Koniec utrpenia ľudstva?...

Der weg zum frieden

Cesta k mieru

 

Am 21. Mai 2015 kündigte die Keshefoundation in ihrem wöchentlichen Workshop den Beginn der geplanten Vorgehensweise zur Bildung des versprochenen Weltfriedens an.

Im Zuge dieser Bekanntmachung erklärten wir, dass der Prozess zur Errichtung des globalen Friedens in den kommenden Monaten durch die Arbeit der Keshefoundation und Freigabe weiteren bisher unbekannten Wissens durch die Lehreinrichtung der Organisation, während des täglichen live übertragenen Unterrichts vom Raumfahrt Institut in Trani, Italien, Form annehmen wird.

Keshe foundation oznámila 21. mája v jej týždennom pracovnom stretnutí začiatok plánovaného postupu na vytvorenie sľúbeného svetového mieru.

V priebehu toho oznámenia sme vysvetlili, že v budúcich mesiacoch nadobudne tvar proces globálneho mieru prácou Keshe-foundation a zverejejnenie ďalších, doteraz neznámych vedomostí v učebných priestoroch organizácie. Tie denné live-prenosy vyučovania vo vesmírnom ústave v Trani, Taliansko.

V minulých mesiacoch sme prostredníctvom vyučovania naučili nové vedecké kritériá a systémy, čím budeme pokračovať v priebehu budúcich mesiacov aby mohla byť otvorená cesta pre tú metódu, používaním nových technológií a pre vytvorenie mieru.

Krok za krokom budeme učiť postupy, ktoré podporujú štart a dajú do pohybu to čo je nutné na dosiahnutie cieľa organizácie. Totiž podporovať svetový mier používaním tých nových technológií.

In den vergangenen Monaten haben wir mittels dieses Unterrichts neue wissenschaftliche Kriterien und Systeme gelehrt, was wir in den kommenden Monaten fortsetzen werden, damit soll der Weg für die Methode der Verwendung der neuen Technologie zur Errichtung des Friedens geöffnet werden.

Wir werden Schritt für Schritt Verfahren lehren, die das starten und in Handlung setzen, was zum Erreichen des endgültigen Ziels der Organisation benötigt wird, nämlich durch den Gebrauch der Anwendungen und Verwicklungen der neuen Technologie den Weltfrieden zu unterstützen und letztendlich zu erzwingen.

In diesem Schriftstück fixieren wir den Weg zur Erreichung dieses schwer zu fassenden Friedens unter Menschen durch gemeinschaftliche Bemühung der Bürger dieses Planeten, ohne irgendeiner Regierung oder einem Glaubenszweig zu vertrauen.

In diesem Plan vertrauen wir auf die ausnahmslosen gemeinschaftlichen Bemühungen der menschlichen Rasse, sich das technische Wissen zu erarbeiten und der Weltöffentlichkeit auszuhändigen, was die Notwendigkeit der Regierungen aus der Gleichung entfernt und die Zustimmung der gegenwärtigen Controller der menschlichen Seelen eliminiert.

V tomto písme upevňujeme cestu k tomu, pre ľudí ťažko predstavitelnému mieru, ktoré boli nemožné napriek spoločným snahám obyvateľov tejto planéty - bez dôvery ku ktorejkoľvek vláde alebo cirkve.

V tomto pláne dôverujeme len spoločnej snahe ľudskej rasy a spoliehame že si vypracuje a dá verejnosti to - čo z toho porovnania odstráni nutnosť vlád a tiež tých tohodobých kontrolórov ľudských duší.

Dôverujeme úplne zrelosti človeka/ľudí, že rozumia dôvody problémov v minulosti a že dôverujú, že môžu byť prekonané/zvládnuté.

