Je človek viac ako len človek?...

Evolutionstheorie neu:  

Horizontaler Gentransfer, ist der Mensch mehr als nur der Mensch?  -  (20.März 2016)

Horizontálny gen-presun, je človek viac ako len človek?

Veröffentlicht am März 20, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2016/03/titel1-23.jpg

Bei den Untersuchungen der Universität Cambridge fanden die Forscher heraus, der Mensch hat Gene, die nicht von unseren Vorfahren stammen.

Es ist bewiesen, dass der horizontale Gentransfer, ein Austausch von Genen bei Lebewesen in derselben Umgebung ohne die Zeugung von Nachfahren, ebenso wie bei Einzellern auch bei großen Lebewesen ein Fakt ist.

Vyšetrovanie na Universität Cambridge odhalilo bádatelom, že človek má gény, ktoré nepochádzajú od jeho predkov. Je dokázené, že ten hotizontálny presun, výmena génov u živých bytostí v tom istom prostredí bez plodenia potomkov ako tiež jednobunečných bytostí je faktom.

Tá štúdia bola skúmaná u 12 múch, štyroch nemtódoch a 10 primátoch, inkluzíve človeka. U všetkých uvedených druhoch bolo dokázané, že odseky DNS neboli zdedené zvyčajným plodnením ale, že pochádzajú z horizontálneho gen-presunu (HGT) z iných druhov.

Bei der Studie wurden 12 Arten der Fruchtfliege, vier der Nematoden und zehn von Primaten, einschließlich des Menschen, untersucht. Bei allen genannten Lebensformen wurde nachgewiesen, dass Abschnitte der DNS nicht über gewöhnliche Fortpflanzung vererbt wurden, sondern durch horizontalen Gentransfer (HGT) von anderen Gattungen stammen.

Die Wissenschaftler bestätigten 17 zuvor bekannte Gene, die durch HGT integriert wurden. Außerdem haben sie 128 zusätzliche fremde Gene im menschlichen Genom festgestellt, welche zuvor nicht bekannt waren. Im Menschen sind manche dieser Gene für den Lipidstoffwechsel (Fettverdauung) verantwortlich, einschließlich des Spaltens von Fettsäuren und der Bildung der Glykolipide (als Bestandteile der Zellwände).

Tí vedci potvrdzujú 17 predtým známych génov, ktoré sú vložené cez HGT. Okrem toho našli v ľudskom genome 128 dodatočných cudzích génov, ktoré doteraz neboli známe. V človeku sú tie gény zodpovedné za výmenu lipidov (trávenie tuku), tiež rozpustenie tukových kyselín a tvorbu glykolipidov (súčasti stien buňky).

Prekvapením  je, že horizontálny gen-presun nie je zriedkavý. Vyzerá to tak, že HGT hraje veľkú úlohu v evolúcii mnohých, ak nie všetkých živých bytostí. A ten proces je neustály, znamená to, že musíme znova premyslieť evolúciu. (Darwinov omyl: Darwins Irrtum: Vorsintflutliche Funde beweisen – Dinosaurier und Menschen lebten gemeinsam (Video)). Predpotomné nálezy dokazujú – dinosauri a ľudia žili spolu

Überraschenderweise ist der Horizontale Gentransfer alles andere als selten. Es hat den Anschein, dass der HGT in der Evolution vieler, wenn nicht sogar aller, Lebewesen eine große Rolle spielt. Und der Prozess ist fortwährend, was heißt, dass wir die Evolution neu überdenken müssen (Darwins Irrtum: Vorsintflutliche Funde beweisen – Dinosaurier und Menschen lebten gemeinsam (Video)).

DNA von den Sternen – DNA z hviezd

Francis Crick a James Watson odhalili v roku 1953 štruktúru DNS a dosiahli tým Nobelovu cenu v roku 1962 v oblasti fyiológie a medicíny. Ich vysvetlenia o perfekcii a efektivite/účinku DNS sú celosvetovo uznávané.

Francis Crick und James Watson entdeckten im Jahr 1953 die Struktur der DNS und gewannen damit den Nobel Preis im Jahr 1962 im Fachbereich Physiologie und Medizin. Ihre Ausführungen über die Perfektion und Effektivität der DNS sind weltweit anerkannt.

Weniger anerkannt ist die Aussage Cricks, dass das Leben durch Panspermie [griechisch pas/pan (alles) und sperma (Samen)] auf die Erde gebracht worden sei. So sollen die „Samen des Lebens“ über große Distanzen durch das All gereist sein und die Erde erreicht haben.

Menej uznávané je tvrdenie Cricksa, že život bol prinesený na Zem cez Panspermiu. Tak mali„semená života“ dosiahnuť Zem cez veľké vzdialenosti vo vesmíre.

Tie života-nepriateľské podmienky vesmíru nútili Cricksa k predpokladu, že to neboli kométy alebo asteroidy, na ktorých  cestovali milióny rokov cez vákuum a kozmické žiarenie a potom dosiahli Zem základné kamene DNS. Musela to byť vesmírna loď.

Francis Crick nebol len inteligentný vedec ale tiež trvalý zástanca jeho mienky a dovolil sa postaviť kritike tých, ktorí to neortodoxné  tvrdenie odmietali.

Die lebensfeindlichen Bedingungen des Alls brachten Crick zu der Annahme das es keine Asteroiden oder Kometen gewesen sein können, auf denen die Bausteine der DNS Millionen Jahre lang durch das Vakuum und die kosmische Strahlung reisten. Es muss ein Raumschiff gewesen sein.

