Physik des Herzens: Quantenphysik bestätigt „Es gibt ein Jenseits“

Fyzika srdca: Kvantová fyzika potvrdzuje, že „existuje druhá strana života"

Publikované dňa Veröffentlicht am 1.November 2018

Znie to ako vtip, ale teória niektorých fyzikov je veľmi vážna. Výsledky kvantovej fyziky naznačujú, že existuje fyzicky opísateľná duša, ktorá naďalej existuje v "mimo".

Základom revolučnej práce je kvantový fyzikálny fenomén spletenia. Albert Einstein už na tento zvláštny účinok narazil ale neskôr ho dal ako "strašidelný vzdialený efekt". Už v roku 2008 viedenský kvantový fyzik profesor Anton Zeilinger poskytol experimentálny dôkaz, že tento účinok skutočne existuje.

Zásada spletenia uvádza, že ak sa vzájomne ovplyvňujú dva kvantové systémy, musia sa odteraz považovať za celkový systém.

Toto spletenie sa zachovalo aj vtedy keď je čas interakcie ďaleko v minulosti a dva subsystémy sú oddelené na dlhé vzdialenosti. Dôsledky tohto efektu už pripomínajú nadprirodzené javy ako ukazuje myšlienkový experiment.

V tomto prípade experimentátor vykoná meranie na časticu A na ľubovoľnom mieste na Zemi. Ak je táto častica zapletená inou časticou B tak tá je čiastočne ovplyvnená týmto meraním. Nezáleží na tom či vzdialenosť medzi časticami A a B je 100 metrov, 1000 kilometrov alebo dokonca svetelných rokov.

A ako som povedal, vplyv sa deje v rovnakom čase, nie rýchlosťou svetla, ale nekonečne rýchlo! Niektorí fyzici teraz dospeli k záveru, že aspoň časti živého a neživého sveta sú navzájom prepojené a komunikujú jemným spôsobom.

"Tu a teraz je troska - druhá strana je komplexná realita"

Psychológ a psychiatr Carl Gustav Jung viedol od roku 1947 živú korešpondenciu s fyzikom a laureátom Nobelovej ceny Wolfgangom Pauli a hľadal fyzickú interpretáciu takých synchronicít.

Spoločne navrhli, že nielen priestorovo-časový rozmer, kauzalita a zákon o zachovaní energie by mali byť zahrnuté do schémy vysvetľovania prírody, ale aj synchronicity. To by však znamenalo, že synchronicita by sa nemala považovať za vzácny prírodný fenomén ale skôr za fenomén, ktorý sa vyskytuje dosť normálne.

Prekvapujúco sa intenzívna korešpondencia medzi Jungom a Pauli nebrala na vedomie už viac ako pol storočia. Je zrejmé, že myšlienka, že duševné stavy ako aj neživý svet by mali byť navzájom prepojené a vzájomne ovplyvňované, spôsobili, že vedec elita je príliš odvážny na to aby sa vážne diskutoval.

Iba nedávno dokonca aj najznámejší výskumníci boli zrejme ochotní z dlhodobého hľadiska ochutnať túto tému. Patrí sem napríklad teraz emeritný profesor Dr. med. Hans-Peter Dürr, jeden z najznámejších kvantových fyzikov súčasnosti. Dürr sa narodil v roku 1929 v Stuttgarte a získal doktorát v roku 1956 od Edwarda Tellera, otca vodíkovej bomby. Od roku 1958 do roku 1976 vykonával výskum s Wernerom Heisenbergom, jedným zo zakladateľov kvantovej fyziky.

Dürr dnes argumentuje, že dualizmus najmenších častíc sa neobmedzuje na subatomický svet ale je skôr všadeprítomný. Dualizmus medzi telom a dušou je pre neho rovnako reálny ako "vlna-telo-dualizmus" najmenších častíc. Podľa jeho názoru existuje aj univerzálny kvantový kód, v ktorom sú zahrnuté všetky živé a mŕtve veci. Tento kvantový kód sa má od veľkého tresku rozšíriť po celom vesmíre.

V dôsledku toho Dürr verí v existenciu po smrti. "To, čo nazývame touto stranou je v podstate troska, záležitosť, to je to, čo je hmotné. Ďalej je všetko ostatné komplexná realita, oveľa väčšia, "hovorí s presvedčením. Pokiaľ náš súčasný život už je zahrnutý do budúcnosti.

Výskumníci sú presvedčení o kvantovom stave mysle/ducha

Aj Dr. Christian Hellweg je presvedčený o kvantovom stave mysle. Po ukončení štúdia fyziky a medicíny v Inštitúte Maxe Plancka pre biofyzikálnu chémiu v Göttingene vedec strávil roky skúmaním mozgových funkcií.