Naša cesta tam je jednoduchá a zretelná; potrebovalo to milióny rokov aby sa človek vyvinul k tak ničitelnej bytosti - lebo videl riešenie všetkého metódami ničenia a skončenia života iných. Len skutky ako konzumácia zvierat, zabíjanie spolu-ľudí, vymazanie kultúr, ničenie rás alebo smery viery k prežitiu a ovládať svet; tým konaním vnútil jeho podriadenému (ľudstvu) jeho žalostnú vôľu.

Wir vertrauen völlig auf die Reife des Menschen, die Ursachen für die Probleme in der Vergangenheit zu verstehen und wie sie bewältigt werden können.

In diesem Stadium der Reife des Menschen sind wir weder von irgendeiner Regierung noch von einem Glauben abhängig, wir ziehen jedoch in Betracht, dass der Mensch ausreichend herangereift ist, die Verantwortung für sein eigenes Schicksal zu übernehmen, sein Leben in korrekter Weise zu führen und sein Benehmen auf eine friedliche Koexistenz mit anderen Geschöpfen Gottes auf diesem Planeten und im Universum auszurichten.

Unser Weg dorthin ist einfach und unverkennbar; Es benötigte Jahrmillionen, dass der Mensch zu einem derart zerstörerischen Wesen wurde, da er durch Methoden der Zerstörung und Beendigung Lösungen für alles sah, nur um durch Handlungen wie dem Verzehr von Tieren, dem Töten von Mitmenschen, Auslöschung von Kulturen, Zerstören von Rassen oder Glaubensrichtungen selbst zu überleben und seine Welt zu regieren, mit dieser Methode zwang er den Unterlegenen seinen jämmerlichen Willen auf.

Durch Freigabe von neuem Wissen haben wir gezeigt, dass der Mensch jedweden Bedarf seiner Lebensgrundlage, ohne anderes Leben zu zerstören oder einer anderen Seele zu schaden, abdecken kann, indem er versteht und sich zu Nutze macht, dass alle Kräfte und Energien des Universums innerhalb seiner Reichweite und seiner Verfügung sind, falls er sich das Wissen und die Intelligenz aneignet, wie man sie einbringt und nutzt um anderen zu helfen.

Folglich haben und nehmen wir Schritt für Schritt mit der Freigabe dieses neuen universellen Wissens und Technologie das Fundament des Tötens und der Zerstörung aus der RNA und DNA des Menschen, damit er seinen Kindern die Fehler der Vergangenheit nicht lehren muss und ab jetzt, zum ersten Mal im Leben dieser Art des Universums, können wir die Methode zur Beschaffung ohne Nutzen durch Zerstörung irgend eines anderen Wesens im Universum einführen.

Uvoľnením/zverejnením nových vedomostí sme dokázali, že človek môže kryť všetky jeho potreby bez toho, že by ničil život iných tým, že porozumie a využije - všetky sily a energie, ktoré sú v jeho dosiahnutelnej blízkosti a sú k dispozícii keď si prisvojí vedomosti a inteligenciu a pochopí ako ju použiť pre pomoc iným.

Preto sme krok za krokom uvoľnili/zverejnili to nové - univerzálnu vedomosť a technológiu, odstránili sme tým fundament zabíjania aby sme našim deťom numuseli učiť chyby minulosti a odteraz, po prvýkrát v živote tohto druhu vo vesmíre môžeme zaviesť metódu obstarania potrieb bez zničenia nejakej inej bytosti vo vesmíre.

Aj keď človek neukončí tento étos vraždy a ničenie ako esenciu stvorenia na Zemi ale predsa otvorí dvere univerálnej vede a technike pre ľudstvo a umožní cestovanie do hĺbok vesmíru a dá možnosť pripojiť sa vesmírnej spoločnosti - vedome alebo nevedome porozumie, že nemôže z dôvodu prežitia použiť opatrenia na zničenie inej bytosti z dôvodu potravy alebo mať falošné úmysly voči iným obyvateľom vesmíru a z obavy o ich reakcii na ochranu proti ničeniu - to by viedlo k zničeniu človeka v otvorených dialkach vesmíru.

