Žiť v harmónii s kráľovstvom príroda...

Žiť v harmónii s kráľovstvom príroda

Vykonávanie Zákona jedného zdroja: Zákon Slovníka/glossar vzostupu Jedného je pochopenie, že všetky veci sú vyrobené z inteligentnej energie a sú súčasťou All-One (všetko je jedným). Zákon Jedna je posvätná veda mechanizmu Kristovho vedomia a sú prírodnými zákonmi, ktoré riadia naše univerzálne stvorenie. All-One je poznanie, že Večná Pravda je Večná Láska a Večná Láska je organické vedomie nekonečného Stvoriteľa alebo Boha. Vedomie Večnej lásky, ktoré je zjednotené v jednej forme je inteligencia Jednoty a súčasne uznávaná ako Vnútorné Svetlo. Vedomie jednoty je v Jednom s Bohom a vedomie Jednoty zapáli Vnútorné Svetlo. Vnútorné svetlo - keď sa aktualizuje vo forme, je vtelenie večného ľudského Boha. Cvičenie jednoty vedomia a jednosti priamo odráža obraz Božej lásky a je večne chránený. Byť jedným so všetkým - ako je všetko s Bohom. Každá duša má rovnakú cestu ale každá duša sa vyvinula na inú úroveň. Učenie Zákona jedného popisuje duchovné zákony, ktoré riadia náš duchovný vývoj pre každú dimenziu. Je to jedinečný filozofický systém humanizmu sveta, ktorý spája kozmológiu, vedu, ľudské práva a duchovnosť. Stručne povedané, zákon jedného je univerzálnou pravdou, že všetko je jedno. Je to pravda, ktorú učil Kristus. keď vyhlásil: "Milujte svojho blížneho ako seba." Všetci sme priamymi prejavmi Zdroja, Boha. Zákon Jeden je energická realita ako aj tvorivá zmluva so zakladateľskými rasami. (Rodinná entita AR, Melchizedek Ur, Aurora hostiteľské plemená) Jeden-zákon sa praktizuje v pokročilých rasách, ktoré podporujú vlastnú zodpovednosť a zodpovednosť v našej univerzálnej časovej matici prostredníctvom pochopenia energetického prepojenia, ktoré existuje medzi všetkými živými bytosťami. Zákon toho človeka vyjadruje a rozpoznáva prepojenosť, hodnotu a vzájomnú závislosť ducha a vedomia, ktoré oživujú všetky veci. Toto je cesta k GSF. SLEDUJTE NÁS: FaceBook: https://www.facebook.com/UfoChannel7/

 

Üben des Gesetzes einer Quelle: Aufstieg Glossar Das Gesetz von Einem ist das Verständnis, dass alle Dinge aus intelligenter Energie gemacht und sind ein Teil der All-One. Das Gesetz von Einem ist eine heilige Wissenschaft der Mechanik des Christusbewusstseins und sind die Naturgesetze, die unsere universelle Schöpfung bestimmen. All-One ist die Erkenntnis, dass die ewige Wahrheit die ewige Liebe ist und die ewige Liebe das organische Bewusstsein des unendlichen Schöpfers oder Gottes ist. Das Bewußtsein der ewigen Liebe, das in einer Gestalt verkörpert ist, ist die Intelligenz der Einheit und erkannt gleichzeitig das innere Licht Christi. Das Bewusstsein der Einheit ist in Einem mit Gott und das Bewusstsein der Einheit entzündet das innere Licht Christos. Das innere Licht von Christos. wenn es in der Form verwirklicht wird, ist die Inkarnation eines ewigen menschlichen Gottes. Das Üben des Einheitsbewusstseins und eines direkt reflektiert das Bild der Liebe Gottes und ist ewig geschützt. Einer mit allen zu sein, wie einer mit Gott ist. Jede Seele nimmt die gleiche Reise, aber jede Seele hat sich auf eine andere Ebene entwickelt. Die Lehren des einen Gesetzes beschreiben die geistigen Gesetze, die unsere geistige Entwicklung für jede Dimension bestimmen. Es ist ein einzigartiges philosophisches System des Humanismus der Welt, das die Kosmologie, die Wissenschaft, die Menschenrechte und den Spiritismus verschmilzt. Kurz gesagt, das Gesetz von Einem ist die universale Wahrheit, dass alles eins ist. Es ist die Wahrheit, die von Christus gelehrt wird. als er verkündigte: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." Wir sind alle direkte Ausdrücke der Quelle Gottes von einer Quelle. Das Gesetz des Einen ist eine energetische Realität, sowie ein Schöpfungsbund mit den Gründerrennen. (Die Familieneinheit der AR, die Melchisedek Ur, die Aurora-Gastgeber-Rassen) Das Eine Gesetz wird von fortgeschrittenen Rassen praktiziert, die Selbstverantwortung und Rechenschaftspflicht in unserer universellen Zeitmatrix durch Verständnis fördern die Energievernetzung, die zwischen allen Lebewesen besteht. Das Gesetz des Einen drückt und erkennt die Verbundenheit, den Wert und die gegenseitige Abhängigkeit des Geistes und des Bewusstseins, die alle Dinge animiert. Dies ist der Weg zu GSF. FOLGEN SIE UNS AUF: FaceBook: https://www.facebook.com/UfoChannel7/

