Spirituálna filozófia...

von erst-kontakt @ 2015-05-03 – 08:00:13

„Spirituelle Philosophie für die sich entwickelnde Menschheit“

„Spirituálna filozófia pre vyvíjajúce sa ľudstvo“

Milovaní majstri, mnohí z vás sa cítia ako keby boli v poslednom úseku dlhého, ťažkého preteku a vaša energia a nadšenie zostávajú vzadu. Ste viac a viac znechutení leskom vášho svetského života a tie veci, ktoré vás nadchýnali vyzerajú trochu zahmlené a tupé. Dôvodom je, že sa presúvate v/a z dvoch rozličných realít alebo súčasne z viacerých dimenzií. Okrem toho sa pokúšajú medzi sebou dohodnúť vaše štyri nízke fyzické systémy (fyzické, mentálne, emocionálne a éterické) a chcú dobehnúť tie mnohé facety/vzhľady vášho vyššieho JA, ktoré zapájate do zrýchleného základu. To prináša veľa záťaže a námahy pre vašu pozemskú nádobu.

Geliebte Meister, viele von euch fühlen sich, als ob ihr auf der letzten Strecke eines langen, schwierigen Rennens seid, und eure Energie und Begeisterung zurückbleiben. Ihr werdet mehr und mehr desillusioniert vom Glamour eurer weltlichen Existenz und die Dinge scheinen ein wenig getrübt und stumpf, die euch normalerweise begeisterten. Der Grund ist, weil ihr euch in und aus zwei unterschiedlichen Realitäten oder mehreren Dimensionen gleichzeitig verschiebt. Außerdem versuchen eure vier niedrigen physischen Systeme (physisch, mental, emotional und ätherisch) sich abzustimmen und die vielen Facetten eures Höheren Selbst aufzuholen, das ihr auf einer sich beschleunigenden regulären Basis integriert. Dies bringt viel Belastung und Anstrengung für euer irdisches Gefäß.

Eine große Anzahl von euch bereiten sich darauf vor, einen Quantensprung in ein fünfdimensionales Bewusstsein zu machen, wobei euer alter weltlicher Zustand des Seins schneller wegfällt, als ihr die feinen Energien/Schwingungen und die Konzepte eurer neuen Frequenz-Existenz integrieren könnt. Während ihr bemerkt was geschieht, werdet ihr nicht so gestresst und verwirrt sein. Glaubt uns bitte, wenn wir sagen "Erleichterung ist zur Hand". Einer unserer größten Wünsche ist euch bei dem Prozess zu helfen, damit euer Übergang mit Leichtigkeit und Anmut erfüllt werden kann.

Veľké množstvo z vás sa pripravuje na quantový skok do päťdimenzionálneho vedomia, pritom odpadá rýchlejšie starý svetový stav Bytia ako stíhnu tie jemné energie/vibrácie a tie koncepty vašej novej frekvenc-existencie byť vami vstrebané. Ak si všimnete čo sa deje, tak nebudete z toho štresovaní a pomätení. Verte nám prosím, že „odľahčenie je po ruke“. Jedným z našich najväčších želaní je pomáhať v tom procese aby váš prechod mohol prebiehať ľahko a pôvabne.

V tých mnohých minulých rokoch vám boli dané mnohé informácie, meditácie a cvičenia, ktoré smerujú/sa sústreďujú na premenu starých negatívnych-vzorov a tiež na vedomé rozšírenie a zjemnenie vášho vedomia. Ten proces je nutný na vytvorenie priestoru pre infiltráciu a integráciu/vloženie tých jemných buniek svetla-stvoriteľa – tým vyšším vibráciám, novým mocným lúčom individuálneho výrazu, ktoré naďalej vychádzajú zo svetelných ríší najvyššieho stvoriteľa.