Francis Crick war nicht nur ein intelligenter Wissenschaftler, sondern auch ein standhafter Vertreter seiner Meinung, der es wagte, sich der kritischen Beurteilung derer zu stellen, die unorthodoxe Behauptungen nicht mögen.

Ale nestojí sám, Sir Fred Howle tvrdí/zastupuje teóriu v jeho knihe Life from Space“, že život bol stvorený pantheistickou inteligenciou. Tá inteligencia vytvorila stopy života, ktoré prišli na Zem a tak začal život, ktorý poznáme.

„Prvé stopy života vedú ku kameňom pred 3,6 miliárdami rokmi. Ale prvé fosily životných foriem, ktoré boli uchované sú staré len 0,6 miliárd rokov“, píše Francis Crick v jeho knihe „Life itself“. Crick si bol vedomý obrovskej komplexity DNS. Poukazuje na to, že najjednoduchšie buňky potrebovali 1,4 miliárd rokov pre ich vývoj.

Aber er steht nicht alleine da, Sir Fred Hoyle stellt in seinem Buch „Life from Space“ die Theorie auf, das Leben sei durch eine pantheistische Intelligenz erschaffen worden. Diese Intelligenz schuf Sporen des Lebens, welche auf die Erde kamen und so das Leben begann, wie wir es kennen.

„Die ersten Spuren des Lebens führen auf Steine von vor rund 3.6 Milliarden Jahren zurück. Aber die ersten Fossilien von Lebensformen, deren feste Teile konserviert wurden, sind nur 0.6 Milliarden Jahre alt.“ schreibt Sir Francis Crick in seinem Buch „Life itself“ (nur auf Englisch verfügbar). Crick war sich der ungeheuren Komplexität der DNS bewusst. Er zeigt auf, dass die einfachsten Zellen 1.4 Milliarden Jahre brauchten, um sich zu entwickeln.

Beschreibung: https://i0.wp.com/kopp-medien.websale.net/bilder/normal/108070.jpg

Der nächste wesentliche Schritt zu einer komplexen mehrzelligen Lebensform dauerte fast 2 Milliarden Jahre. Jedoch als die Säugetiere plötzlich, vor ungefähr 200 Millionen Jahren, auftraten, hat die Komplexität einen Quantensprung gemacht.

Nasledujúci dôležitý krok ku komplexnej viac-bunečnej formy života trval 2 miliardy rokov. Ale keď sa pred 200 miliónmy rokmi zjavili cicavci tak komplexita urobila quantový skok.

Malo by sa predpokladať, že komplexné/celistvé DNS by malo potrebovať oveľa dlhšiu dobu ako jednoduché jednonobunečné organizmy.

Man sollte doch vermuten, dass die komplexesten DNS weitaus mehr Zeit benötigen, um sich zu entwickeln, als der simpelste Einzeller.

Beschreibung: https://i2.wp.com/kopp-medien.websale.net/bilder/normal/949500.jpg

Nachricht von E.T.  -  Správa od ET

Professor Paul Davies vom australischen Zentrum für Astrobiologie an der Macquarie Universität in Sydney verweist darauf, dass in unserer DNS eine Nachricht der Schöpfer versteckt sein könnte. Wissenschaftler haben große Segmente von „Junk“ (Gerümpel) in unsrer DNS entdeckt, in dem keine Gene enthalten sind, welche aber äußerst stabil sind.

Professor Paul Davies  z austrálskeho centra pre astrobiológiu na Macquarie univerzite v Sydney poukazuje na to, že v našom DNS by sa mohla skrývať správa od Stvoriteľa. Vedci v našom DNS odhalili veľké množstvo „Junk“ (smetia),  ktorých obsahom nie je žiaden gen, ale ktorý je veľmi stabilný.

Jeden predmet by mohol pod pieskom púšte v priebehu tisícročí schátrať. Ideálne riešenie by bolo uložiť zakódovanú správu vo veľkom množstve seba-rozmnožujúcich a seba-opravovujúcich mikroskopických strojov, ktoré sú programované na rozmnožovanie a prispôsobenie sa meniacim sa podmienkam.

Ein Artefakt würde im Laufe der Jahrtausende verwittern und unter dem Wüstensand begraben. Die ideale Lösung wäre eine verschlüsselte Nachricht verborgen in einer großen Menge sich selbst replizierender und sich selbst reparierender mikroskopischer Maschinen, dazu programmiert sich zu vermehren und an sich verändernde Bedingungen anzupassen.

Beschreibung: https://i2.wp.com/kopp-medien.websale.net/knv/normal/93/c4/07547946z.jpg

Glücklicherweise existieren solche Maschinen, man nennt sie lebende Zellen. Zum Beispiel bergen die Zellen in unserem Körper genetische Mitteilungen beschrieben von Mutter Natur vor Milliarden von Jahren.

Na šťastie existujú také stroje, nazývajú sa živé buňky. Tie buňky napríklad uchovávajú v našom tele genetické odkazy písané matkou príroda pred miliardami rokmi.

Literatur:

BLUFF!: Die Fälschung der Welt von Manfred Lütz

Irrtümer der Erdgeschichte. Die Urzeit war gestern. von Hans-Joachim Zillmer

Die Götter von Eden: Eine neue Betrachtung der Menschheitsgeschichte (In der Tat – Ramtha spezial) von William Bramley

Die Erde im Umbruch: Katastrophen form(t)en diese Welt. Beweise aus historischer Zeitvon Hans-Joachim Zillmer

Quellen: PublicDomain/epochtimes.de am 18.03.2016

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity……die EK-REdaktion

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58