Selbst wenn der Mensch dies Ethos von Mord und Zerstörung der Essenz dieser Schöpfung auf Erden nicht beendet, wird er, da wir nun die Türen der universellen Wissenschaft und Technik für die Menschheit öffnen, in die Tiefen des Alls zu reisen und sich der universellen Gemeinschaft anzuschließen, unwissentlich oder wissentlich verstehen, dass er keine Maßnahmen ergreifen kann, ein anderes Wesen zwecks Nahrung zu zerstören oder falsche Absichten hinsichtlich anderer Weltraumbewohner und deren Reaktion, sich vor Verzehr oder Zerstörung zu schützen, dass derartiges Handeln zur Vernichtung des Menschen in den offenen Weiten des Universums führt.

Im Zuge unseres Unterrichts haben wir gezeigt, wie man neue Elemente und freies Plasma erzeugt, das genug Energie freigeben kann und ausreicht zur Herstellung neuer Materialien, um den Bedarf für Energie und Material für den Menschen im Weltraum abzudecken, wir haben vorgeführt, wie man Energien generieren kann, die zur Bildung von Bewegung im All führen können, ohne andere Wesen zu zerstören.

Die Fallen des Tötens waren für den Menschen ersichtlich, es gelang ihm jedoch nicht, einen Weg aus diesem stets verschlossenen Irrgarten, der als Rechtfertigung für die Morde nötig war, zu finden. Daher brauchen wir jetzt Zeit und neue Maßnahmen, die den Menschen zur Erkenntnis und zum Handeln bringen und die Methode des Nichttötens in Kraft setzen, da das Morden in seiner täglichen Lebensweise seit Jahrmillionen tief verwurzelt war.

V priebehu tej výuky sme ukázali ako sa vyrábajú nové elementy a plasma, ktoré dávajú dostatočne veľa energie na výrobu nových materiálov na pokrytie potreby energie a materiálu pre vesmírneho človeka, predviedli sme ako sa energie vyrábajú na vytvorenie/umožnenie pohybu vo vesmíre/priestore bez ničenia iných bytostí.

Pasce zabíjania boli pre ľudstvo viditelné ale nepodarila sa mu cesta z toho uzatvoreného labyrintu, ktorú bolo nutné nájsť proti tým  vraždám. Preto potrebujeme teraz čas a nové opatrenia, ktoré človeka privedú k poznaniu a konaniu a uvedú do platnosti metódu ne-zabíjania - lebo zabíjanie bolo zakorenené v dennom živote už milióny rokov.

Preto usmerňujeme toto ľudstvo a ukazujeme ako upustiť od zvyku zabíjania. Aj keď to nebude ľahké, potrebuje to vytrvalosť a intelekt ako tiež správny/korektný prístup a vykonávanie, ako tiež pochopenie fungovania vesmíru a my sme tu aby sme to všetko učili.

Je lepšie začať malými krokmi aby všetci ľudia mohli rozumieť ten proces mieru a mali čas premýšľať o tom.

Pre uskutočnenie predstavujeme cestu v nasledujúcich mesiacoch a keď ten plán minie svoj cieľ, tak máme prostriedky na vynútenie vôle väčšiny rasy pre mierové spolužitie medzi ľuďmi a inými rasami/bytosťami vesmíru.

Folglich leiten wir nun die Menschheit an, wie man von der Gewohnheit des Tötens ablässt. Auch wenn das nicht leicht sein wird, es bedarf der Ausdauer und des Intellekts sowie einer korrekten Herangehensweise und Durchführung als auch dem Verstehen der Funktionsweise des Universums und wir sind hier um dies alles zu lehren.

Es ist besser mit kleinen Schritten zu beginnen, damit alle Menschen den Friedensprozess verstehen können und Zeit dazu haben darüber nachzudenken.

Um dies zu bewirken, legen wir den nachfolgenden Weg für die nächsten Monate fest, und falls der Plan sein Ziel verfehlt, haben wir die Mittel, den Willen der Mehrheit der Rasse für eine friedliche Koexistenz zwischen Menschen und anderen Geschöpfen des Universums zu erzwingen.