 

Event/Udalosť príde čoskoro –

správa pre pracovníkov svetla z rady dvanástich

Sme Rada dvanástich. Naše posolstvo je dnes pre pracovníkov svetla, ktorí neúnavne pracujú na zvyšovaní vibrácií na planéte Zemi. Poznáme vaše úsilie, oceňujeme vašu tvrdú prácu, poznáme najvyššie a najnižšie hodnoty liečenia. Obklopujeme vás všetci v láske svetelnou energiou, aby ste znova energizovali a pripravili vás na nadchádzajúce týždne a mesiace.

Ľudia na zemi sa prebúdzajú exponenciálne. Investujeme do toho aby táto transformácia z temna na svetlo bola čo najbezbliklivejšia. Dnes komunikujeme s vďakou za váš záväzok voči ľudstvu a Gaii a jemne vám pripomenieme dôležitosť starostlivosti o svoju vlastnú suverenitu, zdravie a duchovný vývoj. Bolo zistené, že zotročovanie humanitných spoločenstiev ľuďom zanechalo zlé vybavenie na to, aby sa zaoberali expozíciou, zverejnením a pravdou. Malá menšina je pripravená vidieť za väzenskými stenami simulácie holografickej matice, väčšina bola držaná v energetických reťazcoch s hustými frekvenciami, ktoré bránia organickému vývoju. Tej väčšine, ktorá drží náboženské dogmy, politickú rétoriku a frekvenciu strachu, musí byť preukázaný súcit a láska - keď sa zobudia. Lebo tí, ktorých oči boli tesne uzavreté vyžadujú najväčšiu podporu a vedenie.

 

Event kommt bald - Nachricht für Lichtarbeiter aus dem Rat von zwölf

Wir sind der Rat der Zwölf. Unsere Botschaft heute ist für Lichtarbeiter arbeiten unermüdlich, um die Vibration auf Planeten Erde zu erhöhen. Wir kennen Ihre Bemühungen, wir schätzen Ihre harte Arbeit, wir erkennen die Höhen und Tiefen der Heilung. Wir umarmen euch alle verliebt Lichtenergie, um euch für die kommenden Wochen und Monate wieder zu regenerieren und neu auszurichten.

Die Menschen der Erde erwachen mit einer exponentiellen Rate. Wir sind dafür verantwortlich, dass diese Umwandlung von Dunkel zu Licht so schmerzlos wie möglich ist. Wir kommunizieren heute mit Dank für Ihr Engagement für die Menschlichkeit und Gaia und erinnern Sie sanft an die Bedeutung der Pflege Ihrer eigenen Souveränität, Gesundheit und spirituellen Evolution. Es wurde erkannt, dass die Versteigerungen der Geisteswissenschaften sie schlecht ausgerüstet haben, um mit Belichtung, Offenbarung und Wahrheit umzugehen. Eine kleine Minderheit ist bereit, jenseits der Gefängnismauern der holographischen Matrixsimulation zu sehen, die Mehrheit wurde in energetischen Ketten von dichten Frequenzen gehalten, die organische Evolution verhindern. Diese Mehrheit, die das religiöse Dogma, die politische Rhetorik und die Angsthäufigkeit festhält, muss Mitgefühl und Liebe sein, wenn sie aufwachen. Denn es sind diejenigen, deren Augen fest geschlossen sind, die die meisten Unterstützung und Anleitung erfordern.

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19