In diesen vielen vergangenen Jahren wurden euch viele Informationen, Meditationen und Übungen von uns gegeben, darauf fokussiert, alte negative Energie-Muster umzuwandeln und auch darauf, euer Bewusstsein bewusst zu erweitern und zu verfeinern. Dieser Prozess ist notwendig, um Raum für die Infiltration und Integration der feinen Zellen des Schöpfer-Lichts zu schaffen ~ der höheren Frequenzen, mächtige neue Strahlen des individuellen Ausdrucks, die weiter von den Licht-Reichen des Höchsten Schöpfers strahlend ausgehen.

Wir bieten euch eine Vielzahl von höheren Wahrheiten, um euch in dem Entwicklungs-Prozess zu helfen, der nun während dieser beispiellosen Zeiten enorm kraftvoll ist. Einige dieser fortgeschrittenen Lehren, die euch früher gegeben wurden, sind wichtig genug, um sie zu wiederholen. Wir schlagen vor, dass ihr euch jeden Tag auf ein oder zwei Konzepte konzentriert, damit ihr sie vielleicht innerhalb eures Bewusstseins fest verwurzelt, bis sie ein Teil eurer neuen SPIRITUELLEN PHILOSOPHIE FÜR SELBSTMEISTERSCHAFT werden.

Ponúkame vám množstvo vyšších právd na pomoc v tom procese vývoja, ktorý je v týchto bezpríkladných časoch veľmi silný. Niektoré z tých pokročilých učení, ktoré sme vám už dali sú dosť dôležité na to aby sme ich zopakovali. Navrhujeme aby ste sa každý deň sústredili na jeden alebo dva koncepty aby sa mohli pevne zakotviť do vášho vedomia až dosiahnu byť časťou vašej novej FILOZÓFIE PRE SAMOMAJSTROVSTVO.

v Učíte sa žiť nový vzostupjúci stav vedomia, pokiaľ sa prepájate s tými zostávajúcimi aspektmi vášho vyššieho štvordimenzionálneho duševného-JA. Pohybujete sa zo stavu rastu do stavu Bytia a to znamená, že sa učíte pohybovať a žiť v TERAZ-momente vašej „božskej sily. Pokiaľ sa vyvíjate do jasného videnia a čistého úmyslu tá mlha ilúzie už nebude mať na vás vplyv. Začínate formovať vaše väčšie vízie a želania zo základne – ešte nevyjadrených božských-semeno myšlienok a pomaly zjemňujete vaše spolu-tvoritelské schopnosti. Pomaly sa vyvíjate do prepojenej, žiarivej SPIRITUÁLNEJ BYTOSTI V ĽUDSKEJ PODOBE – JEDNA DUŠOU-PRESIAKNUTÁ OSOBNOSŤ.

* Ihr lernt einen aufsteigenden Zustand des Bewusstseins zu leben, während ihr euch allmählich mit den verbleibenden Facetten eurem höheren vierdimensionalen Seelen-Selbst vereinigt. Ihr bewegt euch aus einem Zustand des Werdens in einen Zustand des Seins, das bedeutet, ihr lernt euch im JETZT-Moment eurer "Gottes-Kraft" zu bewegen und zu leben. Während ihr euch ins klare Sehen und reine Absicht entwickelt wird der Nebel der Illusion sich nicht mehr auf euch auswirken. Ihr beginnt eure größten Visionen und Wünsche vom Lager der göttlichen Saat-Gedanken nicht-manifestierten Potentials zu formen und zu schaffen während ihr langsam eure mit-schöpferischen Fähigkeiten verfeinert. Ihr entwickelt euch allmählich zu einem vereinigten, strahlenden SPIRITUELLEN WESEN IN MENSCHLICHER FORM ~ EINE SEELENDURCHDRUNGENE PERSÖNLICHKEIT.