V posledných rokoch sa venoval štúdiu problému mysle a tela a štúdiu fantómových vnemov a halucinácií. Zhrňuje svoju prácu nasledovne: "Vlastnosti duchovného zodpovedajú presne tým charakteristikám, ktoré charakterizujú mimoriadne záhadné a rozmarné fenomény kvantového sveta."

Do podobného rohu raz narazil legendárny Americký fyzik profesor John Archibald Wheeler, ktorý tento rok zomrel 13. apríla vo veku 96 rokov: "Mnoho fyzikov dúfa, že svet je v istom  zmysle ale klasický - aspoň bez zvláštnosí, ako sú veľké objekty na dvoch miestach súčasne. Takéto nádeje však boli prerušené sériou nových experimentov. " Existujú už univerzitné výskumné tímy, ktoré pracujú na interakcii vedomia a hmoty. Medzi popredných výskumníkov v tejto oblasti patrí fyzik profesor Robert Jahn z Princetonskej univerzity v New Jersey. Vyvodzuje záver, že keď sa interakcie, vplyv a informácie vymieňajú medzi ľudským vedomím a fyzickým prostredím v oboch smeroch, musíme prijať aj rezonanciu alebo "molekulárnu pripútanosť k vedomiu ". Záver: Vedomie musí byť preto tiež pripísané známym kvantovým vlastnostiam. Podľa jeho názoru už nie je zmysluplné priradiť koncepty ako sú informácie alebo rezonancia s fyzickým prostredím alebo vedomím, alebo vy/obmedziť telesné a duševné účinky. Rovnako podobne povedal kvantový fyzik David Bohm, žiak a priateľ Alberta Einsteina. Jeho záver: "Výsledky modernej vedy majú zmysel len vtedy, ak predpokladáme vnútornú, jednotnú, transcendentnú realitu, ktorá je základom všetkých externých údajov a faktov. Vedomie ľudstva vo svojej hĺbke je jedno ".

Zdroje: Quellen: PublicDomain/extremnews.com/horizonworld.de am 31.10.2018

 

 

Physik des Herzens: Quantenphysik bestätigt „Es gibt ein Jenseits“

Veröffentlicht am November 1, 2018von erstkontakt blog

Es klingt wie ein Scherz, doch die These einiger Physiker ist völlig ernst gemeint. Ergebnisse aus der Quantenphysik lassen darauf schließen, dass es eine physikalisch beschreibbare Seele gibt, die im „Jenseits“ weiter existiert.

Das Fundament für die revolutionäre These liefert das quantenphysikalische Phänomen der Verschränkung. Bereits Albert Einstein ist auf diesen seltsamen Effekt gestoßen, hat ihn aber als „spukhafte Fernwirkung“ später zu den Akten gelegt. Bereits 2008 hat der Wiener Quantenphysiker Professor Anton Zeilinger den experimentellen Nachweis dafür geliefert, dass dieser Effekt in der Realität tatsächlich existiert.

Das Verschränkungsprinzip besagt folgendes: Wenn zwei Quantensysteme miteinander in Wechselwirkung treten, müssen diese fortan als ein Gesamtsystem betrachtet werden.

Diese Verschränkung bleibt auch dann erhalten, wenn der Zeitpunkt der Wechselwirkung weit in der Vergangenheit liegt und die zwei Teilsysteme inzwischen über große Distanzen getrennt sind. Die Folgen dieses Effekts erinnern bereits an übernatürliche Phänomene, wie ein Gedankenexperiment zeigt.

Bei diesem führt ein Experimentator an einem x-beliebigen Ort der Erde eine Messung an einem Teilchen A durch. Ist dieses Teilchen mit einem anderen Teilchen B verschränkt, so wird Letzteres durch diese Messung simultan beeinflusst. Dabei ist es völlig egal, ob die Entfernung zwischen Teilchen A und B beispielsweise 100 Meter, 1000 Kilometer oder gar Lichtjahre beträgt.

Und wie gesagt erfolgt die Beeinflussung gleichzeitig, nicht etwa mit Lichtgeschwindigkeit, sondern unendlich schnell! Einige Physiker schließen nunmehr daraus, dass zumindest Teile der belebten und unbelebten Welt miteinander verschränkt sind und auf subtile Weise miteinander kommunizieren.

„Das Diesseits ist die Schlacke – das Jenseits dagegen die umfassende Wirklichkeit“

Der Psychologe und Psychiater Carl Gustav Jung hat mit dem Physiker und Nobelpreisträger Wolfgang Pauli ab 1947 einen lebhaften Briefwechsel geführt und nach einer physikalischen Deutung derartiger Synchronizitäten gesucht.

Gemeinsam schlugen sie vor, nicht nur wie bisher die Raum-Zeit-Dimension, die Kausalität und das Gesetz der Energieerhaltung in ein Schema der Naturerklärung einzubeziehen, sondern auch die Synchronizität. Das aber würde bedeuten, Synchronizität nicht als seltene Naturerscheinung zu betrachten, sondern als ein ganz normal vorkommendes Phänomen.