Zur Eröffnung des Reigens ernennen wir einen Tag pro Monat als Friedenstag, beginnend mit Juni 2015, sodass die Menschheit damit anfängt, sich zu bemühen und über den alternativen und korrekten Weg nachzudenken.

K otvoreniu toho priebehu menujeme deň mieru jeden deň za mesiac, začínajúc júnom 2015 a tak ľudstvo môže začať snažiť sa a rozmýšľať o alternatívach a korektnej ceste...

Tak to pokračuje:

•   prvý deň mieru bol 21. Júna 2015 a bude pokračovať aj \21. Júla a Augusta

•   september, október a november budú to dva dni mieru za mesiac - 21. a 22. každý mesiac.

•   V decembri 2015, január a február 2016 sa rozmnožia na tri dni mieru, od 21 -23. za mesiac

•   Od 21. Marca rozmnožíme tie mierovéndni na 7 dní za mesiac

•   Od 21. Júna ich rozmnožíme na 14 dní za mesiac

•   Od 21. Septembra to bude 21 dní za mesiac

•   Od 21. Decembra vyžiadame neobmedzený mier a v prípade si ho vynútime

 

So geht es weiter:

 

 Zum ersten Friedenstag wurde der 21. Juni 2015 ernannt und dieser Tag des Friedens wird auch am 21. Juli und August erfolgen.

 Im September, Oktober und November werden zwei Tage des Friedens pro Monat sein, jeweils am 21. und 22. jeden Monats.

 Im Dezember 2015, Jänner und Februar 2016, vermehren wir die Friedenstage auf drei Tage pro Monat vom 21. bis zum 23.

 Ab 21. März 2016 vermehren wir die Friedenstage drei Monate lang auf 7 Tage pro Monat, vom 21. bis zum 27. jeden Monats.

 Ab 21. Juni 2016 vermehren wir die Friedenstage auf 14 Tage pro Monat wieder drei Monate lang.

 Ab 21. September 2016 vermehren wir die Friedenstage drei Monate lang auf 21 Tage pro Monat.

 Ab 21. Dezember 2016 verlangen wir unbegrenzten Frieden und werden ihn wie vorgesehen erzwingen.

 

Wir erwarten, indem wir den Armeen der Welt Zeit lassen, dass während dieser Tage kein einzelner Schuss abgefeuert wird, nicht einmal für Trainingszwecke.

Wir rechnen damit, den Plan für den Friedensprozess an alle Kriegs- und Konfliktseiten, sei es Militär, Terroristengruppen oder die Gegenseite derselben Clique, weiterzuleiten.

Tým, že armádam sveta dáme čas očakávame, že počas tých dní nebude ani jeden výstrel, ani na tréningové účely.  

Počítame s tým, že ten plán pre mierový proces bude podaný ďalej všetkým vojnovým a konfliktným stranám, či to je vojsko, teroristické skupiny alebo protistrany tých istých.

Ten pracovný chod na dosiahnutie mieru dá - pomocou zdokonaleni prvých priestor-hviezda-plasma-agregátov a vytváraním polových síl na umlčenie všetkých zbraní sveta - všetkým členom Keshe organizácie a jej podporovatelom a účastníkom. V analógovej metóde, ktorú sme predstavili/použili 25. Decembra 2014 použitím troch, vo svete rozdelených jednotiek hviezdnych formácií - v Nemecku, Kanade a Taliansku, ktoré boli navzájom naladené na zastavenie jedného reaktoru v Taliansku, čo sa spravilo a bolo prenášané cez Internet na demonštráciu nášho úmyslu a vôle.