* Selbst-Meisterung ist ein unaufhörlicher Prozess, während ihr lernt immer mehr der Tugenden, Qualitäten und Eigenschaften unseres Vater-Mutter-Gottes zu integrieren. Es braucht ständige Wachsamkeit und Übung ~ aber die Belohnungen sind unermesslich.

v SAMOmajstrovstvo je nekončiaci proces, pokiaľ sa učíte integrovať/vkladať tie cnosti, kvality a vlastnosti nášho Otca-Matky-Boha. Vyžaduje to neustálu pozornosť a cvik – ale odmena je ohromná.

v Je to čas aby ste si spomenuli prečo ste na Zemi. Spomeňte sa na to, že ste rozšírenie alebo jeden aspekt nášho Otec-Matka-Boha, ktoré sú zase ďalším väčším aspektom najvyššieho stvoriteľa. Objímte to nadšenie pre novú skutočnosť, pokiaľ vytvárate viac a viac harmónie vo vašom osobnom svete. Snažíte sa harmonizovať vašu realitu a užívate si všetky pocity a dobré skúsenosti, ktoré vám ponúka pozemská úroveň, ale užívate si aj krásu, zázraky a mágiu vyšších ríší.

* Es ist Zeit, dass ihr euch erinnert, warum ihr auf der Erde seid. Erinnert euch daran, dass ihr eine Erweiterung oder eine Facette unseres Vater-Mutter-Gottes seid, die wiederum eine größere Facette des Höchsten Schöpfers ist. Umarmt die Begeisterung für die neue Wirklichkeit, während ihr mehr und mehr Harmonie in eurer persönlichen Welt schafft. Ihr bemüht euch, eure Realität neu zu harmonisieren und genießt alle Empfindungen und lohnenden Erfahrungen, die von der Erd-Ebene geboten werden, aber ihr genießt auch die Schönheit, Wunder und Magie der höheren Reiche.

* Licht, Klang und Farbe sind die Modalitäten der Heilung, und sie sind erforderliche Werkzeuge euch dabei zu helfen, euer Bewusstsein auszudehnen und eure persönliche Wirklichkeit zu verfeinern. Ein spirituell ausgerichteter Student/Eingeweihter auf dem Weg zu höherem Bewusstsein muss lernen, einige der größeren Werkzeuge der Selbst-Meisterung zu benutzen, weil sie ein Teil eurer Göttlichkeit und eures Geburtsrechts sind. Das Tönen zu lernen, heilige Klänge und Mantras werden euch darin unterstützen, viele der Symptome von Stress und Krankheit, die ihr gegenwärtig erfahrt, zu korrigieren, denn ihr werdet unterstützt, um eure ätherischen, emotionalen und mentalen Körper in einen harmonischeren Zustand des Seins umzuwandeln.

v Svetlo, zvuky a farby sú modality liečby a sú nutné náradia, ktoré pomáhajú rozšíriť vaše vedomie a zjemniť vašu skutočnosť/realitu. Spirituálne usmernený študent/zasvätený na ceste k vyššiemu vedomiu sa musí učiť používať niektoré väčšie náradia samo-majstrovstva lebo sú súčasťou božskosti a vaše dedičské právo. Učiť sa zvuky, sväté zvuky a mantry vás budú podporovať upraviť tie symptómy štresu a choroby, ktoré v súčasnosti zažívate, lebo ste podporovaní v tej premene vášho éterickeho, emocionálneho a mentálneho tela do harmonického stavu bytia.

v Každý z vás má schopnosť prinášať niečo osobné a jedinečné k božskej blaupauze, ktorá bola navrhnutá pre budúcnosť ľudstva a Zeme. Máte mimoriadny dar od nášho Matka-Otec-Boha – božské právo na účasti pri vytvorení vášho vlastného osudu. Každý jediný z vás má potenciál stať sa glórijským smrtelníkom. Vy budete spirit-presiaknutí smrtelníci, čo zaisťuje váš  rastúci štátus nesmrtelnosti. Budete mnohostranní a máte vedomie na mnoho viac úrovniach ako v súčasnosti dokážete pochopiť. Ste nesmrtelné duše so smrtelným rozumom a telom. Nachádzate sa v procese rozšírenia-duše, čím dosiahnete schopnosť integrovať/vkladať stále viac a vyššie svetlo-frekvencie.