Erstaunlicherweise wurde der intensive Briefwechsel zwischen Jung und Pauli über ein halbes Jahrhundert lang nicht weiter zur Kenntnis genommen. Offensichtlich war die Vorstellung, dass Seelenzustände und auch die unbelebte Welt miteinander verknüpft und aufeinander wirken sollten, der Wissenschaftler-Elite zu verwegen, um ernsthaft diskutiert zu werden.

Erst in jüngster Zeit sind selbst die bekanntesten Forscher anscheinend bereit, das Thema nachhaltig zu enttabuisieren. Zu diesen gehört zum Beispiel der inzwischen emeritierte Professor Dr. Hans-Peter Dürr, einer der renommiertesten Quantenphysiker der Gegenwart. Dürr wurde 1929 in Stuttgart geboren und promovierte 1956 bei Edward Teller, dem Vater der Wasserstoffbombe. Von 1958 bis 1976 forschte er mit zusammen mit Werner Heisenberg, einem der Gründer Quantenphysik.

Dürr vertritt heute die Auffassung, dass der Dualismus kleinster Teilchen nicht auf die subatomare Welt beschränkt, sondern vielmehr allgegenwärtig ist. Der Dualismus zwischen Körper und Seele ist für ihn ebenso real wie „Welle-Korpuskel-Dualismus“ kleinster Teilchen. Seiner Auffassung nach existiert auch ein universeller Quantencode, in der die gesamte lebende und tote Materie eingebunden ist. Dieser Quantencode soll sich seit dem Urknall über den gesamten Kosmos erstrecken.

Konsequenterweise glaubt Dürr an eine Existenz nach dem Tode. „Was wir Diesseits nennen, ist im Grunde die Schlacke, die Materie, also das was greifbar ist. Das Jenseits ist alles übrige, die umfassende Wirklichkeit, das viel Größere“, zeigt er sich überzeugt. Insofern sei unser gegenwärtiges Leben bereits vom Jenseits umfangen.

Forscher sind von dem Quantenzustand des Geistes überzeugt

Auch Dr. Christian Hellweg ist von dem Quantenzustand des Geistes überzeugt. Der Wissenschaftler hat sich nach dem Abschluss seines Physik- und Medizinstudiums am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen jahrelang mit der wissenschaftlichen Erforschung der Hirnfunktionen beschäftigt.

In den letzten Jahren widmete er sich dem Studium des Leib-Seele-Problems und der Erforschung von Phantomwahrnehmungen und Halluzinationen. Seine These bringt er wie folgt auf den Punkt: „Die Eigenschaften des Geistigen entsprechen haargenau denjenigen Charakteristika, die die äußerst rätselhaften und wunderlichen Erscheinungen der Quantenwelt auszeichnen.“

In ein ähnliches Horn stieß einmal der legendäre amerikanische Physiker Professor John Archibald Wheeler, der am 13. April dieses Jahres im Alter von 96 Jahren verstorben ist: „Viele Physiker hofften, dass die Welt in gewissem Sinne doch klassisch sei – jedenfalls frei von Kuriositäten wie großen Objekten an zwei Orten zugleich. Doch solche Hoffnungen wurden durch eine Serie neuer Experimente zunichte gemacht“.

Mittlerweile gibt es bereits universitäre Forschungsteams, die sich mit der Interaktion von Bewusstsein und Materie beschäftigen. Zu den führenden Forschern auf diesem Gebiet gehört der Physiker Professor Robert Jahn von der Princeton University in New Jersey.

Er kommt zu dem Schluss, dass wenn zwischen menschlichem Bewusstsein und der physikalischen Umgebung in beide Richtungen Wirkungen und Informationen ausgetauscht werden, man eine Resonanz oder „molekulare Bindungsmöglichkeit“ auch für das Bewusstsein annehmen muss.

Fazit: Dem Bewusstsein müssten demnach ebenso die bekannten Quanten-Eigenschaften zugesprochen werden. Seiner Meinung nach macht es keinen Sinn mehr, Begriffe wie Information oder Resonanz entweder der physischen Umwelt oder dem Bewusstsein zuzuordnen oder physische von geistigen Wirkungen abzugrenzen.

In ganz ähnlicher Weise hat sich bereits der Quantenphysiker David Bohm, ein Schüler und Freund von Albert Einstein, geäußert.

Sein Resümee: „Die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaften ergeben nur noch einen Sinn, wenn wir eine innere, einheitliche, transzendente Wirklichkeit annehmen, die allen äußeren Daten und Fakten zugrunde liegt. Das Bewusstsein der Menschheit ganz in der Tiefe ist eins“.

Quellen: PublicDomain/extremnews.com/horizonworld.de am 31.10.2018

 

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52