CELOSVETOVÝ RESET 

 

NESARA-News: Worldwide Reset (Video) + Neil Keenan Update (12.Februar 2016)

Veröffentlicht am Februar 12, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ESARA-News

Weltweiter Reset – Video!

 

Videobeschreibung (Rohübersetzung): POPIS VÍDEA:

Ein großer Plan wird seit vielen Jahren organisiert, um eine große positive Veränderungen auf diesem Planeten auszulösen. Dies wird der Anfang eines fairen Rechtswesens für Gerechtigkeit und ein Ende des Missbrauchs der Erdbevölkerung und der Ökosysteme sein. Der Grund, warum wir darüber im Voraus berichten ist, weil Angaben von Insidern erschienen sind, die darauf hinweisen, daß wir uns vorbereiten sollten. Hier finden Sie einige wichtige Informationen über den Plan und was man tun kann, um zu helfen.

Už mnoho rokov sa organizuje veľký plán na naštartovanie veľkej pozitívnej zmeny na tejto planéte. Bude to začiatok férového právneho systému pre spravodlivosť a koniec zneužívania obyvateľstva Zeme a ekologických systémov. Dôvodom prečo o tom informujeme vopred je, že sa zjavili údaje insiderov/zasvetených, ktoré oznamujú aby sme sa pripravili. Tuná nájdete dôležité informácie o tom pláne a čo môžete robiť ako pomoc.

 

Čo máte vedieť o tom prechode:

1.     Mnohí zastupitelia národov, CEO, veľké banky atď. spáchali obrovské zločiny proti ľudstvu, ukradli nespočetné množstvo peňazí, zabrali a skorumpovali našu spoločnosť, štruktúru, médiá, financie...

2.     Bol organizovaný odpor a úrady insiderov ich právoplatne zatknú a urobí sa im férový proces, súdne konanie a tým sa oslobodí planéta.

3.     Médiá zverejnia jasné dôkazy o tom čo sa skutočne deje

4.     Finančný systém bude nefunkčný 3-15 dní, vaše peniaze nezmiznú, bude nový meriaci systém pre všetkých. Starý systém bol vybudovaný na virtuálnych dlhoch a bol oddelený od reálnych hodnôt. Malé skupiny celosvetovo umožnili kradnutie peňazí a manipulácie. Preto budú všetky dlžoby v kreditných inštitúchoch/bankách vymazané. Budú rešpektované, uznávané súkromné a podnikové dlžoby. Nový systém bude založený na zvýšenej skutočnej hodnote (predovšetkým zlato-štandard) aby bola zaručená férová výmena. Nespočetné množstvo ukradnutého bohatsva bude používané spoločne a pre každého človeka na Zemi.    


Was gibt es über diesem Übergang zu wissen:

1. Viele Volksvertreter, CEOs, große Banken, etc, haben extreme Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, Unsummen von Geld gestohlen, beschädigten unsere Gesellschaft, Struktur, Medien, Finanzen, etc.

2. Widerstand wurde organisiert und Behörden Insider werden sie rechtlich verhaften und ihnen einen fairen Prozess machen, um so den Planeten zu befreien

3. Die Massenmedien werden klare Beweise dafür, über das, was wirklich ist, veröffentlichen.

4. Das Finanzsystem wird für 3 bis 15 Tage geschlossen werden, Ihr Geld nicht verschwinden, Es wird ein neues Messsystem mit mehr Fülle für jeden geben. 
Das alte System wurde auf virtuellen Schulden aufgebaut und von realen Werten getrennt, 
Kleine Gruppen von Menschen ermöglichten es weltweit, Geld zu stehlen und zu manipulieren.
Alle Schulden gegenüber Kreditinstituten werden deshalb gelöscht werden. 
Ehrliche Schulden zwischen Privatpersonen und Unternehmen werden immer noch geachtet werden. Das neue System wird auf einen echten Mehrwert basieren (vor allem Gold-Standard) um einen fairen Austausch zu gewährleisten. Unmengen von gestohlenen Reichtum werden für jeden Menschen auf der Erde verteilt und gemeinsam genutzt werden.

Was kannst du tun, um zu helfen:

Čo môžeš robiť ako pomoc:

1.     počas tej premeny sme my mierumilovní, môže prísť k prechodným rušeniam dopravy, energie a zásoby potravín. Všímajte si tú nutnosť aby ste mali zásoby po dobu 3-15 dní.

1. Wir sind friedlich während dieses Wandels, es kann zu vorübergehenden Störungen der Transporte, Energie und Nahrungsmittelversorgung kommen.Achten Sie darauf, Notwendigkeiten für 3 bis 15 Tagen vorrätig zu haben.

http://kona-berlin.blogspot.de/2016/02/weltweiter-finanz-reset-unmittelbar.htm

2.     zostaňte kľudní, nie je to vojenské stané právo. Nebudete ničím obviňovaní. Pomsta krvi je zakázaná. Je férové nechať konať spravodlivosť.