* Jeder von euch hat die Fähigkeit, etwas persönliches und einmaliges zur Göttlichen Blaupause beizutragen die für die Zukunft der Menschheit und der Erde entworfen wurde. Ihr habt ein außergewöhnliches Geschenk von unserem Mutter-Vater-Gott bekommen ~ die göttliche Berechtigung zur Teilnahme an der Schaffung eures eigenen Schicksals. Jeder einzelne von euch hat das Potential zu einem glorifizierten Sterblichen. Ihr werdet Spirit-durchtränkte Sterbliche, was euren ständig wachsenden unsterblichen Status sichert. Ihr werdet vielfältig, und ihr habt Bewusstsein auf viel mehr Ebenen, als ihr zu dieser Zeit verstehen könnt. Ihr seid eine Unsterbliche Seele mit einem sterblichen Verstand und Körper. Ihr befindet euch in einem Prozess der Seelen-Ausdehnung, wodurch ihr die Fähigkeit erreicht, höhere und höhere Licht-Frequenz-Infusionen zu integrieren.

* Es gibt kosmische Zeiten, die flüssig und formbar sind, und es gibt sterbliche Zeit, die linear, strukturiert und Ereignis-orientiert ist. Ihr lernt als Spirituell Sterbliche zu leben, die auf den Fluss und die Großartigkeit des Kosmos zugreifen können. Es gibt Schulen Kosmischer Philosophie, in denen ihr studiert habt und ihr werdet fähig sein, noch einmal daran zu klopfen, während ihr die Fähigkeit gewinnt, die höheren Reiche des Ausdrucks zu durchlaufen.

Existujú kozmické časy, ktoré sú tekuté a formovatelné a existuje smrtelný čas, ktorý je lineárne štrukturovaný a udalosť-orientovaný. Vy sa učíte žiť ako spirituálni smrtelní, ktorí môžu pristúpiť k toku a veľkorysosti vesmíru. Existujú školy kozmickej filozófie, v ktorých ste študovali a budete schopní tam ešte raz zaklopať, pokiaľ získavate schopnosť prebiehať vyššími ríšami výrazu.

Existujú strážci osudu, ktorí vás vedú a ukazujú cesty. Proste ich o pomoc a oni budú vaši oddaní sluhovia. Bytosti svetla reprezentujú mnohé rozličné postoje a urobili mnohé rozličné osobné skúsenosti, tak ako smrtelníci.

* Es gibt Schicksals-Hüter, die euch führen und euch die Wege zeigen. Bittet um ihre Hilfe, und sie werden eure ergebenen Diener werden. Die Wesen des Lichts repräsentieren viele unterschiedliche Standpunkte, und sie haben viele verschiedenartige persönliche Erfahrungen gehabt, ebenso wie Sterbliche.

* Wahre Spiritualität benötigt keine besonderen Rituale oder starren Glauben ~ es ist ein Modus in eurer höchsten Wahrheit mit uneingeschränkter Hingabe zu leben. Ihr solltet ein Vermischen eurer höchsten intellektuellen, emotionalen und spirituellen Philosophie des Lebens suchen.

v Pravdivá spiritualita nepotrebuje žiadne rituály alebo tuhé viery – je to módus žitia v najvyššej pravde s neobmedzeným oddaním/venovaním sa. Mali by ste hľadať zmiešanie vašej najvyššej intelktuálnej, emocionálnej a spirituálnej filozófie života.

v Ste iskra Božského a mali by ste sa ctiť a vysoko vážiť seba a iných. Zneuctíte Otec-Matka- Boha keď to nespravíte. A tiež by ste vždy mali hľadať slobodu a pravdu pre vás a iných.

* Ihr seid ein Funke des Göttlichen, und ihr solltet euch ehren und hohen Wert auf euch selbst und andere legen. Ihr entehrt unseren Vater-Mutter-Gott, wenn ihr dies nicht tut. Ihr solltet ebenso immer die Freiheit und die Wahrheit für euch und für andere suchen.