Dieser Arbeitsgang zur Erreichung des Friedens wird von allen Mitgliedern der Keshe Organisation, ihren Unterstützern und teilnehmenden Gruppen, durch vervollständigen der ersten Raum-Stern-Plasmageneratoren und gleichzeitiger Erzeugung von Feldkräften, um sämtliche Waffen der Welt zum Schweigen zu bringen, gemeinsam verwirklicht werden. In analoger Methode, wie wir sie am 25. Dezember 2014 durch Anwenden dreier um die Welt verteilter Einheiten von Sternformationen, eine in Deutschland, eine in Kanada und eine in Italien praktizierten, die gleichzeitig aufeinander abgestimmt waren, um den Betrieb eines Reaktors in Italien zu stoppen, was zur Demonstration unserer Absicht und unseres Willens live im Internet übertragen wurde.

Wir lehren diesen Vorgang durch rasches Fertigen und Betreiben von Weltraumgeneratoren täglich live im Internet in unserem Raumschiffinstitut. Bald werden wir die ersten Serien dieser Reaktoren und deren Effekte auf eine auserwählte Anzahl von Satelliten testen, die für uns vom Militär für Tests bestimmt werden sollen, die wir dann live im Internet außer Betrieb setzen, während die Weltführer den Vorgang beobachten.

Dann werden wir, wie erwähnt, die von den jeweiligen friedliebenden Nationen zum Testen des Konzepts der Organisation zur Verfügung gestellten Militärschiffe und Flugzeuge zum Stillstand bringen.

My učíme ten priebeh denne cez internet rýchlym zhotovením toho generátora a prevádzkou vesmírnych agregátorov v našom vesmírna-loď-inštitúte. Čoskoro budeme skúšať/testovať prvé série tých reaktorov a ich efekty na (vybraný počet) satelitoch, ktoré nám má určiť vojsko a ktoré potom budeme vysielať v priamom prenose cez internet - ako ich privedieme do stavu nečinnosti a vodcovia sveta budú ten priebeh pozorovať.

Potom budeme uvažovať o zastavení tých vojenských lodí a lietadiel, ktoré nám dajú k dispozícii miermilujúce národy k testovaniu konceptu organizácie.

Použitím nových technológií stratí tohtodobý vojenský priemysel jeho význam a tým skončíme s výdajmy na ozbrojenie.

Tým aktom budú oslobodené všetky vlády od neustálych výdajov na ozbrojenie a ten rozpočet môžu používať na krytie základných potrieb ako vytváranie bytov a potravy ich obyvateľov.

Nekonfrontujeme vlády, ale pripravujeme javisko na predvedenie toho, že tohtodobá technológia obrany je zastaralá a že neexistuje potreba na jej obnovenie alebo ďalšie výdaje na zbrojenie.

Durch Anwenden der neuen Technologie verliert die derzeitige Rüstungsindustrie ihre existierende Bedeutung, auf diese Weise beenden wir die gegenwärtig unbegrenzten Rüstungsausgaben.

Durch diesen Akt werden die Regierungen von den ständigen Rüstungsausgaben befreit und können dieses Kriegsbudget zur Fertigung von Werkzeugen und Systeme für Frieden und zur Abdeckung der grundlegenden Bedürfnisse wie der Schaffung von Unterkünften und Nahrung ihrer Bürger verwenden.

Wir konfrontieren Regierungen nicht, sondern bereiten die Bühne, um zu zeigen, dass die derzeitigen Militär- und Verteidigungstechnologien veraltet sind und dass kein Bedarf für deren Erneuerung oder irgendwelche weiteren Rüstungsausgaben besteht.

Wir teilen unsere Weltraumtechnologie mit allen Nationen und falls diese im Hinblick auf diese Tests der Beweisdemonstration für das Aus der Rüstungsproduktion und Konflikte ablehnend reagieren, werden Mitglieder und Unterstützer der weltweiten Organisation an deren Stelle einen Satelliten für die Stilllegung mittels der Keshe-Weltraum-Technologie auswählen aber zuvor die Regierungen von deren Absicht informieren, um sicher zu stellen, dass der Satellit während der Abschaltung nicht in Verwendung ist.

