetischen Kraftlinien zwischen den zwei Objekten ergibt sich eine positive Form von Auftrieb, was “over-gradient” genannt wird……

Keshe popisuje éter a elektrostatické polia sily a žiadne fotóny, jeho takzvané „Mag-Grav prístroje kombinujú obe formule (Maxwellových porovnaní) v jednej vedeckej jednote.

V skutočnosti nepopisuje rotujúci vektor-Gradienta-silové pole. To je to čo gravitácia skutočne je – jedna jednoduchá diferencia napätia medzi dvomi objektmi, ktorý vždy priťahuje. Tým jednoduchým odpudením magnetických línií sily medzi dvomi objektmi pochádza z pozitívneho druhu pohonu, čo sa nazýva „over-gradient“...

.............. Myslím, že to je to čo Keshe učil keď pracoval vo Veľkej Británii. Jeho rotačné sklenené guľe sú plnené jednoducho sírou, ktorá vytvára mimo tej guľe pozitívny náboj keď začne rotovať a pritom zmení „over-gradient“ Lorenzovej sily.. keď ten náboj jedného objektu sa zmení na pozitívny tak účinkuje proti magnetickému polu a ide nahor – nie nadol.  Ten problém je jednoduchý; vzduch má vysoký elektrický odpor a potrebuje na prekonanie gravitačného efektu extrémne vysokú diferenciu napätia. Ako pri bleskoch. Preto je vákuum vo vesmíre alebo na Mesiaci vysokým vodičom
…………………………….. Ich glaube, das war es, was Keshe lernte, als er in Großbritannien arbeitete. Seine “rotierenden Glaskugeln” sind ganz einfach mit Schwefel gefüllt, der, wenn er in Drehung versetzt wird, eine starke positive  Ladung außerhalb der Glaskugel erzeugt und dabei einen “over-gradient”, der die Lorenzkraft umkehrt……. Wenn man die Ladung eines Masseobjekts ins Positive verkehrt, wirkt sie dem lokalen Magnetfeld entgegen und geht nach oben und nicht nach unten.

Das Problem ist einfach; Luft hat einen hohen elektrischen Widerstand und man benötigt eine extrem hohe Spannungsdifferenz, um den Gravitationseffekt zu überwinden. Wie bei Blitzen. Dagegen ist das Vakuum wegen seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit im Weltall oder auf dem Mond kein Problem.

Sogar im Vakuum des freien Weltraums gibt es 600 Millionen elektrisch aktiver Teilchen aller Art pro Kubikzentimeter, die in der Lage sind, Elektrizität zu transportieren. Deswegen ist der Weltraum nicht leer und den Äther gibt es wirklich. Maxwells Gleichungen funktionieren nicht ohne den ÄtherEinstein lag falsch, der Weltraum ist nicht leer. Er ist elektrisch sehr leitfähig.

…………………………………………………….

Dokonca vo vákuu voľného vesmíru existuje pro kubik-centimeter 600 miliónov elektrickych aktívnych častíc všetkých druhov, ktoré sú v stave prenášať elektrinu. Preto nie je vesmír prázdny a éter skutočne existuje. Maxwellove porovnania nefungujú bez éteru. Einstein sa mýlil, vesmír nie je prázdny. Je elektrický vodič.

V budúcnosti tak budeme cestovať na Mars a späť. Tým spôsobom budeme cestovať medzi hviezdami a  dopravným lúčom z filmu „Star Trek“ alebo ako US-vláda kradne kravy s čienym helikoptérom na testovanie radioaktívnych dažďov....

Pokračuje.... Jeff

In der Zukunft werden wir solchermaßen auf dem Mars landen und zurückkehren. Auf diese Weise werden wir zwischen den Sternen reisen und das ist der Transportstrahl aus ten Star Trek oder wie die US-Regierung Kühe mit schwarzen Helikoptern stiehlt, um heimlich radioaktiven Niederschlag zu testen…..Fortsetzung folgt, Jeff.

Quellehttp://www.veteranstoday.com/2016/05/14/keshe-maxwell-hertz-and-the-key-to-gravity-electromagnetism-and-physics/

Übersetzung: politaia.org

Quelle deutsch: http://www.politaia.org/freie-energie-2/keshe-maxwell-hertz-gravitation/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19