* Wie werdet ihr wissen, wann ihr euch in einen Zustand der Gnade verschoben habt? Ihr werdet es wissen, wenn andere die Schönheit eurer Seele zu euch zurück reflektieren. Ihr werdet es wissen, wenn eure Fülle zu fließen beginnt. Ihr werdet es wissen, wenn euer Herz sich mit Liebe für jede Schöpfung ausdehnt, und wenn euer Seelen-Lied durch euer Wesen hinaus in die Welt und in den höheren Reichen schwingt. Ihr werdet es wissen, wenn ihr nicht ruhig bleiben könnt, und ihr gezwungen seid, eure freudigen Erfahrungen mit anderen zu teilen, die bereit sind zuzuhören. Und ihr werdet wissen, wann es angemessen ist ein stiller Zeuge zu sein.

v Ako budete vedieť kedy ste sa presunuli do stavu milosti? Budete to vedieť keď iní budú reflektovať späť k vám krásu vašej duše. Budete to vedieť keď začne plynúť vaša plnosť. Budete to vedieť keď sa vaše srdce rozšíri na lásku ku každému stvoreniu a keď vaša pieseň duše vibruje do sveta a do vyšších ríší. Budete to vedieť keď nebudete môcť zostať v kľude a cítite sa nútení deliť sa s inými o vaše radostné skúsenosti s tími, ktorí sú ochotní počúvať. A budete to vedieť keď si uvedomíte kedy je primerané byť tichým pozorovateľom.

* Meditiert täglich und jede Nacht, besser noch, seid eine lebendige Meditation, damit jeder wache Moment auf den höchsten Zweck für alles ausgerichtet ist. Bringt dann eure Liebe und Kraft zusammen, um die Meridiane des Lichts zu schaffen und konzentrierte Energie, damit eure Kraft durch euer physisches Gefäß zirkuliert und aus eurem Solar-Macht-Zentrum ausstrahlt ~ nach oben in den Himmel, nach außen zu jedem in der Menschheit und abwärts ins Zentrum eurer Mutter Erde.

* Übernehmt die erhabene Aussicht der Meister ~ ruhig, sanft, liebevoll stehend, beobachtend zu helfen wenn möglich, jedoch nicht urteilend, denn ihr wisst, alles was geschieht hat einen Grund, und alles was geschieht, hat ein höheres Ziel.

v Prevezmite vznešený dohľad majstrov – kľudne, jemne, stojac láskyplne, pozorujúc aby ste pomocne zasiahli ak je to možné, ale nie súdiac lebo viete, že všetko čo sa deje má svoj dôvod a vyšší cieľ.

v Rozšírte vaše láskyplné svetlo a prezenciu tak ďaleko ako možné. Poraďte tým, ktorý sú k vám vedení. Budete známi vašimi akciami a tí, ktorí potrebujú vaše svetlo a múdrosť budú k vám priťahovaní.

* Dehnt euer liebevolles Licht und Präsenz so weit wie möglich aus, ihr Lieben. Beratet jene, die zu euch geführt werden. Durch eure Aktionen werdet ihr bekannt werden, und jene, die eures Lichts und Weisheit bedürfen, werden zu euch gezogen werden.

Vergesst niemals, ihr seid ewig und unsterblich. Eure physischen Körper sind temporäre Tempel, in denen ein göttlicher Aspekt Gottes wohnt. Das Heilige Herz ist der Tempel der Seele. Darin ist die Essenz des Lebens, wo wahre Liebe residiert, und wo euer Bewusstsein der Unendlichkeit beginnt. Die Diamant-Kern-Gottes-Zelle innerhalb des Heiligen Herzens hält die 12 Gottes-Bewusstseins-Strahlen für diese Sub-universelle Erfahrung. Diese Funken der Göttlichkeit sind mächtige WEISSE FEUER-GOTT-SAAT-ATOME ~ ätherische Kristall-Prismen des gebrochenen Lichts, genannt STRAHLEN ~ die kontinuierlich das Leben/Liebe-Wesen Gottes unseres Mutter-Vater-Gottes in diesem Sub-Universum bestrahlen.