Mit diesem dreimonatigen Abstand vom 21. Jini 2015 bis September 2015 geben wir den Regierungen selbst die Gelegenheit, den Prozess für die Produktion neuartiger Systeme der neuen Technologie für Frieden durch Änderung der Aufgabenverteilung der Militärfabriken und waffenproduzierenden Organisationen zu beginnen, sodass Arbeitsplätze erhalten werden können.

Delíme sa o našu vesmírnu technológiu so všetkými národmi a tými testmi predvedieme ako dôkaz koniec ozbrojovacieho priemyslu a tých, ktorí odmietajú konflikty. Na ich mieste zvolíme jeden satelit k zastaveniu/odpojeniu pomocou Keshe-vesmír-technológie - ale predtým nás vlády musia informovať o ich úmysle na zaistenie toho, že ten satelit nebude v prevádzke počas odpojenia.

S tým trojmesačným odstupom od júna 2015 do septembra 2015 dáme vládam príležitosť začať proces výroby nových systémov novej technológie mieru cez zmenu rozdelenia úloh vojenských fabrík a organizáciam výroby zbraní, takže pracovné miesta budú zaistené.

Tým mierovým plánom informujeme všetkých podporovatelov a všetkých spirituálnych a vodcov národov a toľko občanov ako možné o našom úmysle -naštartovať mierový proces 21.júna 2015.

Keď nespozorujeme žiaden pohyb s tým procesom medzi vodcami sveta tak budeme nútení predviesť moc tej technológie a nášho želania a začneme/naštartujeme ten proces ako jeden národ, jedna planéta a jedna Keshe rodina.

Mit diesem Friedensplan fordern wir alle Keshe Unterstützer dazu auf, alle nationalen und spirituellen Führer und so viele Bürger wie möglich von unserer Absicht, den Friedensprozess beginnend mit 21. Juni 2015 zu starten, in Kenntnis zu setzen.

Falls wir innerhalb der ersten drei Monate keine Bewegung mit diesem Prozess unter den Weltführern erkennen, werden wir mit der Demonstration der Macht der Technologie und unseres Wunsches den Friedensprozess als eine Nation, ein Planet und eine Keshe Familie zu starten beginnen.

Bei diesem Vorgang der Erzwingung des Friedens werden wir weder irgendeiner Person noch einer Seele schaden, wir werden auch keine strukturelle Beeinträchtigung verursachen oder irgendwelchen physischen oder finanziellen Verluste einer Nation zufügen. Wir werden aber Kriegsschiffe auf hoher See zum Stillstand bringen und Kampfflugzeuge aller Nationen auf den Startbahnen außer Betrieb setzen, wir werden Kriegern die Erinnerung löschen, sodass sie sich nicht mehr erinnern können, warum sie Waffen tragen und wofür sie kämpften.

Dies soll für niemand eine Zeit der Bestrafung sein, ausschließlich progressive Entwicklung und Freigabe weiterer verfügbarer Technologien, damit die bisherigen Methoden überflüssig werden.

Pri procese vynútenia mieru nebudeme škodiť žiadnej osobe alebo duši, tiež nespôsobíme žiadne štrukturálne zmeny alebo fyzické alebo finančné straty. Ale zastavíme všetky vojenské lode a odstavíme lietadlá všetkých národov na štartovacej dráhe, všetkým bojovníkom vymažeme pamäť, takže si nespomenú prečo majú v ruke zbrane a prečo bojujú.

To nemá byť pre nikoho čas trestu; mimo progresívneho vývoja a uvoľnenia ďalších dostupných technológií dokážeme, že tie doterajšie metódy sú zbytočné.

Tým spôsobom má byť priniesené a zdostupnené cez denné školenie vesmírneho inštitútu stále viac vedomosti, vedy a technológie pre každého - takže tie akcie odzbrojenia vynútia spojenie ľudstva a koniec všetkých vojen.