3.     Informujte sa. Zdostúpnite tú informáciu iným ľuďom, diskutujte o tej skutočnosti, počúvajte správy a začnite vlastné bádanie.

4.     Spory medzi vami boli umelo vytvárané aby ste boli rozdelení a ...

5.     Keď ste v stave pomáhať tak pomáhajte tak aby bolo postarané o každého a boli kryté základné potreby.

 

2. Bleiben Sie ruhig. Dies ist kein Kriegsrecht oder ein Staatsstreich. Nichts wird über euch verhängt werden. Blutige Rache ist verboten. Es ist fair Gerechtigkeit walten zu lassen.

3. Informieren Sie sich. Erreichen sie andere Menschen, diskutieren sie über diese Tatsachen, hören sie Durchsagen, beginnen Sie mit Ihrer eigenen Forschung.

4. Konflikte zwischen Ihnen wurden künstlich erzeugt, um aufzuteilen und zu erobern. Wir sind hier um im Frieden als Brüder und Schwestern zu leben.

5. Wenn Sie in der Lage sind, helfen, sie so, dass für jeden gesorgt ist und Grundbedürfnisse befriedigt sind.

Presný dátum nemôže byť predpovedaný ale plán beží dobre.

Sme na prahu môcť žiť s viac plnosťou v mieri a dosiahnutia  slobody.

Najprv budú uvolnené potláčané informácie a riešenia pre celú planétu a vstúpia do platnosti mnohé humanitárne a ekologické projekty

Das genaue Datum kann nicht vorhergesagt werden, aber der Plan läuft gut

Wir sind im Begriff mit mehr Fülle in Frieden zu leben und Freiheit zu erreichen.

Zuvor werden unterdrückte Informationen und Lösungen für den gesamten Planeten freigegeben und zahlreiche humanitäre und ökologische Projekte werden in Kraft gesetzt.

Befreiung Jetzt”

Blog of Cobra : http://2012portal.blogspot.com/

Website “Prepare For Change” : http://de.prepareforchange.net/
                               
                                                http://prepareforchange.net/

Website of Untwine : http://recreatingbalance1.blogspot.com/

Auf der ganzen Welt versuchen jetzt Menschen Regierungs-Systeme zu schaffen.

Zitat von Jesus aus der Botschaft vom 07.02.2016
.
Auf der ganzen Welt versuchen jetzt Menschen Regierungs-Systeme zu schaffen, die alle ehren, nicht nur jene, die wohlhabend und einflussreich sind. Und jene, die daran gewöhnt waren übermäßige Macht und Einfluss zu haben widersetzen sich diesen unvermeidlichen Veränderungen wirkungslos.

Na celom svete sa ľudia pokúšajú vytvárať vládne systémy, ktoré uctievajú všetkých, nie len bohatých a vplyvných. A tí, ktorí boli zvyknutí na nadpriemernú moc a vplyv odporujú tej nezbytnej/neodvratnej zmene.

Korupcia vo vysokých pozíciách, ktorá doteraz bola skrývaná je teraz očividná námahou tých, ktorí sa snažia o rozpustenie starého systému a snažia nahradiť ho novým citlivým a láskyplným systémom. Mainstream-médiá nehlásia nič o želaniach alebo úmysloch ľudstva. Hlásia len to čo si žiadajú ich sponzori – takže tam nestrácajte váš čas hľadaním inšpirujúcich a povzbudzujúcich správ.

Ako aj predtým už bolo povedané nový zlatý vek už nastal a dôkazy nájdete keď ich hľadáte.

Korruption in hohen Positionen, die bisher versteckt wurde, wird jetzt offenbar durch die Anstrengungen jener, die versuchen die alte Ordnung aufzulösen und mit einem System zu ersetzen, das mitfühlend und liebevoll für jeden funktioniert. Und ein neues System muss und wird ins Leben gerufen, weil die Menschheit es als kollektive Absicht hält. Die Mainstream-Medien berichten nicht über die Wünsche oder Absichten der Menschheit, sie berichten, was ihre Geldgeber verlangen, so verschwendet keine Zeit dort Nachrichten von ehrhebender und inspirierender Natur zu suchen.

Wie euch früher gesagt wurde, ist das Neue Goldene Zeitalter eingetroffen und der Beweis dafür ist überall zugänglich, wenn ihr danach sucht.

Quelle: https://erstkontakt.wordpress.com/2016/02/07/botschaft-von-jesus-waehrend-euer-erwachens-prozess-sich-fortsetzt-31-januar-2016/

 

§  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Neil Keenan – Update vom 6.Februar 2016

 

 

Quelle und mehr: http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-they-are-all-watching-you-malaysia/

§  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mehr Infos zu NESARA und den Wohlstandsprogrammen finden Sie hier:http://nesara.jimdo.com/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58