Nikdy nezabudnite, že ste veční a nesmrtelní. Vaše fyzické telá sú temporálne/dočasné chrámy, v ktorých býva Božský aspekt Boha. Sväté srdce je chrám duše. V ňom je esencia života, kde reziduje opravdivá láska a kde začína nekonečnosť vášho vedomia. Tá diamant-jadro-Boha-buňka vo  svätom srdci drží tých 12 vedomí Boha-lúče pre sub-atomárnu skúsenosť (spodnú). Tá iskra božstva sú mocné OHEŇ-BOH-SEMENO-ATÓMY  - éterické krištáľové-prismy zlomeného svetla nazývané LÚČE – ktoré pokračovatelne ožarujú neustále život/lásky-bytosti Boha nášho Matka-Otec-Boha v tomto sub-vesmíre.

Aby ste mohli vytvoriť vaše vízie a váš osobný raj musíte vždy byť v strehu, bdelí a snažiť sa naladiť na šepot duše a vyššieho JA. To sa stane tým, že zahrniete tie frekvencie nad-duše/vyššiehoJA a uvedomíte si váš najväčší potenciál. Samo-majstrovstvo je sila, ktorou kontrolujete váš život, osud a múdrosť a používate to pre najvyššie dobro všetkého. Pokiaľ to robíte je dôležité aby ste boli pevne uzemnení a vyrovnaní v realite – v realite trojdimenzionality/spodnej štvordimenzionality. Snažte sa o harmóniu a vyrovnanosť a uzemniť sa v tom svete ilúzie vo vyššej štvrtej dimenzii, pokiaľ sa snažíte zvyknúť si na okolie spodnej/nižšej mentálnej úrovene piatej dimenzie.

Um eure Träume, eure Vision und euer persönliches Paradies zu schaffen, müsst ihr immer in Alarmbereitschaft und danach streben, euch in das Flüstern der Seele und des Höheren Selbst einzustimmen. Dies geschieht, indem ihr die Frequenzen der Überseele/Höheren Selbst erschließt und euch eures größten Potentials bewusst werdet. Selbst-Meisterung ist die Kraft euer Leben, Schicksal und Weisheit zu kontrollieren und für das Höchste Gut von allem zu benutzen. Während ihr dies macht ist es wichtig, dass ihr fest geerdet und ausgeglichen innerhalb der Realität der drei-/unteren vierdimensionalen Realität bleibt. Bemüht euch auch emotionale Harmonie und Gelassenheit innerhalb der illusionären Welt von der höheren vierten Dimension zu erden, während ihr euch darum bemüht, an die mentale Ebene der niedrigeren fünfdimensionalen Umgebung gewöhnt zu werden.

Eure Umwandlung in Selbst-Meisterung, sowie der Aufstiegs-Prozess werden erheblich beschleunigt werden, sobald ihr eure persönliche Lebenslinie ins Gottes-Licht ~ einem ätherischer Licht-Kanal ~ erweitert habt - das ist eure primäre Verbindung zu eurem Gottes-Saat-Atom/Ich-Bin-Präsenz. Ihr befindet euch auch in dem Prozess, eure Verbindung zum Fluss des Lebens über eure persönliche Antakarana (Regenbogen-Brücke des Lichts) wieder herzustellen, welche die Schöpfer-Essenz enthält, genannt die Diamant-Partikel des Schöpferlichts. Im Verlauf der vielen vergangenen Zeitalter hat die Menschheit die Verbindung mit dem Fluss des Liebens-/Lichts vermindert, so dass es in den meisten Menschen nur noch ein kleines Rinnsal geworden ist, was von den Alten die "SILBER-SCHNUR" genannt wurde.

Vaša premena do samo-majstrovstva, ako tiež proces vzostupu sa výrazne zrýchlia vtedy  keď rozšírite vašu osobnú životnúlíniu – jeden éterický kanál-svetla – to je vaše primárne pripojenie k vašej Boh-semeno-atóm/JA SOM prezencii. Nachádzate sa v tom procese pri znovuvytváraní toku života nad vašou osobnou Antakarana (dúha-most svetla), ktorá obsahuje esenciu stvoriteľa nyzývaná diamantová-čiastica svetla stvoriteľa. V priebehu tých mnohých minulých časových dôb zmenšilo ľudstvo prepojenie s tokom Lásky-/svetla, takže mnohí ľudia majú už len malý prietok, ktorý bol nazvaný „streiborná šnúra“.