Auf diese Art soll durch täglichen Unterricht des Raumfahrtinstitutes immer mehr Wissen, Wissenschaft und Technologie für jedermann zugänglich freigegeben werden, sodass diese Aktionen die Abrüstung, die Vereinigung der Menschheit und das Ende für alle Kriege erzwingen.

Die bewiesenen Fortschritte in der Technologie betreffen:

Tie dokázané pokroky v technológii sa týkajú:

•   Zber úrody CO2

•   Zdravotný systém

•   Hviezdne-formovačné-systémy k výrobe a prevádzke a pohybu produkcie vodných agregátov

•   Výrobu nízko-energie používaním plynu a nano-vrstiev.

 

 Ernten von CO2

Gesundheitssysteme

Die Sternformationssysteme zur Erzeugung von Auftrieb und Bewegung

Produktion von Wasseraggregaten

Erzeugung von Niedrigenergie durch Verwenden von Gans und Nanoschichten.

Wir heißen jeden zur Unterstützung dieser Aktion willkommen, und notfalls werden wir dem Menschen demonstrieren, dass er aus Angst vor Schaden zustimmen, sich anschließen und die Kriegsmoral vom Gedächtnisspeicher seines Gehirns löschen soll.

Vítame každého k podpore tejto akcie a v prípade nutnosti predvedieme ľuďom, že zo strachu pred škodou súhlasia, sa pripoja a vymažú z  ich pamäti mozgu ich vojenskú morálku.

Máme technológiu, s ktorou to môžeme urobiť, počas minulých desať rokov sme dokázali schopnosť jej fungovania a teraz sme pripravení použiť ju na naštortovanie procesu mierového plánu na dosiahnutie mieru.

Pozývame politických a náboženských vodcov pripojiť sa na dosiahnutie tohto cieľa, lebo keď urobíme ten krok, potom už nebudú potrebné obe strany, lebo pre ľudstvo zlyhali v minulosti.

Wir haben die Technologie um dies zu tun, während der vergangenen zehn Jahre haben wir ihre Funktionstüchtigkeit demonstriert, nun sind wir bereit sie anzuwenden, um den Prozess des Friedensplans zur Erreichung des Friedens zu starten.

Wir laden politische und religiöse Führer dazu ein, sich uns anzuschließen, um dieses Ziel zu erreichen, denn, wenn wir diesen Schritt machen, dann gibt es für keinen von beiden mehr einen Bedarf, da sie für die Menschheit in der Vergangenheit versagt haben.

Als Gründer der Keshe Organisation bin ich entschlossen, diesen Fortschritt durchzuziehen, wie die Vergangenheit zeigte, ließen wir die Teilung der Regierungen zwischen Frieden und Krieg zu und jetzt lassen wir den Bürgern des Planeten ihre Zukunft in ihre eigenen Hände nehmen und ihre Position in der universalen Gemeinschaft als friedliebende Geschöpfe durch Verändern ihres alten Ethos einnehmen.

Mit diesem Vorgang werden wir dem alten System, der geteilten Herrschaft von Präsidenten und Königen, ebenso wie dem Missbrauch der religiösen Struktur, ein Ende bereiten.

Ako zakladatel Keshe organizácie som rozhodnutý pretiahnuť ten pokrok; ako minulosť ukázala dovolili sme rozdelenie vlád medzi vojnou a mierom a teraz necháme ľudstvo tejto planéty vziať ich budúcnosť do vlastných rúk a zabrať ich pozíciu ako univerzálna spoločnosť, ako mierové stvorenia - zmenou ich starého étosu.

Tým procesom pripravíme koniec rozdeleného vládnutia prezidentov a kráľov a taktiež zneužívaniu náboženskej štruktúry.

Tomu procesu náboženstva a náboženského zneužívania v mene Boha som pripravil koniec a tiež používaniu mena Boha za účelom zneužívania a nútenia k zneužívaniu ľudstva.