Každý jeden z vás má v okolí svojho fyzického tela jednu sféru lúčov, ktorá vytvára vibračným-vzorcom vo vašom aura-poli vašu kozmickú duše-pieseň. Vzostup znamená priniesť do rovnováhy celý čakrový systém, čo zľahčí očistu, zjemnenie a vyrovnanie éterického tela/aury. Dôležitá časť vášho vzostup-cieľa je sústrediť sa na ten proces a priniesť vaše éterické pole  a aura-pole k pôvodnej BOŽSKEJ blaupaze, ktorá sa nazýva ľudský Adam/Eva-Kadmon-svetlo-telo. Pozorujeme vás cez pásmo farieb vo vašom mnohostrannom systéme tela – fyzicky, mentálne a étericky – ktoré bolo vytvorené vašimi myšlienkami, akciami a skutkami počas vašich mnohých životočasov v priebehu storočí.

Jeder einzelne von euch hat eine Sphäre von Strahlen um eure physische Form, die durch Schwingungs-Muster innerhalb eures Aura-Feldes und eurem Kosmischen Seelen-Lied erzeugt wird. Aufstieg bedeutet das gesamte physische Chakren-System in Balance zu bringen, was die Reinigung, Verfeinerung und den Ausgleich des Feldes des ätherischen Körpers/Aura erleichtern wird. Ein wichtiger Teil eures Aufstiegs-Ziels ist es, euch auf den Prozess zu konzentrieren, euren ätherischen Körper und das Aura-Feld zu eurer ursprünglichen Göttlichen Blaupause zurückzubringen, welche der menschliche Adam-/Eva-Kadmon-Licht-Körper genannt wird. Wir beobachten euch über das Band der Farben innerhalb eures vielfachen Körper-Systems ~ physisch, mental, emotional und ätherisch ~ das durch eure Gedanken, Aktionen und Tagen während eurer vielen Lebenszeiten hinunter durch die Jahrhunderte geschaffen wurde.

Liebe Herzen, wir bitten euch, euch selbst zu nähren, eurem physischen Gefäß Aufmerksamkeit zu zollen, wie niemals zuvor, um die Signale, elementaren Projektionen oder Mitteilungen eurer weisen Körper wahrzunehmen. Wie werdet ihr die schöne Welt der Liebe, Freude und Fülle genießen, die ihr schafft, wenn euer kostbares physisches Gefäß nicht schwingt und gesund ist?

Milé srdcia, prosíme vás - živte sa, venujte pozornosť vašej fyzickej nádobe ako nikdy predtým aby ste vnímali tie signály, elementálne projekcie alebo správy vašich múdrych tiel. Ako si budete užívať ten krásny svet lásky, radosti a plnosti, ktorý vytvárate – keď vaša drahocenná fyzická nádoba nevibruje a nie je zdravá?

Prepojte sa s vašou pyramídou svetla, moji odvážni a dovoľte nám podporovať vás aby ste sa mohli pohybovať tým procesom s ľahkosťou, pôvabom a veľkou radosťou. Nech pluje nadol, na vás tá žiarivá/žiariaca sila nášho Otec-Matka-Boha a vás navždy naplní svetlom života. Vedzte, že sme vždy vo vašej blízkosti aby sme vás viedli a chránili.

Verbindet euch mit uns in eurer Pyramide des Lichts, meine Tapferen und erlaubt euch, dass wir euch unterstützen, um euch mit Leichtigkeit, Anmut und großer Freude durch den Prozess zu bewegen. Möge die Strahlkraft von unserem Vater-Mutter-Gott auf euch hinunter strömen und euch mit dem Licht des Lebens für ewig füllen. Wisst, dass wir immer in der Nähe sind, um euch zu führen und zu schützen.

ICH BIN Erzengel Michael

EE Michael durch Ronna Herman, Mai 2015, http://www.ronnastar.com/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/eem12/0515lm.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19