Týmto mierovým plánom robím nový cyklus pre ľudstvo na Zemi s dôverou na dušu a správne konanie k zjednoteniu reality a dostal som k dispozícii vedomosť a elementy vesmíru aby som v mojom životnom čase priniesol mier na túto planétu.

Ich habe dem Prozess der Religion und des religiösen Missbrauchs im Namen Gottes ein Ende bereitet und die Methode der Verwendung des Namen Gottes für Missbrauch und Zwang zur Misshandlung der Menschheit abgeschafft.

Mit diesem Friedensplan mache ich den neuen Zyklus für die Menschen auf Erden bekannt, damit das neue Versprechen mit diesem Friedenszyklus, dem Vertrauen auf die Seele und richtige Handlung, zur Einigkeit Realität wird, habe ich das Wissen und die Elemente des Universums zu meiner Verfügung, um den Frieden in meiner Lebenszeit für diesen Planeten zu bringen.

Ich akzeptiere weder eine Abweichung noch Verhandlung, sondern ausschließlich den oben festgelegten Weg.

Die Veränderung muss von innen kommen, weil es für den Fall, dass ich sie erzwinge, für jedermann unsanft und unerträglich sein wird.

Neakceptujem odklon ani prejednávania - ale len tú hore určenú cestu.

Tá zmena musí prísť z vnútra, lebo v prípade, že si ju vynútime bude pre každého nejemná a neznesitelná.

Týmto otvoreným dopisom apelujem na všetkých vodcov sveta na prijatie pojednávaní za účelom celosvetového odzbrojenia všetkých vojsk a zaručujem týmto, že v prípade nutnosti sa postarám aby už žiaden človek nespôsoboval škodu inému.

V tom procese preberám miesto strážcu za účelom správneho konania/prevádzky pre prechod k dosiahnutiu mieru pre ľudstvo.

Mám k dispozícii všetko čo vesmír ponúka a preto môžem pomáhať pri privolaní tej zmeny ale zdôrazňujem, žen od ľudstva závisí začiatok toho uskutočnenia.

Mit diesem offenen Brief appelliere ich an die Weltführer zur Aufnahme der Verhandlungen zwecks weltweiter Abrüstung aller Armeen und ich versichere hiermit, dass ich nötigenfalls dafür sorgen werde, dass kein Mensch anderen Schaden zufügt.

In diesem Prozess nehme ich rein eine Stelle zur Überwachung der korrekten Abwicklung für den Übergang zur Erlangung dieses Friedens für die Menschheit ein.

Ich habe alles, was das Universum zu bieten hat, zu meiner Verfügung, um die Veränderung herbeizuführen, aber es liegt an den Menschen mit der Durchführung zu beginnen, sodass ich helfen kann.

 

In meinem Namen werde ich handeln und in meinem Namen das Ziel erreichen, nötigenfalls eigenhändig.

Mein Ziel, in der genannten Zeit den Frieden zu realisieren, ist mein Wunsch und Gebot und davon soll nicht abgewichen werden.

V mojom mene budem konať a v mojom meine dosiahnem ten cieľ, v prípade nutnosti vlastnými rukami.

Mojim cieľom je v tom uvedenom čase realizovať mier, to je moje želanie a príkaz a od toho sa nemá odkloniť.

Na mne musím zjednotiť všetkých mier-milujúcich ľudí pre možnosť začiatku najkrajšieho obdobia pre ľudstvo na tomto zlomenom krídle, zánikom ohrozeného vtáka lietiaceho priestorom vesmíru, viditelná menom Zem.

V MOJOM MENE

(aj keď mnohí by to nazvali mesiáš) 

Ich rufe alle friedliebenden Menschen auf sich zu vereinen, um den Beginn der schönsten Zeit für die Menschheit auf diesem gebrochenen Flügel des vom Aussterben bedrohten, durch den Raum des Universums fliegenden Vogels, namens Erde zu sehen.

 

IN MEINEM NAMEN

(auch wenn es einigen gefallen würde ihn den Messias zu nennen)

27. 5. 2015

 

Weitere anzeigen

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19